Quyết định 56/QĐ-BNV

Quyết định 56/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ quản lý của Bộ Nội vụ


BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 56/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015; Luật sửa đi, bsung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định s154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đi, b sung một sđiều của Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Nội vụ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ được ban hành từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đ báo cáo);
- C
ác Thtrưởng;
- VP Quốc hội, VP Ch
tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- Tòa án nhân dân ti cao;
- Viện Kim sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo Chính phủ;
- C
ơ sdữ liệu quc gia về pháp luật;
- Cổng Thông tin điện tử B
Ni vụ;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNV ngày    tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

1

Nghị định

110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004

Về công tác văn thư

Các Nghị định hết hiệu lực được quy định tại Điều 37 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư.

Hết hiệu lực ngày 05/3/2020

2

Nghị định

09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

LĨNH VỰC TỔ CHỨC – BIÊN CHẾ

3

Nghị định

55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012

Quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại Điều 29 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

4

Nghị định

41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hết hiệu lực ngày 15/11/2020

5

Nghị định

36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

Các Nghị định này hết hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Hết hiệu lực ngày 20/7/2020

6

Nghị định

21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010

Về quản lý biên chế công chức.

7

Nghị định

110/2015/NĐ-CP ngày 29/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

8

Nghị định

29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Hết hiệu lực ngày 29/9/2020

9

Nghị định

34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Hết hiệu lực ngày 20/9/2020

10

Nghị định

56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 25 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Hết hiệu lực ngày 20/8/2020

11

Nghị định

88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá và phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức.

12

Nghị định

35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005

Về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức.

- Quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức tại Nghị định này bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 40 Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012.

- Nội dung liên quan đến xử lý cán bộ quy định tại Nghị định này bị bãi bỏ bởi điểm d khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020.

- Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP bị bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 25 Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 (tại điểm a khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 bãi bỏ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011).

Hết hiệu lực ngày 20/9/2020

13

Nghị định

24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Các Nghị định hết hiệu lực được quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

14

Nghị định

93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

15

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg Ngày 19/02/2003

Về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo.

16

Thông tư

13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Tại điểm a, b khoản 3 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 bãi bỏ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2020 và Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

17

Thông tư

05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

18

Thông tư

03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/ 2010 của bộ nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

19

Thông tư

12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2020

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Tại điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 bãi bỏ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012.

Hết hiệu lực ngày 29/9/2020

LĨNH VỰC PHI CHÍNH PHỦ

20

Thông tư

02/2013/TT-BNV ngày 10/4/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Được thay thế tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13/10/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hết hiệu lực ngày 01/12/2020

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNV ngày    tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

1

Nghị định

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bãi bỏ tự chủ về tổ chức bộ máy (Điều 6);

- Bãi bỏ về Hội đồng quản lý (Điều 8).

Nội dung bãi bỏ được quy định tại Điều 29 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

01/12/2020

2

Nghị định

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bãi bỏ các nội dung quy định về tự chủ nhân sự quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/ 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 7).

Nội dung bãi bỏ được quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

15/11/2020

3

Nghị định

Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bãi bỏ khoản 1, 2, 6, 7, 8 Điều 13; khoản 3 Điều 14; khoản 3, 5 Điều 18; khoản 3 Điều 19; khoản 3 Điều 20; khoản 3, 4 Điều 21; khoản 3, 4 Điều 22 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP .

Được thay thế bằng Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP .

15/11/2020

4

Nghị định

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bãi bỏ khoản 1, 2, 6 Điều 4; Điều 5; Điều 6; khoản 1, 2, 5, 8, 9; 11; 12; 16; 17 Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

Được thay thế bằng Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP .

25/11/2020

5

Nghị định

Nghị định số 37/2014 ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Bãi bỏ khoản 1 Điều 4; khoản 1, 3 Điều 5; khoản 4 Điều 6; khoản 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Điều 7; điểm a, khoản 1, điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 8; Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP.

Được thay thế từ khoản 1 đến khoản 14 Điều 1 Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Chính phủ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP .

25/11/2020

6

Nghị định

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế.

Bãi bỏ Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 10; khoản 4 Điều 13 Điều 24 Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014.

Được thay thế bằng khoản 1, 2, 6, Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (Các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).

10/12/2020

7

Nghị định

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP .

Bãi bỏ khoản 2 Điều 1; khoản 6, 7 Điều 1; khoản 10 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018.

Được thay thế bằng khoản 1, 2, 6 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP (Các quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021).

10/12/2020

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC

8

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bãi bỏ Điều 2 (về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

29/9/2020

9

Nghị định

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Bãi bỏ Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức (từ Điều 3 đến Điều 23).

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 44 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý cán bộ, công chức, viên chức.

20/9/2020

10

Nghị định

Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

Bãi bỏ chương 6 về xử lý kỷ luật đối với công chức cấp xã (Từ Điều 31 đến Điều 44).

 

11

Nghị định

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bãi bỏ Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/12/2020

12

Nghị định

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ.

Quy định tại Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

04/9/2020

13

Nghị định

Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Bãi bỏ Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

01/12/2020

14

Thông tư

Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bãi bỏ Quy chế tổ chức thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Nội quy kỳ tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung bãi bỏ tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

20/01/2021

15

Thông tư

12/2012/TT-BNV ngày 18/12/20012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/20012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (Các nội dung bãi bỏ được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

29/9/2020

16

Thông tư

05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Bãi bỏ Điều 2 Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 (quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 (Các nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 78 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

01/12/2020

17

Thông tư

15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Bãi bỏ Chương I về Tuyển dụng viên chức (Từ Điều 1 đến Điều 10).

- Bãi bỏ Điều 3 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 quy định về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP .

- Bãi bỏ Chương 2 về hợp đồng làm việc.

- Bãi bỏ chương 3 về đền bù chi phí đào tạo.

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 (Các nội dung bãi bỏ được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

29/9/2020

LĨNH VỰC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ

18

Thông tư

Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Bãi bỏ khoản 2 Điều 1; điểm a khoản 2 Điều 4; Điều 6, Điều 7; Điều 8, điểm a, b khoản 2 Điều 11 và biểu mẫu số 7, 8, 9 tại Phụ lục I của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại Điều 2 Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/ 2014.

01/9/2020

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

19

Thông tư

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019.

Nội dung bãi bỏ được quy định tại Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng..

09/11/2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2021
Ngày hiệu lực21/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ quản lý của Bộ Nội vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ quản lý của Bộ Nội vụ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/QĐ-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýLê Vĩnh Tân
       Ngày ban hành21/01/2021
       Ngày hiệu lực21/01/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ quản lý của Bộ Nội vụ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/QĐ-BNV 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ quản lý của Bộ Nội vụ

           • 21/01/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực