Quyết định 56/2015/QĐ-UBND

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Sầu riêng Đạ Huoai" do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
-
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
-
TTTU, TT HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
-
Như Điều 3;
-
Website Chính phủ;
-
Trung tâm Công báo tỉnh,
-
Website VP UBND tỉnh;
-
Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”

(Ban hành theo Quyết định s 56/2015/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” thành một nhãn hiệu có uy tín của cộng đồng những người trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng của địa phương.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.

2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Sầu riêng Đạ Huoai” cho sản phẩm sầu riêng được trồng và kinh doanh trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ được sử dụng có nghĩa như sau:

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho trái sầu riêng tươi và múi sầu riêng đóng hộp được trồng, chế biến và kinh doanh trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” là Giấy chứng nhận do Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng nêu trong quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hp tác và các hộ gia đình, cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Điều kiện được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Những điều kiện phải đáp ứng đầy đủ để tổ chức hoặc cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” là:

a) Đối với các tổ chức, cá nhân trồng cây sầu riêng phải có diện tích từ 0,5 ha trở lên hoặc có hoạt động kinh doanh sản phẩm sầu riêng từ 1.000 kg/ngày trở lên trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo Bản đồ - phụ lục 2 của Quy chế này.

b) Đảm bảo quy định về chất lượng theo Bản tiêu chí chất lượng sản phẩm sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” - phụ lục 3 của quy chế này.

c) Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ sản xuất đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.

d) Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Điều kiện để tổ chức hoặc cá nhân trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” là tổ chức hoặc cá nhân đó được cơ quan quản lý nhãn hiệu cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Điều 5. Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký của nhãn hiệu chứng nhận

Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” được thể hiện tại phụ lục 1 kèm theo của Quy chế này.

Điều 6. Bản đồ vùng trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận

Vùng trồng và kinh doanh sản phẩm sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” được xác định tại phụ lục 2 kèm theo của Quy chế này.

Chương II

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM SẦU RIÊNG MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”

Điều 7. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” là sản phẩm sầu riêng được trồng và kinh doanh tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng; đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo của Quy chế này.

Điều 8. Các đặc tính chất lượng

Các đặc trưng về chất lượng của sản phẩm sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” được được thể hiện tại phụ lục 3 kèm theo của Quy chế này.

Điều 9. Phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng

1. Phương pháp lấy mẫu: Mu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên của lô hàng mang nhãn hiệu do cơ quan quản lý nhãn hiệu thực hiện cùng với tổ chức/cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Phương pháp đánh giá đặc tính chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chun Việt Nam (TCVN) hiện hành; trường hợp phương pháp thử không có trong Tiêu chuẩn Việt Nam, phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do cấp có thẩm quyền quy định.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 10. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai

Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

3. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm quy chế hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Chương IV

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải gửi 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” và Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” thể hiện tại phụ lục 4 và phụ lục 5 kèm theo của Quy chế này và các hồ sơ khác (nếu có) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai để được xem xét giải quyết theo quy định.

2. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động trồng và kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đến kiểm tra cơ sở và lấy mẫu, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai ban hành quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”. Trong trường hp từ chối, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều 12. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” có các nội dung sau:

- Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

- Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có);

- Danh mục các loại sản phẩm được cấp giấy chứng nhận;

- Mu nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

- Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” chỉ phát hành 01 bản chính để giao cho đơn vị, người sử dụng. Đơn vị cấp giấy chứng nhận mở sổ theo dõi cấp và thu hồi giấy chứng nhận. Trong trường hợp có yêu cầu cấp thêm bản sao của Giấy chứng nhận thì đơn vị cấp Giấy chứng nhân chỉ được cấp tối đa không quá 10 bản. Trên bản sao phải có chữ “BẢN SAO” để phân biệt.

3. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” có thời hạn 03 năm.

4. Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

a) Đối với trường hợp hết thời hạn sử dụng theo quy định mà trong quá trình sử dụng không vi phạm Quy chế; tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại, gửi đơn đề nghị cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định để Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai cấp lại, thủ tục cấp lại giống như lần đầu.

b) Đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sau thời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp lại; thủ tục đề nghị cấp lại giống như lần đầu.

c) Đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng; tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại phải có đơn đề nghị cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có trách nhiệm cấp lại. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị cấp lại của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai ban hành quyết định cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Điều 13. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.

2. Phải sử dụng đúng và chính xác dấu hiệu của nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm sầu riêng đã được cơ quan quản lý cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

5. Tổ chức, cá nhân không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty, công ty mẹ với công ty con và ngược lại.

6. Mọi thông tin cần thiết và liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 14. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo quy định để nhằm duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩn và đặc tính riêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

2. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có quyền ban hành quyết định đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân không đáp ứng đầy đủ các điều kiện sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 4, Quy chế này.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 13, Quy chế này.

- Tổ chức, cá nhân không thực hiện thanh toán đầy đủ những chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 16, Quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có trách nhiệm đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Điều 15. Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

1. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai sẽ cùng các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng. Khoản phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu đóng góp theo quy định.

2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

3. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đối với mỗi tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá 02 lần trong năm.

Điều 16. Chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải nộp chi phí cấp Giấy chứng nhận, chi phí duy trì thường niên cho Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải chịu chi phí cho việc đánh giá chất lượng mẫu để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

3. Phí cấp giấy chứng nhận và chi phí duy trì nhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật nhà nước về phí và lệ phí.

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 17. Quyền lợi khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền:

a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì cho loại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu do mình trồng và kinh doanh;

b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận.

c) Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hp pháp nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

3. Khi không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý để làm các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.

Điều 18. Trách nhiệm khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Điều 13, 16, 17 Quy chế này.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

3. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

4. Kịp thời cung cấp thông tin, đề nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Các hành vi vi phạm

Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này bao gồm:

1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 4, 13, 17 Quy chế;

2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm sầu riêng chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Đạ Huoai;

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự cho phép của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai.

Điều 20. Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có thể bị xử lý như sau:

1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Điều 19 Quy chế này.

2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 19 Quy chế này

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm phát hiện và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” đều có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai xử lý hành vi xâm phạm.

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo Quy chế và các quy định khác có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai có trách nhiệm theo dõi và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Cơ chế giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

2. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai với các cá nhân, tổ chức bên ngoài).

3. Đối với các tranh chấp giữa Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần đầu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.

Điều 23. Khen thưởng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” được khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 24. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU TRƯNG (LOGO) NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI” VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

Nhóm 29: Sầu riêng sơ chế, chế biến.

Nhóm 31: Trái sầu riêng tươi.

 

PHỤ LỤC 2

BẢN ĐỒ VÙNG CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”
(Ban hành kèm theo Quyết định s56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẦU RIÊNG MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”
(đính kèm theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. XUẤT XỨ SẦU RIÊNG

Sầu riêng được trồng tại địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và trái Sầu riêng mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” phải xác định cụ thể các thông tin sau:

- Doanh nghiệp/đơn vị/chủ hộ

- Địa chỉ

- Địa điểm sản xuất

- Giống sầu riêng

- Nguồn gốc giống sản xuất

- Ngày thu hoạch

II. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG SẦU RIÊNG

1. Đối với trái Sầu riêng tươi

a) Ngoại quan:

- Sầu riêng SR Ri 6 có dạng trái thuôn hình quả trám màu vỏ vàng khi chín, gai hơi tù và thưa.

- Sầu riêng Monthong (SR MT) có dạng trái hình trụ, vai trái đầy, nở ở chân và hơi nhọn, vỏ màu vàng đồng hoặc vàng xám.

- Sầu riêng Chín Hóa (SR 9H) có dạng trái hình cầu, vai trái và đuôi trái đầy, rốn trái rõ và thụt vào 1-1,5cm; có gai thưa, nở ở chân và nhọn ở ngọn; vỏ màu xanh xám đến vàng xám.

b) Kích cỡ quả được xác định phổ biến ở các dạng sau:

- Sầu riêng SR Ri 6 quả đạt 25 - 30 centimét chiều dài và 18 - 23 centimét đường kính, thường nặng 2,5 - 4 kilogram/trái.

- Sầu riêng Monthong (SR MT) quả đạt 27 - 30 centimét chiều dài và 20 - 25 centimét đường kính, thường nặng 2,5 - 4 kilogram/trái.

- Sầu riêng Chín Hóa (SR 9H) quả đạt 20 - 25 centimét chiều dài và 20 - 25 centimét đường kính, thường nặng 2,5 - 4 kilogram/trái.

c) Thịt quả được xác định phổ biến ở các dạng sau:

- Thịt quả chiếm tỷ lệ 30-40% trọng lượng quả.

- Sầu riêng SR Ri 6 có cơm vàng đến vàng đậm, thịt ráo, thơm, béo.

- Sầu riêng Monthong (SR MT) có cơm vàng lạt đến vàng, thịt ráo, thơm, béo hơi xơ.

- Sầu riêng Chín Hóa (SR 9H) có cơm vàng, thịt hơi nhão, rất béo, rất thơm.

d) Hương thơm: Có hương thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

e) Độ ngọt: Vị ngọt thanh, có vị béo ngậy.

2. Đi vi múi Sầu riêng đóng hộp

a) Ngoại quan:

- Múi sầu riêng vàng óng, đến vàng đậm, cơm dày, mềm, hạt nhỏ.

- Đóng hộp tùy theo yêu cầu của khách hàng mỗi hộp có trọng lượng từ 0,5 - 2 kg.

b) Thịt múi được xác định phổ biến ở các dạng sau:

- Thịt quả chiếm tỷ lệ 80-90% trọng lượng múi.

- Sầu riêng SR Ri 6 có cơm vàng đến vàng đậm, thịt ráo, thơm, béo.

- Sầu riêng Monthong (SR MT) có cơm vàng lạt đến vàng, thịt ráo, thơm, béo hơi xơ.

- Sầu riêng Chín Hóa (SR 9H) có cơm vàng, thịt hơi nhão, rất béo, rất thơm.

c) Hương thơm: Có hương thơm đặc trưng, không có mùi lạ.

d) Độ ngọt: Vị ngọt thanh, có vị béo ngậy.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG:

1. Xác định xuất xứ Sầu riêng

Căn cứ vào có phiếu ghi chép các thông tin trong quá trình canh tác.

2. Xác định tiêu chí chất lượng

a) Phương pháp cân, đo:

- Đo chiều dài bằng thước thẳng độ chính xác đến milimét: đo từ gốc cho đến ngọn trái.

- Đo độ lớn trái bằng thước dây độ chính xác đến milimét: đo vòng tròn chu vi giữa trái.

- Cân trái đạt chất lượng để xác định trọng lượng trái độ chính xác đến gam.

b) Xác định màu sắc:

 Vỏ trái:

+ Đối với các giống mới nhập gần đây, màu sắc cần có catalogue để đối chiếu cụ thể.

+ Đối với những giống đã có từ nhiều năm trước, thì chủ yếu bằng nhãn quan, thường các trái đạt các tiêu chí về đặc điểm thì màu sắc tương đối chuẩn.

- Thịt trái: Chủ yếu xác định bằng nhãn quang, tách quả, xem xét thịt trái bên trong.

c) Xác định mùi, vị

- Đối với những giống đã có từ nhiều năm trước và giống mới nhập, thì được xác định mùi chủ yếu bằng khứu giác, thường các trái đạt các tiêu chí về đặc điểm thì mùi tương đối chuẩn.

- Đối với những giống đã có từ nhiều năm trước và giống mới nhập, thì được xác định vị chủ yếu bằng vị giác, thường các trái đạt các tiêu chí về đặc điểm thì vị tương đối chuẩn.

 

PHỤ LỤC 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”

Kính gửi: UBND HUYỆN ĐẠ HUOAI

Tên (đơn vị, cá nhân) đề nghị: ………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………….................................................

Điện thoại: ……………………………………. Fax: …………………………….............................

Email: …………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): ……………………………………….

……………………………………………………………………………….........................................

Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”, liên hệ với điều kiện cụ thể của đơn vị, chúng tôi đăng ký được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”:

Loại sản phẩm đề nghị cấp: …………………………………………………………………………...

Quy mô trồng, kinh doanh của đơn vị: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm trồng, kinh doanh của đơn vị: ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cam kết về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Chúng tôi cam đoan những thông tin đăng ký trên là đúng sự thật; đồng thời cam kết thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của Nhà nước quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

 

 

Đạ Huoai, ngày..... tháng.... năm…..
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BẢN CAM KẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “SẦU RIÊNG ĐẠ HUOAI”

Kính gửi: UBND HUYỆN ĐẠ HUOAI

Tên (đơn vị, cá nhân): ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………….. Fax: ……………………………………………...

Email: …………………………………………………………………………………………………….

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có): ……………………………………….

Nếu được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”:

1. Sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

2. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

3. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu chính thức của đơn vị, nhưng không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

4. Không tự ý chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên thông tin cần thiết có liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

6. Chấp hành chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị.

7. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định.

8. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy định này và các quy định tại quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

9. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

10. Duy trì và bảo đảm chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”.

Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

Đạ Huoai, ngày     tháng    năm
Người cam kết
(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 56/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 56/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 04/08/2015
Ngày hiệu lực 14/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 56/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Đạ Huoai Lâm Đồng

  • 04/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực