Quyết định 56/2005/QĐ-UB

Quyết định 56/2005/QĐ-UB về việc ban hành Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2005/QĐ-UB Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
- Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;
- Xét đề nghị của Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội từ năm 2005 đến năm 2010 (gọi tắt là Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật)

Điều 2: Tổ chức thực hiện và kinh phí của Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật.

1. Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện thực hiện Chương trình này.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật do ngân sách Nhà nước bảo đảm (gồm ngân sách thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn).

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND thành phố, các thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể của thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Ngô Thị Thanh Hằng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO Ý THỨC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ NHÂN DÂN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UB  ngày 21/4/2005 của UBND thành phố Hà Nội)

A- MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu chung: Tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh và trật tự toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện và thi hành pháp luật của cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn.

2. Đẩy mạnh phổ biến hướng dẫn thực hiện những quy định pháp luật gắn trực tiếp đến cuộc sống của người dân, phù hợp với đối tượng, đặc thù kinh tế, xã hội và tình hình thi hành pháp luật ở từng địa bàn.

3. Từng bước ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật ở khu dân cư, xây dựng môi trường sống lành mạnh trong từng gia đình, trong cộng đồng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, dân số... tại các địa bàn trọng điểm trên địa bàn.

4. Xây dựng các mô hình, cơ chế phối hợp trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và vận động chấp hành pháp luật có hiệu quả, phù hợp với địa bàn xã, phường, thị trấn.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

B. CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

I. Đề án thứ nhất: Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

1. Nội dung và mục tiêu:

a. Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật một cách thường xuyên, có trọng điểm bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Thủ đô. Coi trọng việc biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến trong thi hành, chấp hành pháp luật, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tăng thời lượng, trang viết trên báo, đài, bản tin của thành phố.

b. Sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở trong phổ biến, thông tin pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết, kỹ năng biên soạn thông tin pháp luật cho cán bộ đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

c. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua hoạt động của các Đội thông tin lưu động, trung tâm văn hoá thông tin, nhà văn hoá các cấp. Xây dựng các chương trình văn hoá, văn nghệ, thông tin cổ động, thông tin lưu động gắn với vận động chấp hành pháp luật, xoá bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư. Tăng cường hệ thống tủ sách pháp luật, áp phích, tranh ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật, sáng tác ca khúc pháp luật, tác phẩm văn học, nghệ thuật nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

d. Phấn đấu đến năm 2010, 100% phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ văn hoá thông tin xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật, điểm bưu điện văn hóa xã, thường xuyên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

2. Cơ quan thực hiện: Sở Văn hoá Thông tin chủ trì, Sở Tư pháp, Bưu điện thành phố, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế và Đô thị và các Bản tin của thành phố phối hợp thực hiện.

II. Đề án thứ hai: Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở Hà Nội

1. Nội dung và mục tiêu:

a. Lồng ghép việc phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân chấp hành pháp luật với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hoạt động hoà giải ở cơ sở và việc thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư.

b. Lựa chọn một số xã, phường, thị trấn ở các quận, huyện để xây dựng các mô hình tiêu biểu điểm sáng trong chấp hành pháp luật ở Thủ đô.

c. Xây dựng nhóm cộng đồng khu dân cư tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng nhóm đối tượng: người cao tuổi, cán bộ công chức, cán bộ nghỉ hưu, phụ nữ, thanh niên...

2. Cơ quan thực hiện: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì; Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Luật gia, Sở Tư pháp, Công an, Sở Văn hoá thông tin và các Sở ban, ngành khác của thành phố phối hợp thực hiện.

III. Đề án thứ ba: Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại tố cáo ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội

1. Nội dung và mục tiêu:

a. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở xã, phường, thị trấn bằng nhiều hình thức thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo của cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

b. Tuyên truyền việc chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân vào tính đúng đắn của các quyết định giải quyết cụ thể; phê phán các hành vi lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để gây rối, coi thường và chống đối pháp luật.

c) Định kỳ bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn.

2. Cơ quan thực hiện: Thanh tra thành phố chủ trì, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Văn hoá Thông tin, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội luật gia, Hội Nông dân thành phố và các Sở, ngành khác phối hợp thực hiện.

IV. Đề án thứ tư: Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội.

1. Nội dung và mục tiêu:

a) Phát huy vị trí, vai trò của Tư pháp xã, phường, thị trấn trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân thông qua nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả thiết thực như tuyên truyền miệng, thông qua câu lạc bộ phòng chống tội phạm, hoà giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật...

b) Cung cấp thông tin pháp luật, hướng dẫn, tư vấn pháp luật miễn phí định kỳ cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách trẻ em, vị thành niên thông qua các tổ chức tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý ở địa phương.

c) Tổ chức tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn.

d) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn trong tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở địa bàn.

đ) Nâng cao vai trò của cán bộ tư pháp, Công an xã trong việc tham mưu cho chính quyền xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Toà án trong phạm vi thẩm quyền.

e) Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân xã, phường, thị trấn thông qua các phiên toà xét xử lưu động và công tác thi hành án trên địa bàn.

2) Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì; Văn phòng Thành uỷ, Toà án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan khác phối hợp thực hiện.

3) Tổ chức thực hiện chương trình: 2 giai đoạn

Giai đoạn 1: Từ năm 2005 đến năm 2007 triển khai một số hoạt động chính sau:

a) Xây dựng các đề án của chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật, kế hoạch thực hiện cụ thể và tổ chức triển khai ở địa phương gắn phục vụ xây dựng văn hoá người Hà Nội văn minh, thanh lịch hiện đại

b) Xác định địa bàn trọng điểm ở quận, huyện, phường, xã, thị trấn tập trung chỉ đạo.

c) Tổ chức các hoạt động truyền thông: phát động phong trào sâu rộng trong nhân dân tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật ở các địa bàn của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 995 Thăng Long Hà Nội, hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

d) Sơ kết giai đoạn 1

Giai đoạn 2: Từ năm 2008 đến năm 2010.

- Tiếp tục triển khai chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố gắn phục vụ kỷ niệm 1000 năm thăng Long Hà Nội.

- Tổng kết việc thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật ở Hà Nội vào năm 2010

V. Các giải pháp, biện pháp chủ yếu thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ở Hà Nội

1- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, nhất là ở cấp xã, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Huy động Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng thôn làng, các chức sắc tôn giáo, hoà giải viên và lực lượng tình nguyện viên ở cơ sở tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật:

2- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tham gia phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở của các ngành và địa phương; Xây dựng chính sách, chế độ cho cán bộ, cộng tác viên thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

3- Triển khai đồng bộ các hình thức biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật phù hợp với từng địa bàn, từng khu vực, từng nhóm đối tượng ở xã, phường, thị trấn.

4- Đầu tư các phương tiện điều kiện phục vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho những địa bàn còn khó khăn, huy động sự tài trợ của các tổ chức, cộng đồng tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động chấp hành pháp luật ở xã, phường, thị trấn ở địa bàn.

5- Phát động phong trào tìm hiểu, chấp hành pháp luật sâu rộng trong từng hộ gia đình, từng khu dân cư; thu hút sự tham gia của cán bộ nhân dân trong thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật.

6- Phối hợp chặt chẽ việc thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở khu dân cư, thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng văn hoá người Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại, kỷ niệm các ngày lễ lớn như 995 năm, hướng đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2005 đến năm 2010 trên địa bàn Hà Nội cần được tổ chức thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên của các ngành, đoàn thể, các cấp, sự hưởng ứng tham gia tích cực của cán bộ, nhân dân.

2. Sở Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức điều hành và kiểm tra các hoạt động của chương trình trên địa bàn thành phố; phối hợp chỉ đạo thực hiện các đề án trong chương trình trên địa bàn.

3. Các cơ quan chủ trì đề án thành lập Ban điều hành đề án, do lãnh đạo của cơ quan làm Trưởng ban, lãnh đạo các cơ quan phối hợp là thành viên.

4. Các Sở, ngành được giao chủ trì Đề án có trách nhiệm xây dựng Đề án chi tiết trình UBND thành phố phê duyệt nội dung; trực tiếp chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các Đề án trong chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật.

VII. Phân công trách nhiệm

1. Sở Tư pháp thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp Luật thành phố:

a. Xây dựng kế hoạch từng giai đoạn, từng năm, cơ chế, chính sách, giải pháp để thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật một cách phù hợp, có hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi đôn đốc thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật do UBND thành phố ban hành; định kỳ hàng năm báo cáo UBND thành phố về tiến độ và kết quả thực hiện chương trình trên địa bàn Hà Nội.

b. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện chỉ đạo điểm việc thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật ở các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, từng bước rút kinh nghiệm và nhân rộng các điểm chỉ đạo trên địa bàn.

c. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành có liên quan lập dự trù kinh phí và phương tiện cần thiết để thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả.

d. Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thuộc Trung ương và Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Sở Tài chính:

a. Chủ trì xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật ở Hà Nội

b. Hàng năm, căn cứ báo cáo dự toán kinh phí của cơ quan chủ trì Đề án, thẩm tra và tổng hợp trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định kiểm tra công tác quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

c. Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan xây dựng cơ chế chính sách, bố trí cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính bố trí ngân sách cho chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật trong kế hoạch hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt.

4. UBND các quận, huyện:

a. Xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình của địa phương; Lồng ghép, hoạt động của chương trình này với hoạt động của các chương trình kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn.

b. Bố trí ngân sách địa phương thực hiện các nội dung chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng các mô hình, điểm sáng trong chấp hành pháp luật tại khu dân cư.

c. Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp có trách nhiệm giúp UBND các cấp tổ chức triển khai chương trình này.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2005
Ngày hiệu lực21/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 56/2005/QĐ-UB Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2005/QĐ-UB Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng
        Ngày ban hành21/04/2005
        Ngày hiệu lực21/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2005/QĐ-UB Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2005/QĐ-UB Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ nhân dân

            • 21/04/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực