Quyết định 56/QĐ-BCĐASW

Quyết định 56/QĐ-BCĐASW về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015

Nội dung toàn văn Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai cơ chế một cửa ASEAN hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối 2014 quý I 2015


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-BCĐASW

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 2120/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 96/TTr-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối năm 2014 và quý I năm 2015”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cơ quan Thường trực, các Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng Trợ lý TTCP, các Vụ: TH, QHQT, PL, TKBT, TGĐ CổngTTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐASW(3b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-BCĐASW ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia)

STT

Nội dung

Chủ trì/Thành phần

Thời hạn

Đơn vị chuẩn bị

Kết quả dự kiến

I

Kế hoạch chính thức kết nối giai đoạn 1 (các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải)

1.

Ban hành Quy chế về trách nhiệm của các Bên

Trưởng Ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo

Tháng 9/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

Quyết định của Trưởng ban Ban Chỉ đạo

2.

Hiệu chỉnh kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin của các Bên

Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 6 đến tháng 11/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

Hiệu chỉnh kỹ thuật

3.

Tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp và cho công chức

Cơ quan Thường trực; Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 7 đến tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

 

4.

Ra thông báo cho doanh nghiệp và chính thức kết nối

Cơ quan Thường trực; Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

Tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực; Tổ triển khai thuộc các Bộ.

 

II

Kế hoạch kết nối kỹ thuật giai đoạn 2 (các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế)

1.

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Ủy viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Tổng cục Hải quan.

Tháng 9/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch

 

2.

Xây dựng, triển khai Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và các hệ thống thành phần để kết nối và triển khai thực hiện Giai đoạn 2 Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Y tế.

Tháng 9 đến tháng 12/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế.

Lễ kết nối kỹ thuật giai đoạn 2

III.

Lập và phê duyệt kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2 Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

1

Lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai giai đoạn 1, 2

Cơ quan thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, Ngành tham gia thí điểm

Tháng 6 đến tháng 7/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia: thuộc các Bộ, Ngành

 

2

Tổng hợp dự toán

Cơ quan Thường trực

Tháng 7/2014

Cơ quan Thường trực

Báo cáo tổng hợp dự toán

3

Thẩm định và phê duyệt dự toán

Bộ Tài chính

Tháng 8/2014

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ, đơn vị liên quan

 

IV.

Kế hoạch sơ kết thực hiện Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

1.

Dự thảo báo cáo sơ kết và lấy ý kiến các Ủy viên

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên

Tháng 3/2015

Cơ quan Thường trực

 

2.

Hoàn thiện báo cáo và trình thời gian tổ chức sơ kết

Cơ quan Thường trực, Tổ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia thuộc các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải

Tháng 3/2015

Cơ quan Thường trực

 

3

Tổ chứckết

Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo và các Ủy viên

Tháng 4/2015

Cơ quan Thường trực

 

V.

Xây dựng Nghị định thư về khung pháp lý Cơ chế một cửa ASEAN

1.

Trình Chính phủ phương án đàm phán Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, các Bộ, cơ quan liên quan

Theo lịch trình chung của ASEAN

Cơ quan thường Trực

 

2.

Rà soát pháp lý đối với dự thảo Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý.

 

3.

Thực hiện thủ tục pháp lý nội bộ để ký kết Nghị định thư

Cơ quan Thường trực, Tổ rà soát pháp lý, các Bộ, Ngành liên quan

Cơ quan Thường trực

 

VI.

Tổ chức phiên họp của Ban Chỉ đạo

1.

Tổ chức phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo

Cơ quan Thường trực; Văn phòng Chính phủ

12/2014

Cơ quan Thường trực

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/QĐ-BCĐASW

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/QĐ-BCĐASW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/QĐ-BCĐASW

Lược đồ Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai cơ chế một cửa ASEAN hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối 2014 quý I 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai cơ chế một cửa ASEAN hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối 2014 quý I 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/QĐ-BCĐASW
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai cơ chế một cửa ASEAN hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối 2014 quý I 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/QĐ-BCĐASW triển khai cơ chế một cửa ASEAN hải quan một cửa quốc gia 6 tháng cuối 2014 quý I 2015

           • 11/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực