Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT Điều lệ Tổ chức hoạt động Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2002/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
Căn cứ Quyết định số 48/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 15 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc thành lập Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,
Căn cứ Quyết định số 160/QĐ ngày 22 tháng 5 năm 1984 của Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,
Căn cứ vào Giấy phép xuất bản Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng số 64/GPXB-BVHTT ngày 29/01/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin,
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Bản Điều lệ có 4 Chương 11 Điều

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Các Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng biên tập Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Chu Tuấn Nhạ

 

ĐIỀU LỆ

 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

(ban hành kèm theo Quyết định số 56/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/8/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

Chương I:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp báo chí có thu trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục); chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Tổng cục về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động tuân thủ Luật Báo chí và các quy định hiện hành của Nhà nước;
Tạp chí có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài vụ cấp 3, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Tạp chí có trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các hướng dẫn của Tổng cục về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các lĩnh vực liên quan.

 Điều 3. Tạp chí có các nhiệm vụ chính sau:
1. Tổ chức xuất bản định ký Tạp chí, đặc san và các ấn phẩm khác theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2. Tổ chức phát hành Tạp chí đến các cơ quan quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và các doanh nghiệp trên phạm vi cả nước bằng tự phát hành hoặc thông qua hệ thống phát hành báo chí.
3. Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan báo chí, phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức tuyên truyền hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các linh vực liên quan đến Tổng cục trên các phương tiện thông tin đại chúng.
4. Quản lý đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát hành viên và cộng tác viên; quản lý hồ sơ, tài liệu và tài sản của Tạp chí

Điều 4. Tạp chí được ký kết các hợp đồng quảng cáo, phát hành với các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương II:

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 5. Tạp chí được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng.
Tổng biên tập Tạp chí chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và các cơ quan quản lý nhà nước về toàn hộ hoạt động của Tạp chí. Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Luật Báo chí và các quy định hướng dẫn thi hành Luật.
Phó Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập về phần công tác được phân công, được quyết định những vấn đề trong phạm vi nhiệm vụ được Tổng biên tập giao.
Thư ký tòa soạn giúp Tổng biên tập tổ chức và quản lý một số công việc của Tạp chí, theo sự phân công của Tổng biên tập.
Tạp chí thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động với người lao động trên cơ sở tự cân đối tài chính của một đơn vị sự nghiệp có thu phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động.
Phóng viên, biên tập viên được tuyển chọn theo tiêu chuẩn quy định tại Luật Báo chí và văn bản hướng dẫn thi hành luật.

 Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:
1. Ban trị sự (hành chính, quản trị, tài vụ, xuất bản, phát hành);
2. Ban thư ký (phóng viên, biên tập, quan hệ, hợp tác);
3. Các Văn phòng đại diện.
Nhiệm vụ cụ thể và quan hệ công tác của các bộ phận trên do Tổng biên tập quyết định theo quy định của pháp luật.

 Chương III:

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Tạp chí phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục, các Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, thành phố, các cơ quan báo chí và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 3 của Điều lệ này.

 Điều 8. Tạp chí có trách nhiệm thực hiện chế độ tài chính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
Hàng năm, Tạp chí được Tổng cục phân bổ ngân sách theo kế hoạch đã được duyệt để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phải tạo thêm nguồn thu để mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao chất lượng Tạp chí

Điều 9. Tạp chí được phép tham gia Hội Nhà báo Việt Nam. Trong quá trình hoạt động Tạp chí chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ báo chí của Bộ Văn hóa - Thông tin.

 Chương IV:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Tổng biên tập Tạp chí có trách nhiệm tổ chức thực hiện bản Điều lệ này.

 Điều 11. Bản Điều lệ này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.
Việc sửa đổi, bổ sung bản Điều lệ này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức và cán bộ khoa học trình Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2002/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2002/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2002
Ngày hiệu lực20/08/2002
Ngày công báo15/09/2002
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2002/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT Điều lệ Tổ chức hoạt động Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT Điều lệ Tổ chức hoạt động Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2002/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
        Ngày ban hành05/08/2002
        Ngày hiệu lực20/08/2002
        Ngày công báo15/09/2002
        Số công báoSố 45
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT Điều lệ Tổ chức hoạt động Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2002/QĐ-BKHCNMT Điều lệ Tổ chức hoạt động Tạp chí Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

            • 05/08/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực