Quyết định 560/QĐ-UBND

Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp xã Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 04/TTr- SVHTT ngày 30/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH MỤC

THTỤC HÀNH HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật

Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

Cách thức thực hiện (trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến)

I

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

 

01

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

BVH-279076

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bộ phận Tiếp nhn và Trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trực tiếp

02

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

BVH-279086

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trực tiếp

II

Lĩnh vực lễ hi

 

 

 

 

 

 

03

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

BVH-279069

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ.

Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 25/9/2018 của Btrưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trực tiếp, trực tuyến mức độ 3.

Ghi chú: địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến là hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Mã số TTHC

Quyết định công bố TTHC

Căn cứ pháp lý

 

Lĩnh vực văn hóa thể thao

1

Công nhận gia đình văn hóa

BVH-KHA-278937

Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính Phủ.

Quyết định số 4011/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 560/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu560/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 560/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp xã Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp xã Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu560/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành27/02/2019
        Ngày hiệu lực27/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp xã Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 560/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính văn hóa Ủy ban cấp xã Khánh Hòa

            • 27/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực