Quyết định 558/QĐ-UBND

Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2014 về trình tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn thí điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 16/2017/QĐ-UBND công bố doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 16/11/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN THÍ ĐIỂM DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẤU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Công văn số 1769/BCT-XNK ngày 10/3/2014 của Bộ Công Thương về việc nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 466/TTr-SCT ngày 18/3/2014, Báo cáo thẩm định số 41/BC-STP ngày 17/3/2014 của Sở Tư pháp; ý kiến tham gia đề xuất của các Sở, ngành: Cục Hải quan tỉnh tại Công văn số 484/HQQN-GSQL ngày 28/2/2014, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tại Công văn số 402/BCH-PTM ngày 28/02/2014, Công an tỉnh tại Công văn số 130/CV-PC46 ngày 28/02/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 337/KHĐT-CNDV ngày 03/3/2014, Sở Tài chính tại công văn số 555/STC-KHNS2 ngày 03/3/2014, Cục Thuế tỉnh tại công văn số 1151/CT-THNVDT ngày 03/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn thí điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công an tỉnh, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu; Thủ trưởng các Cơ quan liên quan và các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TƯ, THỦ TỤC VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN THÍ ĐIỂM DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, ĐIỂM THÔNG QUAN TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về trình tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn thí điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

2. Doanh nghiệp có nhu cầu tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh phải thực hiện theo trình tự, thủ tục và đáp ứng nguyên tắc lựa chọn tại bản Quy định này.

3. Doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lựa chọn và công bố danh sách được thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ ngày công bố đến ngày 31/3/2015. Hết thời hạn này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai cho thời gian tiếp theo.

Điều 2. Phân nhóm hàng hóa được phép tái xuất

Căn cứ thực tiễn hoạt động tái xuất hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phân chia từng nhóm hàng theo đặc thù của mỗi loại hàng để quản lý như sau:

1. Nhóm 1: Hàng hóa không thuộc loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu có điều kiện (hàng hóa không thuộc các Phụ lục I, II, III, IV, V - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương), không bao gồm mặt hàng xe ô tô các loại (đã hoặc chưa qua sử dụng).

2. Nhóm 2: Hàng thực phẩm đông lạnh (thuộc Phụ lục III - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương).

3. Nhóm 3: Hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt (thuộc Phụ lục IV - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương).

4. Nhóm 4: Hàng đã qua sử dụng (thuộc Phụ lục V - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương, không bao gồm mặt hàng xe ô tô các loại và lốp ô tô).

5. Nhóm 5: Xe ô tô đã qua sử dụng trên 05 năm và lốp ô tô đã qua sử dụng (thuộc Chương 40, 87 Phụ lục V - Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương); xe ô tô chưa qua sử dụng và xe ô tô đã qua sử dụng dưới 05 năm.

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc các nhóm hàng nêu tại Điều 2 phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

1. Hàng hóa thuộc nhóm 1:

- Không vi phạm pháp luật về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh (trong thời hạn 01 năm gần nhất);

- Không bị xử lý về hành vi trốn thuế tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả phí, lệ phí) trong thời hạn 02 năm gần nhất.

2. Hàng hóa thuộc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4:

Ngoài việc đáp ứng các nguyên tắc tại Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Riêng doanh nghiệp đăng ký kho, bãi tại tỉnh Quảng Ninh với Bộ Công Thương để kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 2 và doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 3, 4 phải có ký quỹ, đặt cọc (ký quỹ, đặt cọc theo Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương) tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Quảng Ninh.

3. Hàng hóa thuộc nhóm 5:

Nhóm 5 là mặt hàng nhạy cảm trên địa bàn tỉnh nên yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ hơn và chỉ lựa chọn một số doanh nghiệp thực sự đủ tiềm lực, kinh nghiệm quản lý để tạo sự ổn định và phát triển lành mạnh.

Doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng nguyên tắc tại Khoản 2 Điều này, được ưu tiên lựa chọn theo các nguyên tắc bổ sung sau:

- Trong 3 năm gần nhất doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi; nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và hỗ trợ cho các hoạt động xã hội của tỉnh Quảng Ninh tối thiểu 10 tỷ đồng mỗi năm;

- Có dự án đã và đang đầu tư hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại địa bàn các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên;

- Có phương án và đề xuất giải pháp tối ưu tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh.

Điều 4. Hồ sơ và trình tự, thủ tục đăng ký để lựa chọn

Tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và khả năng đáp ứng các nguyên tắc tại quy định này, doanh nghiệp có thế đăng ký lựa chọn một hoặc nhiều nhóm hàng để thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

1. Hồ sơ đăng ký:

a) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 1:

- Văn bản đăng ký tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh (bản chính - theo mẫu kèm theo Quy định này)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chỉnh của doanh nghiệp);

- Báo cáo kết quả, tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian 02 năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hoặc Ban Quản lý cửa khẩu (bản chính).

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 2, 3, 4:

Ngoài hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm như sau:

- Giấy chứng nhận Mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương cấp cho doanh nghiệp (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp);

- Giấy xác nhận ký quỹ, đặt cọc (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chỉnh của doanh nghiệp).

c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thuộc nhóm 5:

Ngoài hồ sơ thực hiện theo quy định tại điểm a (trừ báo cáo kết quả, tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian 02 năm gần nhất) và Điểm b, Khoản 1 Điều này; doanh nghiệp cần phải bổ sung thêm như sau:

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất được kiểm toán theo quy định (bản sao và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp);

- Báo cáo kết quả, tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 03 năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế hoặc Ban Quản lý cửa khẩu (bản chính);

- Báo cáo kết quả hỗ trợ cho các hoạt động xã hội của tỉnh Quảng Ninh trong 03 năm gần nhất (bản chính và kèm theo các chứng từ chứng minh);

- Phương án và giải pháp tối ưu của doanh nghiệp tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (bản chính);

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có dự án đã và đang đầu tư hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

2. Quy trình, thủ tục đăng ký để lựa chọn:

a) Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký để lựa chọn tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, niêm phong hồ sơ và gửi về Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: Tầng 10, trụ sở liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thời hạn đăng ký trước ngày 10 tháng 4 năm 2014.

b) Hội đồng xét duyệt tổ chức thẩm định hồ sơ của doanh nghiệp, trình ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách doanh nghiệp được lựa chọn tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương thông báo công khai nguyên tắc, quy trình, thủ tục, hồ sơ đăng ký lựa chọn doanh nghiệp thực hiện tái xuất qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh trên các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh để các doanh nghiệp biết, thực hiện; tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét duyệt để thẩm định, lựa chọn các doanh nghiệp.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh xây dựng quy chế quản lý, sử dụng số tiền đặt cọc, ký quỹ của doanh nghiệp; công bố công khai số Tài khoản ký quỹ để doanh nghiệp biết, thực hiện.

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Tài chính, Cục Hải quan, Cục Thuế tỉnh và các Sở, ngành, địa phương có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định đối với các nội dung có liên quan trong việc thực hiện Quy định này; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm các thủ tục cần thiết trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét chọn.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu và các Sở, ngành liên quan rà soát lại cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, hệ thống kho bãi, bốc xếp, địa điểm tập kết hàng hóa, địa điểm tái xuất, nguồn điện và các điều kiện khác để đảm bảo đáp ứng cho hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và lưu giữ, bảo quản hàng hóa tại khu vực tái xuất hàng hóa; kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình giao nhận hàng hóa để có các biện pháp điều tiết hàng hóa hợp lý tại các cửa khẩu, điểm thông quan, điểm xuất hàng thuộc địa bàn địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu, điểm thông quan, điểm xuất hàng, tuyệt đối không để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu tại các điểm tái xuất hàng hóa thuộc địa bàn địa phương quản lý.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời xem xét, giải quyết. Giao Sở Công Thương chủ trì, đôn đôc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy định này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân dân tỉnh theo quy định./.

 

N CỐNG TY

Số      / ....../......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Quảng   Ninh,    ngày     tháng    năm      2014

 

Mẫu

ĐĂNG KÝ

Doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh

Tên Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính:............................................... số điện thoại:......................... số fax:

Địa chỉ Website (nếu có):................................................... Email (nếu có):

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp số:

do.................................. cấp ngày............. tháng........ năm

- Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

- Căn cứ Quyết định số.............................. /QĐ-UBND ngày............. /..../2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và nguyên tắc lựa chọn thí điểm doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Công ty (ghi rõ tên Công ty) đăng ký như sau:

1. Nhóm hàng tái xuất: Công ty đăng ký thực hiện tái xuất hàng hóa thuộc Nhóm 1/Nhóm 2/Nhóm 3/Nhóm 4/Nhóm 5 (theo Điều 2 của Quy định kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày.../.../2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

(Lưu ý: Căn cứ nhu cầu kinh doanh và khả năng đáp ứng các nguyên tắc theo quy định, doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều nhóm hàng nêu trên)

2. Hồ sơ kèm theo gồm:

(1)-

(2)-

Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo bản đăng ký này. Nếu được lựa chọn thực hiện thí điểm tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật nói chung và quy định của tỉnh Quảng Ninh nói riêng về tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 558/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu558/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực28/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 558/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu558/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Thành
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực28/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 558/QĐ-UBND 2014 nguyên tắc chọn doanh nghiệp tái xuất qua cửa khẩu phụ Quảng Ninh