Quyết định 559/QĐ-BNN-TC

Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC quy định định mức chi tiêu, dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 559/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 3545/QĐ-BNN-TC NGÀY 31/12/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐỊNH MỨC CHI TIÊU, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA VAY NỢ VÀ NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG CỦA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Hiệp định vay số 2269-VIE ngày 07/12/2006 và Hiệp định viện trợ không hoàn lại ký ngày 14/6/2007 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về dự án FLITCH;

Căn cứ Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2009/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định một số định mức chi tiêu, dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam;

Xét đề nghị tại Công văn số 427/DALN-FLITCH ngày 11/03/2013 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc điều chỉnh một số điểm của Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TC;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TC ngày 31/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định một số định mức chi tiêu, dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (dự án FLITCH) sử dụng nguồn vốn ODA vay nợ và nguồn vốn đối ứng của Việt Nam, như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung tại mục 1, phần II, điều 1:

“Các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị và hội thảo trong nước: cán bộ ban tổ chức, đại biểu, giảng viên của hội nghị, hội thảo, tập huấn được hưởng mức phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt không quá 150.000 đồng/ngày/người”

2. Sửa đổi một số nội dung tại mục 5, phần II, điều 1:

“Giải khát giữa giờ: Ban tổ chức thanh toán theo số tiền thực chi nhưng không vượt quá hạn mức 50.000 đồng/người/ngày ở các hội nghị, hội thảo, tập huấn”

3. Sửa đổi một số nội dung tại mục 1, phần III, điều 1:

“Trường hợp đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày), Giám đốc dự án quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp nhưng không vượt quá 150.000 đồng/ngày và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của Ban quản lý dự án”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc dự án FLITCH, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ TCĐN);
- KBNN: TW; các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Phú Yên;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 559/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu559/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2013
Ngày hiệu lực19/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 559/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu559/QĐ-BNN-TC
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýHà Công Tuấn
       Ngày ban hành19/03/2013
       Ngày hiệu lực19/03/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 559/QĐ-BNN-TC năm 2013 sửa đổi Quyết định 3545/QĐ-BNN-TC

           • 19/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực