Quyết định 56/2005/QĐ-UBND

Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2004/QĐ-UB quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi 64/2004/QĐ-UB khuyến khích ưu đãi đầu tư Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2005/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2004/QĐ-UB NGÀY 15/9/2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/ 2003 qui định nhiêm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh.

- Căn cứ Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10; Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số: 316/KHĐT-ĐKKD ngày 06/6/2005 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 64/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 về việc Ban hành quy định chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số: 64/2004/QĐ-UB ngày 15/9/2004 của UBND tỉnh Lai Châu như sau:

1- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 3, chương II như sau:

"+ Miễn tiền thuê đất 15 năm đối với tứ cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

+ Miễn tiền thuê đất trong suốt thời gừm thục hiện dự án đối với các dự án đầu tư quy định tại Danh mục A tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002".

2- Sửa đổi, bổ sung điểm 2.1, khoản 2, điều 5, chương II như sau:

"-Mức giá tính thuế xuất, nhập khẩu được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính".

Điều 2: Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp không phù hợp báo cáo UBND Tỉnh để điều chỉnh lại phù hợp với Luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Cục thuế Tỉnh và thủ trưởng các Ban, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu: VT-CN./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2005
Ngày hiệu lực06/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2008
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi 64/2004/QĐ-UB khuyến khích ưu đãi đầu tư Lai Châu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi 64/2004/QĐ-UB khuyến khích ưu đãi đầu tư Lai Châu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2005/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
       Người kýVương Văn Thành
       Ngày ban hành06/06/2005
       Ngày hiệu lực06/06/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/05/2008
       Cập nhật19 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi 64/2004/QĐ-UB khuyến khích ưu đãi đầu tư Lai Châu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2005/QĐ-UBND sửa đổi 64/2004/QĐ-UB khuyến khích ưu đãi đầu tư Lai Châu

        • 06/06/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 06/06/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực