Quyết định 5587/QĐ-BCT

Quyết định 5587/QĐ-BCT năm 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC quy mô 86.000m3 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào "Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025" do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5587/QĐ-BCT 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC tại Nghi Thiết Nghệ An vào hệ thống xăng dầu


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5587/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHO XĂNG DẦU ĐKC QUY MÔ 86.000M3 TẠI XÃ NGHI THIẾT, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN VÀO “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 20 tháng 5 năm 2015 của Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung dự án kho xăng dầu ĐKC 86.000m3 của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 937/UBND-ĐT ngày 11 tháng 02 năm 2015 về việc đề nghị bổ sung dự án kho xăng dầu của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào Quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025; Văn bản số 32/2015/CV-TMĐ ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức về việc báo cáo tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ bổ sung dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu ĐKC 86.000 m3 vào Quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kho xăng dầu ĐKC quy mô 86.000m3 tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An của Công ty cổ phần Thiên Minh Đức vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT,
- GTVT, TNMT, XD;
- Công ty cổ phần Thiên Minh Đức;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thắng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5587/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5587/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5587/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 5587/QĐ-BCT 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC tại Nghi Thiết Nghệ An vào hệ thống xăng dầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5587/QĐ-BCT 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC tại Nghi Thiết Nghệ An vào hệ thống xăng dầu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5587/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýĐỗ Thắng Hải
       Ngày ban hành08/06/2015
       Ngày hiệu lực08/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5587/QĐ-BCT 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC tại Nghi Thiết Nghệ An vào hệ thống xăng dầu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5587/QĐ-BCT 2015 bổ sung kho xăng dầu ĐKC tại Nghi Thiết Nghệ An vào hệ thống xăng dầu

           • 08/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực