Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ đã được thay thế bởi Thông tư 07/2009/TT-BGTVT đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 03/08/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 56/2007/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và bãi bỏ Quyết định số 4170/2001/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông công chính, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- VP Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, KHĐT,
 Tài chính, LĐ-TB&XH, Y tế, GD&ĐT;
- Uỷ ban An toàn GTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; 
- Website Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
(Ban hành theo Quyết định số 56 /2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu

Chương trình này nhằm đào tạo người lái xe nắm được các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ; nội dung cơ bản về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến người lái xe.

Giáo dục người lái xe có hiểu biết về đặc điểm của nghề lái xe cơ giới đường bộ; có nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; giáo dục nâng cao trách nhiệm, lương tâm, có văn hoá ứng xử và tư cách nghề nghiệp, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ

Nắm vững các quy định của Luật giao thông đường bộ và hệ thống biển báo hiệu đường bộ Việt Nam. Trách nhiệm của người lái xe trong việc tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nắm được tác dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các cụm, hệ thống chính trên xe ô tô thông dụng và một số phương tiện khác. Biết một số đặc điểm kết cấu của ô tô hiện đại.

Nắm được yêu cầu kỹ thuật của công tác kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên; biết được chế độ bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra điều chỉnh và sửa chữa được các hỏng hóc thông thường của môtô, máy kéo hoặc ô tô trong quá trình hoạt động trên đường.

Nắm được trách nhiệm, nghĩa vụ của người lái xe, các thủ tục, phương pháp giao nhận chuyên chở hàng hoá, phục vụ hành khách trong quá trình vận tải.

Điều khiển được phương tiện cơ giới đường bộ (ghi trong giấy phép lái xe) tham gia giao thông an toàn trên các loại địa hình, trong các điều kiện thời tiết khác nhau, xử lý các tình huống để phòng tránh tai nạn giao thông.

II. ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG: A1 - A2 - A3 - A4

A. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam;

- Đủ tuổi theo quy định của Luật giao thông đường bộ;

- Đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Thời gian đào tạo:

a) Hạng A1 : 10 giờ học (Lý thuyết: 8, Thực hành lái xe: 2)

b) Hạng A2 : 32 giờ học (Lý thuyết: 20, Thực hành lái xe: 12)

c) Hạng A3, A4: 112 giờ học (Lý thuyết: 52, Thực hành lái xe: 60).

B. CÁC MÔN KIỂM TRA

- Luật giao thông đường bộ (Đối với hạng A2, A3, A4).

- Thực hành lái xe (Đối với các hạng A3, A4).

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Số TT

Chỉ tiêu tính toán

Đơn vị tính

Hạng giấy phép lái xe

Hạng A1

Hạng A2

Hạng A3 - A4

A

Các môn học

 

 

 

 

1

Luật giao thông đường bộ

giờ học

6

16

32

2

Cấu tạo và sửa chữa thông thường

giờ học

 

 

12

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ học

 

 

4

4

Kỹ thuật lái xe

giờ học

2

4

4

5

Thực hành lái xe

- Số giờ học thực hành lái xe/học viên.

- Số km thực hành lái xe/học viên.

- Số học viên/1 xe tập lái

 

giờ học

km

học viên

2

2

12

12

60

12

100

5

6

Số giờ/HV/khoá đào tạo

giờ học

10

32

64

7

Tổng số giờ một khóa đào tạo

giờ học

10

32

112

B

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

1

Số ngày thực học

ngày

2

4

14

2

Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng

ngày

 

 

1

3

Cộng số ngày/khoá đào tạo

ngày

2

4

15

III - ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG B1 - B2 - C

A. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học  tập tại Việt Nam;

- Đủ tuổi theo quy định của Luật giao thông đường bộ;

- Đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

2. Thời gian đào tạo khoá học:

a) Hạng B1: 616 giờ học (Lý thuyết: 136, Thực hành lái xe: 480)

b) Hạng B2: 648 giờ học (Lý thuyết: 168, Thực hành lái xe: 480)

c) Hạng C: 968 giờ học (Lý thuyết: 168, Thực hành lái xe: 800).

B. CÁC MÔN KIỂM TRA

1. Các môn kiểm tra kết thúc khoá học:

- Luật giao thông đường bộ.

- Thực hành lái xe.

2. Các môn kiểm tra trong quá trình học: Tất cả các môn học.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Số TT

Chỉ tiêu tính toán

Đơn vị tính

Hạng giấy phép lái xe

Hạng B1

Hạng B2

Hạng C

A

Các môn học

 

 

 

 

1

Luật giao thông đường bộ

giờ học

80

80

80

2

Cấu tạo và sửa chữa thông thường

giờ học

20

28

28

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ học

 

20

20

4

Đạo đức người  lái xe

giờ học

12

16

16

5

Kỹ thuật lái xe

giờ học

24

24

24

6

Tổng số giờ học thực hành lái xe/1 xe tập lái

- Số giờ học thực hành lái xe/học viên.

- Số km thực hành láixe/học viên.

- Số học viên/1 xe tập lái

giờ học

giờ học

km

học viên

480

96

960

5

480

96

960

5

800

100

1000

8

7

Số giờ học/HV/khóa đào tạo

giờ học

232

264

268

8

Tổng số giờ một khóa đào tạo

giờ học

616

648

968

B

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

1

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

ngày

3

3

3

2

Số ngày thực học

ngày

78

81

121

3

Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng

ngày

14

14

  21

4

Cộng số ngày/khóa đào tạo

ngày

95

98

145

IV- ĐÀO TẠO NÂNG HẠNG GIẤY PHÉP LÁI XE

A. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam;

- Đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

- Có giấy xác nhận thời gian lái xe và số kilômét lái xe an toàn theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Nâng hạng từ hạng B1 lên hạng B2 phải có thời gian lái xe ít nhất 1 năm và có 12.000 km lái xe an toàn;

- Nâng hạng từ hạng B2 lên hạng C; từ hạng C lên hạng D; từ hạng D lên hạng E và từ các hạng GPLX lên hạng F tương ứng phải có đủ thời gian lái xe 3 năm và có 50.000 km lái xe an toàn;

- Nâng hạng từ hạng B2 lên hạng D; từ hạng C lên hạng E phải có thời gian lái xe ít nhất đủ 5 năm và  có 100.000 km lái xe an toàn;

- Nâng hạng lên các hạng D, E phải có trình độ văn hoá tốt nghiệp từ Trung học cơ sở (lớp 7/10 hoặc 9/12) trở lên;

2. Thời gian đào tạo:

a) Hạng B1 lên B2: 112 giờ học (Lý thuyết: 52, Thực hành lái xe: 60)

b) Hạng B2 lên C : 208 giờ học (Lý thuyết: 48, Thực hành lái xe: 160)

c) Hạng C lên D : 208 giờ học (Lý thuyết: 48, Thực hành lái xe: 160)

d) Hạng D lên E : 208 giờ học (Lý thuyết: 48, Thực hành lái xe: 160)

đ) Hạng B2 lên D : 376 giờ học (Lý thuyết: 56, Thực hành lái xe: 320)

e) Hạng C lên E : 376 giờ học (Lý thuyết: 56, Thực hành lái xe: 320)

g) Hạng B2, C, D, E lên F: 208 giờ học (Lý thuyết: 48, Thực hành lái xe: 160).

B. CÁC MÔN KIỂM TRA

1. Các môn kiểm tra kết thúc khoá học:

- Luật giao thông đường bộ.

- Thực hành lái xe (Đối với hạng D, hạng E bổ sung bài thi tiến lùi theo hình chữ chi).

2. Các môn kiểm tra trong quá trình học: Tất cả các môn học.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Số TT

Chỉ tiêu tính toán

Đơn vị tính

Hạng giấy phép lái xe

B1 Lên B2

B2 Lên C

C lên D

D Lên E

B2,C D, E lên F

B2 Lên D

C Lên E

A

các môn học

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Luật giao thông đường bộ

giờ học

16

16

16

16

16

20

20

2

Kiến thức mới về xe nâng hạng

giờ học

 

8

8

8

8

8

8

3

Nghiệp vụ vận tải

giờ học

24

8

8

8

8

8

8

4

Đạo đức người lái xe

giờ học

12

16

16

16

16

20

20

5

Thực hành lái xe/1 xe tập lái

giờ học

60

160

160

160

160

320

320

 

- Số giờ thực hành lái xe/1 học viên

giờ học

12

20

20

20

20

32

32

 

- Số km thực hành lái xe/1 học viên

km

150

240

240

240

240

380

380

 

- Số học viên/1 xe tập lái

học viên

5

8

8

8

8

10

10

6

Số giờ học/học viên/ khóa đào tạo

giờ học

64

68

68

68

68

88

88

7

Tổng số giờ một khóa đào tạo

giờ học

112

208

208

208

208

376

376

B

Thời gian đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ôn và kiểm tra kết thúc khoá học

ngày

2

2

2

2

2

2

2

2

Số ngày thực học

ngày

14,5

26

26

26

26

47

47

3

Số ngày nghỉ lễ, khai bế giảng

ngày

3

4

4

4

4

8

8

4

Cộng số ngày/khoá đào tạo

ngày

19,5

32

32

32

32

57

57

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Chương trình đào tạo trên được áp dụng chung đối với các loại xe (đời mới, đời cũ), xe tập lái thực hiện theo lộ trình đổi mới theo quy định.

2. Đào tạo lái xe các hạng B2, C, D, E và các hạng giấy phép lái xe hạng F phải được đào tạo tập trung tại các cơ sở đào tạo.

3. Thời gian khoá đào tạo trong các biểu trên là tính theo chế độ làm việc 6 ngày/1tuần. Thời gian học lý thuyết (kết hợp thực hành) 8 giờ học/ngày, thời gian học thực hành lái xe 8 giờ học/ngày.

4. Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 14/2007/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

5. Học viên đạt được chỉ tiêu số giờ học thực hành lái xe và số km thực hành lái xe mới được chấp nhận hoàn thành thực hành lái xe

6. Các bài thi, kiểm tra lưu trữ theo quy định.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2007/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực06/12/2007
Ngày công báo21/11/2007
Số công báoTừ số 784 đến số 785
Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2007/QĐ-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
       Người kýHồ Nghĩa Dũng
       Ngày ban hành07/11/2007
       Ngày hiệu lực06/12/2007
       Ngày công báo21/11/2007
       Số công báoTừ số 784 đến số 785
       Lĩnh vựcGiáo dục, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/08/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2007/QĐ-BGTVT Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ