Quyết định 559/QĐ-UBND

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore

Nội dung toàn văn Quyết định 559/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm địa bàn Tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VIỆC LÀM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tại Tờ trình số 01/TTr-BQL ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

(Kèm theo danh mục thủ tục hành chính)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm đã được công bố tại Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương và Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam Singapore; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC- VPCP;
- TT
. TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, KSTT, KTTH, Website;
- Trung tâm hành chính công;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG VÀ BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

1

Thủ tục thu hồi giấy phép lao động

Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu559/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 559/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm địa bàn Tỉnh Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 559/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm địa bàn Tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu559/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành15/03/2019
       Ngày hiệu lực15/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 559/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm địa bàn Tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 559/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm địa bàn Tỉnh Bình Dương

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực