Quyết định 559/QĐ-UBND

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 559/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Gia Lai 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014; Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010- 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Lự

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 559/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

I. Mục tiêu:

Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh.

II. Nội dung:

Thực hiện thông tin pháp lý cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực tiễn pháp lý trong kinh doanh cho các doanh nghiệp, cụ thể:

STT

Nội dung

Hoạt động cụ thể

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì, tham gia thực hiện hoạt động

I.

Hỗ trnâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

1.

Xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp.

Cập nhật có hệ thống các văn bản QPPL về kinh doanh và giới thiệu những nội dung cơ bản của các văn bản này; Giới thiệu, khuyến cáo doanh nghiệp thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; giới thiệu những quy định về các Điều ước quốc tế về thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; thông tin, trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật; tổ chức tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp về những quy định kinh doanh; tổ chức thu thập các kiến nghị của doanh nghiệp về các vướng mắc trong áp dụng pháp luật để đề nghị các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực giải đáp và đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; Cung cấp thông tin, tư liệu Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp.

Quý IV/2015

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan.

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng cho doanh nghiệp.

- Xây dựng nội dung Chương trình; biên tập và các hỗ trợ khác về nhân lực đthực hiện các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Htrợ, cung cấp thông tin pháp luật về kinh doanh cho các chương trình phổ biến pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

- Phối hợp thực hiện các chương trình phát sóng như mời chuyên gia pháp luật, thực hiện các phóng sự, đối thoại.

2015-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh và các sở, ngành liên quan.

3.

Tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Tổ chức các buổi giới thiệu các chuyên đề, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, nắm bắt các cam kết quốc tế.

Tổ chức hội nghị đi thoại với doanh nghiệp về:

- Các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: pháp luật đất đai, lao động, thuế, quản trị, doanh nghiệp, hợp đồng, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, sở hữu trí tuệ, tài nguyên môi trường, xuất khẩu...; các đạo luật mới ban hành: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường; các đạo luật về thuế và các hoạt động gắn với hoạt động của Ngành Tư pháp như triển khai Hiến pháp năm 2013; xây dựng Bộ luật Dân sự (sửa đổi), hoạt động thi hành án, bồi thường nhà nước liên quan đến doanh nghiệp...

- Các cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế

2015-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

II

Hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một shoạt động cụ thể

1.

Tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp.

- Xây dựng chương trình bi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

- Biên soạn nội dung tài liệu về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp.

2015-2020

STư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

2

Xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp tại các địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ nguồn lực để xây dựng các đu mối thực hiện mạng lưới cộng tác viên tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, bao gồm: xây dựng kế hoạch và tổ chức vận động luật gia, luật sư, tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia mạng lưới; tổ chức và duy trì hoạt động của mạng lưới; tập huấn bồi dưỡng cộng tác viên tham gia mạng lưới.

2016-2020

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan.

III.

Tăng cường năng lực cho các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

 

Xây dựng và thực hiện các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức có

- Hỗ trợ báo cáo viên, hỗ trợ công tác tổ chức hội nghị, tọa đàm, trao đi kinh nghiệm các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các

2016-2020

Các sở, ngành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu559/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2015
Ngày hiệu lực01/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 559/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Gia Lai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 559/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Gia Lai 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu559/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýHoàng Công Lự
        Ngày ban hành01/10/2015
        Ngày hiệu lực01/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 559/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Gia Lai 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 559/QĐ-UBND Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Gia Lai 2015

           • 01/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực