Quyết định 56/2004/QĐ-BCN

Quyết định 56/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần xuất nhập khẩu điện tử do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 56/2004/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam (Công văn số 268 QĐ/ĐT-TCLĐ ngày 22 tháng 06 năm 2004), Phương án cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử và Biên bản thẩm định Phương án của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 24 tháng 06 năm 2004;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử (doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam) gồm những điểm chính như sau :

1. Cơ cấu vốn điều lệ :

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 25.780.000.000 đồng (Hai mươi nhăm tỷ bảy trăm tám mươi triệu đồng chẵn) Trong đó :

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Công ty: 35,41 %;

- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 13,59 %. 

Trị giá một cổ phần : 100.000 đồng.

2. Giá trị thực tế của Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2003 để cổ phần hoá (Quyết định số 1151/QĐ-TCKT ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 36.598.276.468 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Công ty là 25.779.682.682 đồng.

3. Ưu đãi cho người lao động trong Công ty.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 85 lao động trong Công ty là 9.545 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 286.350.000 đồng. Trong đó, không có lao động nghèo mua ưu đãi trả chậm.

4. Về chi phí cổ phần hoá và giải quyết lao động dôi dư, Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành. 

Điều 2. Chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử,

Tên giao dịch quốc tế:

VIETNAM ELECTRONICS IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: VIETTRONIMEX

Trụ sở chính : 74-76 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 TP.HCM 

Điều 3. Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề:

- Thiết kế, sản xuất, chế tạo, xuất nhập khẩu, tiêu thụ và cung ứng thiết bị, hệ thống thiết bị, sản phẩm, linh kiện, hoá chất, chi tiết, cấu kiện điện tử, điện công nghiệp, điện lạnh, điện dân dụng và chuyên dùng, điện tử y tế, tin học, phát thanh truyền hình và viễn thông;

- Xuất nhập khẩu, thiết kế, sản xuất, in ấn, tiêu thụ và cung ứng các loại thiết bị, vật tư, bao bì, sản phẩm, giấy, nhựa, kim loại và các mặt hàng mỹ nghệ;

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thuỷ hải sản;

- Nhập khẩu Ôtô chuyên dùng có thiết bị đồng bộ cho phát thanh truyền hình;

- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, tổ chức triển lãm hội nghị, thông tin, quảng cáo;

- Kinh doanh và dịch vụ nhà đất (cho thuê tài chính, tài sản, nhà, địa ốc, xây dựng công trình)

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Điều 5. Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử tổ chức bán đấu giá cổ phần ra ngoài thông qua tổ chức Tài chính trung gian và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử theo đúng quy định hiện hành.

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử có trách nhiệm điều hành công việc của Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ LĐTB và XH,
- Bộ Tư pháp,
- Ngân hàng Nhà nước VN,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Các TV Ban ĐM và PTDN Bộ,
- Lưu VP, TCCB (3b). 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

 

BỘ CÔNG NGHIỆP
------------

 

Hà Nội, ngày       tháng 06 năm 2004

Số:----------------------(1)

 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính gửi: đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Xuân Chuẩn................

Cơ quan trình: Vụ Tổ chức Cán bộ 

Vấn đề trình: Quyết định chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử 

Các văn bản kèm theo: Phương án cổ phần hoá của Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử 

1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị (ý kiến của CQ trình; ý kiến của các CQ NN có liên quan; ý kiến của các Vụ phối hợp xử lý) (3) 

Quyết định chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Điện tử thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử 

 

2. Đề nghị của chuyên viên thụ lý (ký và ghi rõ tên): ĐT 336 

Nguyễn Thanh Bình

Độ mật: 
 

Độ khẩn:

3. Ý kiến của Thủ trưởng trình: 

 

Giải quyết của Lãnh đạo Bộ 
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 56/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Chuẩn
        Ngày ban hành28/06/2004
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty xuất nhập khẩu điện tử thành Công ty cổ phần

            • 28/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực