Quyết định 559/QĐ-UBND

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Nội dung toàn văn Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang đạt Phổ cập trung học cơ sở


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện Phổ cấp giáo dục trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/7/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo số 558/BC-SGDĐT ngày 06/12/2013 về kết quả kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận thành phố Tuyên Quang là đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2013.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang xây dựng kế hoạch duy trì, giữ vững, nâng cao kết quả Phổ cập giáo dục trung học cơ sở của huyện.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh Ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Phó Chánh VP khối văn xã;
- Trưởng phòng VX, TH;
- Lưu VT (Ha .28)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thị Bích Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu559/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2013
Ngày hiệu lực28/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 559/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang đạt Phổ cập trung học cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang đạt Phổ cập trung học cơ sở
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu559/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành28/12/2013
        Ngày hiệu lực28/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang đạt Phổ cập trung học cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2013 công nhận thành phố Tuyên Quang đạt Phổ cập trung học cơ sở

            • 28/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực