Quyết định 558/QĐ-BNN-TC

Quyết định 558/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 558/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2011 (số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 được chuyển sang thực hiện, thanh toán và quyết toán năm 2011) cho: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, chi tiết số liệu theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

BIỂU CHI TIẾT

CHUYỂN SỐ DƯ NĂM 2010 SANG 2011
(Kèm theo Quyết định số 558/QĐ-BNN-TC ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1052525 tại KBNN Đống Đa - Hà Nội

ĐVT: đồng

TT

Loại, khoản

Được chuyển sang 2011

Kinh phí bị hủy (Dư dự toán)

Dư dự toán

Dư tạm ứng

Kinh phí

Nội dung

Kinh phí

Nội dung

Kinh phí

Nội dung

1

Loại 370-371

206.007.674

 

83.336.000

 

 

 

2

Loại 490-503

13.187.632

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 558/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu558/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2011
Ngày hiệu lực04/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 558/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 558/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 558/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu558/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành04/05/2011
        Ngày hiệu lực04/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 558/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 558/QĐ-BNN-TC giao dự toán chi ngân sách nhà nước

           • 04/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực