Quyết định 56/2007/QĐ-UBND

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2007/QĐ-UBND bảng giá đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 56/2007/QĐ-UBND

KonTum, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp thứ 9 về Bảng giá đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 64/STC-QLCSG ngày 26 tháng 10 năm 2007 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Bảng giá các loại đất quy định tại điều 1 Quyết định này được sử dụng để làm căn cứ:

a. Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

c. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

d. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

đ. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy đinh tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các sở: Tư pháp, NN&PTNT;
- TT HĐND huyện Kon Plông;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NĐ, TH1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

BẢNG GIÁ

CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Kon Tum)

A. BẢNG GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ HUYỆN KONPLÔNG

ĐVT : đồng/m2

STT

Tên đường

Đơn giá

Ghi chú

1

Đường Quốc lộ 24

 

 

1.1

Đường QL 24 từ Đèo Măng Đen (điểm đầu Thị trấn huyện) đến cuối Trung tâm Y tế huyện

300.000

 

2

Đường Tỉnh lộ 676

 

 

2.1

Đoạn từ QL 24 đến ngã ba Nhà máy nước

200.000

 

2.2

Từ ngã ba Nhà máy nước đến cuối đường quy hoạch Trung tâm huyện

180.000

 

3

Đường khu Trung tâm hành chính huyện

 

 

3.1

Đường số 1: Từ QL 24 đến đường số 9

200.000

 

3.2

Đường số 2: Từ QL 24 đến đường số 6

200.000

 

3.3

Đường số 3: Từ QL 24 đến đường số 6

200.000

 

3.4

Đường số 4: Từ TL 676 đến đường số 3

200.000

 

3.5

Đường số 5: Từ TL 676 đến đường số 3

200.000

 

4

Đường khu dân cư phía Bắc huyện

 

 

4.1

Đường số 6: Từ TL 676 đến đường số 9

200.000

 

4.2

Đường số 7: Từ TL 676 đến đường số 9

200.000

 

4.3

Đường số 8: Từ TL 676 đến đường số 9

200.000

 

4.4

Đường số 9: Từ TL 676 đến đường số 6

200.000

 

4.5

Các đường quy hoạch khu dân cư phía Bắc khác

150.000

 

5

Đường khu dân cư phía Đông huyện

 

 

5.1

Đường số 5 trung tâm hành chính nối dài (đoạn từ đường số 3 đến đường số 9)

200.000

 

5.2

Đường số 9: Từ QL 24 đến đường số 6

200.000

 

5.3

Các đường khu dân cư phía Đông khác

150.000

 

6

Các đường quy hoạch khu dân cư phía Nam

100.000

 

7

Các tuyến đường QH khu TT thương mại

100.000

 

8

Các đường du lịch

 

 

8.1

Đường du lịch số 2 (quanh hồ trung tâm): Từ QL 24 đến TL 676

150.000

 

8.2

Đường du lịch số 1: Từ TL 676 xuống hồ Đắk Ke và ra QL 24

150.000

 

8.3

Đường QL 24 đi thác Pau Sủ

100.000

 

8.4

Đường QL 24 đi thủy điện Đắk Pône

150.000

 

8.5

Các tuyến đường nhánh nối QL 24 đến đường du lịch số 1

150.000

 

8.6

Các tuyến đường du lịch khác

100.000

 

B. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

ĐVT : đồng/m2

STT

Khu vực

Đơn giá

Ghi chú

1

Xã Măng Cành

 

 

1.1

Đất khu dân cư dọc TL 676

20.000

 

1.2

Đất khu dân cư khác

5.000

 

2.2

Xã Đắk Long

 

 

2.1

Đất khu dân cư dọc QL 24

20.000

 

 

Đất khu dân cư khác

5.000

 

3

Xã Hiếu

 

 

3.1

Đất khu dân cư dọc QL 24

15.000

 

3.2

Đất khu dân cư khác

5.000

 

4

Xã Pờ Ê

 

 

4.1

Đất khu dân cư dọc QL 24

15.000

 

4.2

Đất khu dân cư khác

5.000

 

5

Xã Ngọc Tem

 

 

5.1

Đất khu dân cư dọc đường vào trung tâm xã

10.000

 

5.2

Đất khu dân cư khác

4.000

 

6

Xã Đắk Ring

 

 

6.1

Đất khu dân cư dọc TL 676

10.000

 

6.2

Đất khu dân cư khác

4.000

 

7

Xã Đắk Nên

 

 

7.1

Đất khu dân cư dọc TL 676

10.000

 

7.2

Đất khu dân cư khác

4.000

 

8

Xã Đắk Tăng

 

 

8.1

Đất khu dân cư dọc TL 676

10.000

 

8.2

Đất khu dân cư khác

4.000

 

9

Xã Măng Bút

 

 

9.1

Đất khu dân cư dọc đường vào trung tâm xã

10.000

 

9.2

Đất khu dân cư khác

4.000

 

C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP – ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

ĐVT : Đồng/m2

KHU VỰC

HẠNG ĐẤT

GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Xã Măng Cành

4

3.000

2.500

1.500

Xã Đăk Long

4

3.000

2.500

1.500

Xã Hiếu

4

3.000

2.500

1.500

Xã Pờ Ê

4

3.000

2.500

1.500

Xã Ngọc Tem

4

2.500

2.000

1.000

Xã Đăk Ring

4

2.500

2.000

1.000

Xã Đăk Nên

4

2.500

2.000

1.000

Xã Măng Bút

4

2.500

2.000

1.000

Xã Đăk Tăng

4

2.500

2.000

1.000

D. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

ĐVT : Đồng/m2

KHU VỰC

HẠNG ĐẤT

GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Xã Măng Cành

6

1.000

Xã Đăk Long

6

1.000

Xã Hiếu

6

1.000

Xã Pờ Ê

6

1.000

Xã Ngọc Tem

6

1.000

Xã Đăk Ring

6

1.000

Xã Đăk Nên

6

1.000

Xã Măng Bút

6

1.000

Xã Đăk Tăng

6

1.000

E. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

ĐVT : Đồng/m2

STT

KHU VỰC

GIÁ ĐẤT

GHI CHÚ

1

Xã Măng Cành

5.000

 

2

Xã Đăk Long

10.000

 

3

Xã Hiếu

5.000

 

4

Xã Pờ Ê

5.000

 

5

Xã Ngọc Tem

5.000

 

6

Xã Đăk Ring

5.000

 

7

Xã Đăk Nên

5.000

 

8

Xã Măng Bút

5.000

 

9

Xã Đăk Tăng

5.000

 

G. BẢNG GIÁ ĐẤT VƯỜN, AO NẰM XEN KẼ TRONG KHU VỰC ĐẤT Ở NÔNG THÔN

ĐVT : Đồng/m2

KHU VỰC

HẠNG ĐẤT

GIÁ ĐẤT

GHI CHÚ

Xã Măng Cành

4

3.500

 

Xã Đăk Long

4

3.500

 

Xã Hiếu

4

3.500

 

Xã Pờ Ê

4

3.500

 

Xã Ngọc Tem

4

3.000

 

Xã Đăk Ring

4

3.000

 

Xã Đăk Nên

4

3.000

 

Xã Măng Bút

4

3.000

 

Xã Đăk Tăng

4

3.000

 

H. BẢNG GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH CÁC KHU DU LỊCH

ĐVT : đồng/m2

STT

KHU VỰC

ĐƠN GIÁ

GHI CHÚ

1

Đất quy hoạch khu hồ Toong Đam

30.000

 

2

Đất quy hoạch khu hồ Toong Zơ ri

30.000

 

3

Đất quy hoạch hồ trung tâm

60.000

 

4

Đất quy hoạch hồ, thác Đăk Ke

60.000

 

5

Đất quy hoạch thác Pasih

30.000

 

6

Đất quy hoạch các khu du lịch khác

20.000

 

 

 

 

 

I. GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP MĂNG ĐEN: 60.000đ/m2

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2008
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2007/QĐ-UBND bảng giá đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2007/QĐ-UBND bảng giá đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quý
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2008
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/2007/QĐ-UBND bảng giá đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2007/QĐ-UBND bảng giá đất huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

           • 14/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực