Quyết định 56/2004/QĐ.UB

Quyết định 56/2004/QĐ.UB quy định về trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi cục Bảo vệ thực vật, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2004/QĐ.UB thủ tục theo cơ chế một cửa tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2004/QĐ.UB

Thị xã Cao Lãnh, ngày 28 tháng 05 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐNG THÁP

V/V BAN HÀNH QUY ĐNH TRÌNH T TH TC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH "MT CA"TI CHI CC BO V THC VT.

ỦY BAN NHÂN DÂN TNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 34/NN-BVTV ngày 11/5/2004 về việc ban hành quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi cục Bảo vệ thực vật;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi cục Bảo vệ thực vật.

Điều 2.- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai, tập huấn cho cán bộ, công chức của Chicục Bảo vệ thực vật và phổ biến cho nhân dân biết thực hiện đúng thủ tục, trình tự giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa".

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Chi cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;

- CT & PCT.UBND tỉnh;
- TT.BCĐ.CCHC tỉnh;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐNH

TRÌNH TỰ, TH TC HÀNH CHÍNH CỦA CHI CC BO V THC VT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

A/- CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Nghị định 58/2002/NĐ-CP , ngày 03/6/2002 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 91/2002/QĐ-BNN , ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xut, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

- Quyết định số 145/2002/QĐ-BNN , ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định về thủ tục đăng ký sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy, nhãn thuốc, bao bì, đóng gói, hội thảo, quảng cáo, thuốc bảo vệ thực vật;

- Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ & kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật;

- Văn bản hướng dẫn s 561/TC-CST ngày 15/1/2004 của Bộ Tài chánh, về việc danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện.

B/- CÁC THỦ TC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG THEO CHẾ MỘT CỬA

1) Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:

1- Điều kiện cp:

- Có trình độ chuyên môn về hóa học hoặc bảo vệ thực vật từ đại học trởlên.

- Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tếcấp quận, huyện trở lên cp theo quy định.

2- Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề: (Phụ lục, mẫu kèm theo).

- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hóa học hoặc nông học (ngành trồng trt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cư trú; (mẫu kèm theo)

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp;

- Có 03 ảnh chân dung c 4 cm x 6 cm.

3- Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp (số 254 Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Cao Lãnh, Điện thoại: 067.851230)

4- Thời gian giải quyết:

- Thời hạn xét hồ sơ, thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Chứng chỉ hành nghề có giá trị trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 01 tháng tổ chức, cá nhân nếu tiếp tục hành nghề phải nộp hồ sơ xin gia hạn và nộp lệ phí theo quy định.

5- Lệ phí: - Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói là: 200.000đ/giấy; (Hai trăm ngàn đồng). Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính.

II) Thủ tục hành chính cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuc bảo vệ thực vật:

1- Điều kiện cấp:

- Có văn bằng tốt nghiệp về đại học hoặc trung cấp Nông - Lâm nghiệp hoặc chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuc BVTV do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp;

- Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định;

2- Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề; (Phụ lục 2, mẫu kèm theo)

- Bản sao hợp pháp của bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung cấp Nông - Lâm nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật địa phương cấp;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi người bán thuốc bảo vệ thực vật cư trú; (mẫu kèm theo)

- Đơn xin đặt địa điểm kinh doanh có xác nhận cho phép của UBND xã, phường nơi đặt địa điểm kinh doanh, kho lưu chứa thuốc.(Phụ lục 4, mẫu kèm theo)

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp;

- Có 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

3- Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp (s 254 Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Cao Lãnh, Điện thoại: 067.851230)

4- Thời gian giải quyết:

- Thời hạn xét hồ sơ, thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Chứng chỉ hành nghề có giá trị trong thời hạn là 03 năm kể từ ngày cấp. Trước khi hết hạn 01 tháng tổ chức, cá nhân nếu tiếp tục hành nghề phải nộp hồ sơ xin gia hạn và nộp lệ phí theo quy định.

5- Lệ phí:

- Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật là 200.000đ/giấy; (Hai trăm ngàn đồng). Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính.

III) Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

1- Hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề; (Phụ lục 3)

- Giấy khám sức khỏe do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp;

- Chứng nhận đã tham dự các lớp tập hun kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức;

2- Địa điểm nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp (số 254 Nguyễn Huệ, Phường 2, thị xã Cao Lãnh, Điện thoại: 067.851230)

3- Thời gian giải quyết:

- Thời hạn xét hồ sơ, thẩm định và gia hạn chứng chỉ hành nghề là 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4- Lệ phí:

- Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề là 200.000đ/giấy; (Hai trăm ngàn đồng) Theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính.

C/ QUY TRÌNH LÀM VIỆC ÁP DỤNG THEO CHẾ MỘT CỬA:

I) Sơ đồ quy trình xử lý thủ tục hành chính:

II) Chú giải:

* Tiếp nhận hồ sơ:

- Tổ chức, công dân yêu cầu giải quyết công việc thuộc những nội dung ở phần B, đến liên hệ trực tiếp tại phòng Tổ chức hành chính Chi cục Bảo vệ thực vật. Tại đây tổ chức, công dân được tiếp nhận hồ sơ và nếu thủ tục đã đầy đủ, hợp lệ thì được hẹn ngày nhận kết quả giải quyết.

- Toàn bộ các hồ sơ phòng tổ chức Hành chính sẽ chuyển qua phòng Thanh tra để xem xét thẩm định.

* Thẩm định hồ sơ:

- Phòng Thanh tra căn cứ vào hồ sơ, nội dung công việc do phòng Tổ chức hành chính chuyển đến giải quyết.

- Sau khi phòng Thanh tra giải quyết xong công việc, căn cứ vào nội dung tính chất và yêu cầu thời gian của công việc để chuyển đến phòng Tổ chức hành chính hoặc trực tiếp trình Lãnh đạo quyết định, xong chuyển lại phòng Tổ chứchành chính.

* Giao trả, thông báo kết quả:

- Sau khi có kết quả (Quyết định của Lãnh đạo cấp chứng chỉ hành nghề) Phòng Tổ chức hành chính có trách nhiệm giao kết quả cho tổ chức, công dân đúng thời gian quy định, đồng thời thông báo kết quả đã giải quyết công việc đó đến phòng Thanh tra bằng hình thức thích hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2004/QĐ.UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/05/2004
Ngày hiệu lực 12/06/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/09/2006
Cập nhật 20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2004/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 56/2004/QĐ.UB thủ tục theo cơ chế một cửa tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 56/2004/QĐ.UB thủ tục theo cơ chế một cửa tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành 28/05/2004
Ngày hiệu lực 12/06/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/09/2006
Cập nhật 20 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 56/2004/QĐ.UB thủ tục theo cơ chế một cửa tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2004/QĐ.UB thủ tục theo cơ chế một cửa tại Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp

  • 28/05/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/06/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực