Quyết định 56/2017/QĐ-UBND

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND quy định về đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An đã được thay thế bởi Quyết định 17/2019/QĐ-UBND Quy định đơn giá xây dựng và đơn giá mồ mả trên địa bàn Long An và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI LOẠI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, VẬT KIẾN TRÚC VÀ ĐƠN GIÁ MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Công văn số 4792/UBND-TH ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền điều hành, xử lý công việc của UBND tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3120/TTr–SXD ngày 20/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An.

1. Đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng trong việc bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất, tính lệ phí trước bạ, tính giá bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và cho các trường hợp khác có sử dụng đơn giá này trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Biểu tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà đã qua sử dụng được áp dụng trong trường hợp tính lệ phí trước bạ đối với nhà đã qua sử dụng.

3. Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà nếu tính theo bảng giá quy định tại Quyết định này thấp hơn giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà hoặc hóa đơn hợp pháp thì tính theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà hoặc hóa đơn hợp pháp.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2017 và thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Các phương án giá nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đã được công bố trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp - Cục Kiểm tra văn bản;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Phòng KT1+2 ;
- Lưu: VT, SXD, Hai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Được

 

QUY ĐỊNH

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI LOẠI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, VẬT KIẾN TRÚC VÀ ĐƠN GIÁ MỒ MẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56 /2017/QĐ-UBND ngày 31 /10/2017 của UBND tỉnh Long An)

A. NHÀ Ở:

I. NHÀ KIÊN CỐ:

STT

KẾT CẤU NHÀ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

Nhà ở 1 tầng

 

 

1.1

Nhà liên kế

 

 

 

- Kết cấu: đơn giản gồm móng xây gạch (hoặc móng bê tông), cột xây gạch, tường bao che xây gạch hoặc vách bao che bằng tôn thiếc, tấm Fibro ximăng, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

3.030.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

2.796.000

 

- Kết cấu: kết cấu đơn giản gồm móng, cột, đà BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

3.569.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

3.323.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

4.084.000

1.2

Nhà riêng lẻ

 

 

 

- Kết cấu: Móng xây gạch (hoặc móng bê tông), cột gạch, tường bao che xây gạch, nền lát gạch, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

3.077.000

- Kết cấu: Móng, cột, đà BTCT, tường bao che xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

4.710.000

 

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

4.412.000

 

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

5.225.000

2

Nhà ở 2 tầng

 

 

2.1

Nhà liên kế

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

4.236.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

3.944.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

4.914.000

2.2

Nhà riêng lẻ

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.150.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

4.833.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

5.383.000

3

Nhà ở 3 tầng

 

 

3.1

Nhà liên kế

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.035.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

4.658.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

5.500.000

3.2

Nhà riêng lẻ:

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.384.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.150.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

5.560.000

4

Nhà ở từ 4 – 5 tầng

 

 

4.1

Nhà liên kế

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.336.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.038.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

5.793.000

4.2

Nhà riêng lẻ

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, xà gồ gỗ hoặc thép

 

 

+ Mái ngói (chưa tính trần)

đ/m2 XD

5.734.000

+ Mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc (chưa tính trần)

đ/m2 XD

6.026.000

+ Mái BTCT

đ/m2 XD

6.261.000

5

Nhà ở từ 6 – 8 tầng

 

 

 

- Kết cấu: Móng, cột, đà, sàn BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men; mái BTCT

 

 

 

+ Loại không có tầng hầm

đ/m2 XD

7.692.000

 

+ Loại có tầng hầm

đ/m2 XD

8.046.000

6

Nhà biệt thự

 

 

6.1

Nhà biệt thự trệt

 

 

 

- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái BTCT (có hoặc không có dán ngói); tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.665.000

- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.197.000

- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.010.000

6.2

Nhà biệt thự lầu

 

 

 

- Khung, móng, sàn mái BTCT (có hoặc không có dán ngói); tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.689.000

- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp ngói; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.308.000

- Khung (móng, cột, đà ) BTCT, mái lợp tôn; trần thạch cao; tường xây gạch, nền lát gạch bóng kính cao cấp hoặc tương đương, mặt tiền trang trí ốp đá cao cấp

đ/m2 XD

7.144.000

7

Nhà xưởng

 

 

 

- Khẩu độ ≤18 m, cao ≤ 6 m, không có cầu trục

 

 

+ Móng BTCT, cột thép, vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

2.726.000

+ Móng - cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

2.726.000

+ Móng - cột BTCT; vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

2.726.000

+ Móng BTCT; cột thép; vì kèo - xà gồ gỗ; nền BTCT, mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; vách tôn.

đ/m2 XD

2.422.000

- Khẩu độ >18 m cao >6 m, không có cầu trục

 

 

+ Móng BTCT, cột thép, vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

2.926.000

+ Móng - cột BTCT, vì kèo BTCT, xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

3.218.000

 

+ Móng - cột BTCT; vì kèo - xà gồ thép; nền BTCT; mái lợp tôn hoặc Fibro xi măng; tường xây gạch.

đ/m2 XD

2.792.000

II. NHÀ BÁN KIÊN CỐ:

STT

KẾT CẤU NHÀ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

Cột gỗ xẻ (kê tán), xà gồ gỗ hoặc thép, vách ván hoặc tôn thiếc, mái Fibro ximăng hoặc tôn thiếc, nền gạch tàu hoặc láng ximăng, tường lững +lưới B40 hoặc tường lững + ốp tấm Fibro ximăng hoặc ốp tôn thiếc hoặc tường lững + ván gỗ

đ/m2 XD

1.696.000

2

Mái lá, cột bê tông đúc sẵn hoặc thép, xà gồ gỗ nhóm 4 hoặc thép, vách lá, cửa đi, cửa sổ, vách trước đóng ván, nền đất

đ/m2 XD

644.000

III. NHÀ TẠM:

STT

KẾT CẤU NHÀ

ĐVT

ĐƠN GIÁ

1

Mái vách lá, cột kèo bạch đàn hoặc những lọai tương đương, đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương, nền đất.

đ/m2 XD

503.000

2

Đối với các công trình phụ (nhà bếp, chuồng trại…) có cùng kết cấu như khoản 1 nêu trên:

- Chiều cao cột biên của công trình < 2 mét được áp dụng 50% đơn giá quy định tại khoản 1 nêu trên.

-Chiều cao cột biên của công trình > 2 mét được áp dụng 100% đơn giá quy định tại khoản 1 nêu trên.

 

 

IV. THÔNG SỐ VỀ TỶ TRỌNG (%) KẾT CẤU NHÀ Ở

BẢNG THÔNG SỐ

STT

Loại nhà

Móng

Khung cột

Tường

Nền sàn

Kết cấu đỡ mái

Mái

Tổng cộng

1

Nhà kiên cố

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhà ở 1 tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà móng xây gạch (hoặc móng đà bê tông) cột gạch

10

 

15

10

10

15

60

- Nhà móng cột đà BTCT

10

15

8

19

 

13

65

1.2

Nhà ở 2 tầng hoặc 3 tầng

8

15

20

17

 

18

78

1.3

Nhà ở từ 4 tầng trở lên

8

16

20

16

 

16

76

2

Nhà bán kiên cố

 

30

16

5

10

15

76

3

Nhà tạm

 

20

16

5

10

15

66

V. BIỂU TỶ LỆ (%) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ Ở ĐÃ QUA SỬ DỤNG CHỊU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

BẢNG BIỂU

Thời gian đã sử dụng

Nhà biệt thự

(%)

Nhà cấp I

(%)

Nhà cấp II

(%)

Nhà cấp III

(%)

Nhà cấp IV

(%)

- Dưới 5 năm

95

90

90

80

80

- Từ 5 đến 10 năm

85

80

80

65

65

- Trên 10 năm đến 20 năm

70

60

55

35

35

- Trên 20 năm đến 50 năm

50

40

35

25

25

- Trên 50 năm

30

25

25

20

20

B. MỘT SỐ VẬT KIẾN TRÚC VÀ KẾT CẤU KHÁC:

STT

Loại vật kiến trúc

ĐVT

Đơn giá

1

Nền

 

 

 

- Láng bê tông đá 1x2 (có láng vữa xi măng)

đ/m2

127.000

- Láng bê tông đá 1x2 (không láng vữa xi măng)

đ/m2

107.000

- Gạch tàu có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

170.000

- Gạch tàu không có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

92.000

- Gạch bông có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

255.000

- Gạch bông không có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

175.000

- Gạch Ceramic có lót bê tông đá 1x2 (hoặc đá 4x6)

đ/m2

301.000

- Gạch Granit có lót bê tông đá 1x2 (hoặc đá 4x6)

đ/m2

334.000

- Gạch bóng kính có lót bê tông đá 1x2 (hoặc đá 4x6)

đ/m2

373.000

- Lát đá hoa cương có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

850.000

- Lát đá chẻ có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

287.000

- Trát đá mài có lót bê tông đá 1x2 (hoặc bê tông đá 4x6)

đ/m2

367.000

- Đan bê tông đá 1x2 (không có bê tông đá 4x6)

đ/m2

85.000

2

Cổng, Hàng rào

 

 

2.1

Trụ cổng

 

 

 

- Trụ gạch

đ/m3

1.544.000

- Trụ BTCT + gạch, dưới lót bê tông đá 4x6

đ/m3

2.024.000

- Trụ gạch móng gạch có lót bê tông đá 4x6

đ/m3

1.755.000

- Trụ BTCT, móng BTCT có xây gạch, lót bê tông đá 4x6

đ/m3

2.200.000

2.2

Hàng rào

 

 

 

- Móng, cột gạch, xây tường gạch có để lổ thoáng (móng không gia cố cừ tràm)

đ/m2

668.000

- Móng, cột BTCT, xây tường gạch, có khung rào bằng thép (móng có gia cố cừ tràm)

đ/m2

947.000

- Kẽm gai cột bê tông đúc sẵn

đ/m2

123.000

- Lưới B40, trụ rào BTCT đúc sẵn

đ/m2

158.000

- Kẽm gai, cột cây tạp

đ/m2

88.000

- Lưới B40, cột cây

đ/m2

115.000

- Gỗ tạp

đ/m2

48.000

2.3

Cửa cổng

 

 

 

- Bằng khung thép hình + ốp tole

đ/m2

819.000

- Bằng khung thép hình + hàn lưới B40

đ/m2

398.000

- Bằng thép hình toàn bộ

đ/m2

980.000

- Bằng thép dẹp hoặc thép tròn + lưới B40 (kết cấu đơn giản)

đ/m2

240.000

- Bằng thép dẹp hoặc thép tròn (kết cấu đơn giản)

đ/m2

222.000

3

Hồ nước, hầm tự hoại

 

 

 

-Hồ nước xây gạch, đáy hồ không gia cố bằng cừ tràm

 

 

+ Có nắp BTCT

+ Không nắp BTCT

đ/m3

đ/m3

1.089.000

902.000

- Hồ nước BTCT, có gia cố bằng cừ tràm

 

 

+ Có nắp BTCT

+ Không nắp BTCT

đ/m3

đ/m3

1.438.000

1.146.000

 

- Hồ tròn bê tông di chuyển được

đ/m3

1.029.000

 

- Hầm tự hoại (hầm rời đặt nằm bên ngoài nhà ở chính)

đ/m3

1.200.000

4

Giếng nước

 

 

 

- Giếng đóng (khoan thủ công, ống nhựa PVC phi 60 sâu từ 20 - 40 m)

đ/cái

4.119.000

- Giếng khoan phi 49 sâu dưới 250m (có giấy phép khoan giếng)

đ/md

433.000

- Giếng khoan phi 60 sâu trên 250m (có giấy phép khoan giếng

đ/md

480.000

5

Một số loại đơn giá khác

 

 

5.1

Bảng hiệu

 

 

 

- Khung nhôm + ốp tấm mica

đ/m2

650.000

 

- Khung nhôm + ốp tole thiếc

đ/m2

530.000

 

- Khung nhôm +in phủ bạt

đ/m2

360.000

 

- Hộp đèn +chữ nổi

đ/m2

750.000

 

- Khung lan can inox

đ/m2

550.000

5.2

Mái

 

 

 

- Bằng Fibro ximăng đỡ mái gỗ hoặc thép

đ/m2

205.000

- Ngói 22 viên/1m2 đỡ mái bằng gỗ hoặc thép

đ/m2

325.000

- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng gỗ tạp hoặc thép

đ/m2

194.000

- Bằng Fibro ximăng đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương

đ/m2

158.000

- Bằng Fibro ximăng đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương

đ/m2

151.000

- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương

đ/m2

141.000

- Bằng tôn thiếc đỡ mái bằng tầm vông hoặc những loại tương đương

đ/m2

135.000

- Bằng lá đỡ mái bằng gỗ tạp hoặc thép

đ/m2

94.000

- Bằng lá đỡ mái bằng cây trỉ hoặc những loại tương đương

đ/m2

88.000

- Bằng lá đỡ mái bằng cây tầm vông hoặc những loại tương đương

đ/m2

83.000

- Bằng tấm bạt Nilon + gỗ tạp hoặc thép

đ/m2

65.000

- Bằng tấm bạt Nilon + gỗ tạp

đ/m2

48.000

5.3

Trần

 

 

 

- Bằng ván ép

đ/m2

187.000

- Bằng tấm nhựa

đ/m2

134.000

- Bằng thạch cao, đóng giật cấp

đ/m2

181.000

- Bằng tấm Prima

đ/m2

165.000

- Bằng mốt xốp

đ/m2

47.000

 

- Bằng tấm cách nhiệt Cát Tường hoặc tương đương

đ/m2

43.000

5.4

Gác gỗ

 

 

 

- Bằng gỗ nhóm 3; hệ khung sườn thép

đ/m2

451.000

- Bằng gỗ nhóm 4; hệ khung sườn thép

đ/m2

333.000

- Bằng gỗ tạp; hệ khung sườn thép

đ/m2

146.000

- Bằng gỗ nhóm 3; hệ khung đà BTCT

đ/m2

608.000

- Bằng gỗ nhóm 4; hệ khung đà BTCT

đ/m2

491.000

5.5

Gác lửng

 

 

 

- Gác lửng đúc BTCT đổ liền khối với hệ đà bằng BTCT

đ/m2

3.289.000

- Gác lửng đúc BTCT đổ liền khối với hệ đà bằng thép hình chữ I, C

đ/m2

2.200.000

- Gác lửng đúc BTCT đặt trên hệ đà bằng gỗ nhóm 3

đ/m2

1.972.000

- Gác lửng đúc BTCT đặt trên hệ đà bằng gỗ nhóm 4

đ/m2

1.855.000

 

- Gác lửng lót bằng ván ép hoặc lót bằng tấm Cemboard đặt trên hệ đà bằng gỗ hoặc khung thép hình

đ/m2

1.450.000

5.6

Tường

 

 

 

+ Xây gạch

 

 

- Dày 100 không trát

đ/m2

135.000

- Dày 200 không trát

đ/m2

263.000

- Dày 100 trát 1 mặt

đ/m2

182.000

- Dày 200 trát 1 mặt

đ/m2

317.000

- Dày 100 trát 2 mặt

đ/m2

228.000

- Dày 200 trát 2 mặt

đ/m2

363.000

 

+ Trát tường

 

 

 

- Trát tường dày 1,5 cm, vữa mác 75

đ/m2

77.894

 

- Trát tường dày 2 cm, vữa mác 75

đ/m2

85.000

 

+ Sơn nước

 

 

 

- Sơn nước (gồm 01 lớp lót+ 01 lớp phủ)

đ/m2

76.420

 

- Sơn nước (gồm 01 lớp lót+ 02 lớp phủ)

đ/m2

86.000

 

+ Phần hoàn thiện trang trí tường, cột

 

 

 

- Tường (hoặc cột) ốp tấm Alu

đ/m2

970.000

 

- Tường (hoặc cột) sơn giả đá cẩm thạch

đ/m2

350.000

 

- Tường sơn giả đá

đ/m2

220.000

 

- Tường ốp sơn gấm

đ/m2

175.000

 

- Tường có thêm tranh trang trí có hoa văn, họa tiết (cây mai, tranh ảnh…)

đ/bộ

1.200.000

5.7

Bê tông và BTCT

 

 

 

- Bê tông đá 1x2

đ/m3

1.826.000

- Bê tông đá 4x6

đ/m3

1.480.000

- Sàn BTCT

đ/m3

3.879.000

5.8

Trụ BTCT đúc sẵn

 

 

 

- Quy cách 0,10 x 0,10

đ/m

43.000

- Quy cách 0,12 x 0,12

đ/m

78.000

- Quy cách 0,15 x 0,15

đ/m

110.000

- Quy cách 0,20 x 0,20

đ/m

133.000

- Quy cách 0,25 x 0,25

đ/m

176.000

- Quy cách 0,30 x 0,30

đ/m

234.000

5.9

Trụ điện BTCT

 

 

 

- Quy cách 0,15 x 0,15

đ/m

122.000

- Quy cách 0,20 x 0,20

đ/m

146.000

- Quy cách 0,25 x 0,25

đ/m

180.000

5.10

Đường ống cấp, thoát nước

 

 

 

Cống bê tông thoát nước đổ tại chỗ

 

 

- Đường kính 20cm

đ/m

65.000

- Đường kính 30cm

đ/m

99.000

- Đường kính 40cm

đ/m

129.000

- Đường kính 50cm

đ/m

164.000

- Đường kính 60cm

đ/m

194.000

- Đường kính 70cm

đ/m

351.000

- Đường kính 80cm

đ/m

404.000

 

- Đường kính 90cm

đ/m

451.000

- Đường kính 100cm

đ/m

497.000

5.11

Ống thoát nước bằng nhựa PVC

 

 

 

- Đường kính 60mm

đ/m

36.000

- Đường kính 90mm

đ/m

50.000

- Đường kính 114 mm

đ/m

111.000

- Đường kính 140 mm

đ/m

123.000

- Đường kính 168 mm

đ/m

164.000

- Đường kính 200mm

đ/m

199.000

- Đường kính 90mm (nhựa đen tái chế)

đ/m

25.000

- Đường kính 114 mm (nhựa đen tái chế)

đ/m

46.000

5.12

Ống cấp nước bằng nhựa PVC

 

 

 

- Đường kính 21mm

đ/m

8.800

- Đường kính 27mm

đ/m

12.300

- Đường kính 34 mm

đ/m

17.600

- Đường kính 42mm

đ/m

22.000

- Đường kính 49mm

đ/m

30.250

- Đường kính 60mm

đ/m

42.680

- Đường kính 90mm

đ/m

70.400

- Đường kính 114 mm

đ/m

140.800

- Đường kính 168 mm

đ/m

187.000

- Đường kính 220mm

đ/m

485.000

- Đường kính 315 mm

đ/m

695.000

- Đường kính 400mm

đ/m

1.116.000

5.13

Túi nhựa Bioga: bằng nhựa PE khổ 1,6m

đ/m

49.500

5.14

Di dời đồng hồ điện sinh hoạt (áp dụng đối với trường hợp nhà cách đường dây hạ thế <= 30m)

 

 

- Trường hợp di dời đồng hồ chính (di dời toàn bộ nhà)

đ/đồng hồ

1.700.000

- Trường hợp di dời đồng hồ chính (di dời một phần nhà chính)

đ/đồng hồ

650.000

- Trường hợp di dời đồng hồ nhánh của đồng hồ chính

đ/đồng hồ

850.000

5.15

Di đời đồng hồ nước sinh hoạt (áp dụng đối với trường hợp nhà cách đường ống chính <= 30m)

 

 

 

- Trường hợp di dời đồng hồ chính (di dời toàn bộ nhà)

đ/đồng hồ

1.700.000

 

- Trường hợp di dời đồng hồ chính (di dời một phần nhà chính)

đ/đồng hồ

1.050.000

 

- Trường hợp di dời đồng hồ nhánh của đồng hồ chính

đ/đồng hồ

800.000

5.16

Di dời điện thoại cố định có dây (di dời toàn bộ nhà)

đ/máy

450.000

C. ĐƠN GIÁ MỒ MÃ

STT

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (đ/cái)

1

Mả đất

đ/cái

9.467.000

2

Mả đất có kim tỉnh

đ/cái

13.728.000

3

Mả đá ong

đ/cái

13.728.000

4

Mả xi măng; mả nắp trấp không mái che

đ/cái

16.408.000

5

Mả xi măng có rào lan can trụ bê tông

 

 

 

+ Gạch men , đá mài hoặc đá chẻ

đ/cái

21.934.000

 

+ Đá rửa

đ/cái

19.311.000

6

Mả đá có xây kim tỉnh: kết cấu đáy móng BTCT, thành xây gạch hoặc đổ bê tông đá 1x2, trát hoàn thiện, mặt ngoài sơn nước hoặc trát mài hoặc ốp gạch men (chưa tính nhà bao che mả)

đ/cái

29.000.000

7

Mả trường trụ

 

 

 

+ Đá xanh

đ/cái

32.818.000

 

+ Xi măng

đ/cái

24.613.000

 

+ Đá ông

đ/cái

19.369.000

8

Kim tỉnh xi măng chưa chôn

đ/cái

12.348.000

9

Mả không thân nhân (giao các đơn vị có chức năng hỏa táng hoặc cải táng)

đ/cái

5.559.000

10

Mả có nhà bao che sẽ được kê biên áp giá thêm phần nhà bao che (theo đơn giá nhà)

_

_

11

Mả có tường rào bao quanh nếu có số liệu đo đạc kê biên cụ thể sẽ được tính thêm theo đơn giá tường rào

_

_

Trong đó:

Đơn vị tính = ĐVT; đồng/mét = đ/m; đồng/mét vuông = đ/m2; đồng/mét khối = đ/m3; đồng/mét dài = đ/md; đồng/mét vuông xây dựng = đ/m2

XD; BTCT = bê tông cốt thép; đồng/cái = đ/cái.

D. QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG

I. Áp dụng cụ thể quy định tại phần A

1. Áp dụng cụ thể quy định tại mục I (nhà kiên cố) trong trường hợp bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

a) Đơn giá xây dựng nhà kiên cố nêu trên là đơn giá đã bao gồm nhà vệ sinh trong nhà đối với nhà ở 01 tầng (trường hợp nhà ở hơn 02 tầng thì mỗi tầng của nhà phải có nhà vệ sinh).

b) Đối với nhóm nhà kiên cố nếu không có nhà vệ sinh trong nhà khi áp giá bị giảm trừ tỷ lệ (%) trên đơn giá nhà kiên cố, cụ thể như sau:

STT

Diện tích xây dựng nhà

Tỷ lệ giảm trừ

1

Đối với nhà kiên cố có diện tích xây dựng ≤ 100m2

2 %

2

Đối với nhà kiên cố có diện tích xây dựng > 100m2

1,5 %

c) Diện tích công trình được tính từ bề ngoài lớp trát (phủ bì).

2. Về nhà ở.

a) Nhà liên kế là nhà có đà, tường, móng … chung.

b) Nhà riêng lẻ là nhà có đà, tường, móng… độc lập.

c) Trường hợp nhà có kết cấu không giống với kết cấu của đơn giá nhà nêu trên được sử dụng phương pháp giảm trừ và bổ sung để xác định lại đơn giá nhà. Đối với mái và nền tính toán loại trừ và bổ sung theo đơn giá tại phần B của bảng đơn giá này; các kết cấu còn lại tính toán loại trừ và bổ sung theo tỷ trọng kết cấu chính của nhà.

3. Xác định tỷ lệ chất lượng nhà đã qua sử dụng:. a) Trường hợp kê khai lệ phí trước bạ lần đầu:

- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm thì xác định tỷ lệ chất lượng là 100%;

- Đối với nhà có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo Bảng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà đã qua sử dụng chịu lệ phí trước bạ tại Mục V, Phần A của Quy định này.

b) Trường hợp kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi áp dụng theo quy định tại đoạn thứ 02 của điểm a, khoản này.

c) Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

II. Áp dụng cụ thể quy định tại phần B

Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Những loại vật kiến trúc chưa quy định đơn giá tại Quyết định này thì được lập lại dự toán chi phí, áp dụng cơ cấu phí và giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tương ứng do Sở Xây dựng công bố./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Văn Được
       Ngày ban hành31/10/2017
       Ngày hiệu lực10/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2017/QĐ-UBND đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng Long An