Quyết định 56/2009/QĐ-UBND

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người lào theo Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch người Lào theo 206/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 56/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MIỄN THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀO THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 206/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12
tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam khi có yêu cầu giải quyết các công việc về hộ tịch trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND.TP;
- Các Ban HĐND.TP;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2009
Ngày hiệu lực01/08/2009
Ngày công báo15/08/2009
Số công báoSố 77
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch người Lào theo 206/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch người Lào theo 206/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành22/07/2009
        Ngày hiệu lực01/08/2009
        Ngày công báo15/08/2009
        Số công báoSố 77
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch người Lào theo 206/QĐ-TTg

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2009/QĐ-UBND miễn thu lệ phí hộ tịch người Lào theo 206/QĐ-TTg

            • 22/07/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực