Quyết định 5602/QĐ-UBND

Quyết định 5602/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt đề cương đề án “Điều tra, đánh giá Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030”

Nội dung toàn văn Quyết định 5602/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5602/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN “ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 VÀ CẬP NHẬT KẾ HOẠCH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN TỚI NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: S 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; số 1474/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 về việc ban hành kế hoạch hành động Quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020; số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020;

Căn cứ các Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 990/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 24/3/2014 về việc hướng dẫn cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; số 589/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 16/02/2017 về việc cung cấp Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam phiên bản cập nhật năm 2016;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An: số 1395/QĐ-UBNDĐC ngày 27/4/2011 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến đến năm 2020; số 2115/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6042/STNMT-KTTVBĐKH ngày 15/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương đề án “Điều tra, đánh giá Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030”, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thông tin chung

- Tên đề án: Điều tra, đánh giá Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

- Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Nghệ An.

- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị lập đề cương đề án: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phạm vi thực hiện: Được thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An với 21 đơn vị hành chính cấp huyện (17 huyện và 01 thành phố, 03 thị xã).

- Mục tiêu của đề án:

Mục tiêu của đề án là rà soát, đánh giá KHHĐ ứng phó với BĐKH tỉnh Nghệ An đã ban hành và đề xuất cập nhật KHHĐ ứng phó với BĐKH đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030, nhằm tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH, hỗ trợ phát triển bền vững; phòng, tránh và giảm thiểu những hiểm họa do BĐKH đem lại và bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

2. Ni dung thực hiện đề án

- Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan phục vụ cho việc đánh giá “Kế hoạch hành động ứng phó biến đi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến đến năm 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1395/QĐ-UBNDĐC ngày 27/4/2011 và cập nhật KHHĐ ứng phó với BĐKH đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

- Rà soát, đánh giá “Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 có tính đến đến năm 2020” đã ban hành.

- Xác định và cập nhật các tác động nghiêm trọng của BĐKH đến quá trình phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

- Lựa chọn các giải pháp trọng tâm nhằm ứng phó hiệu quả với BĐKH.

- Rà soát, cập nhật danh mục các nhiệm vụ, dự án, đề án ưu tiên, xếp theo thứ tự ưu tiên để ứng phó với BĐKH.

- Đề xuất và hướng dẫn lồng ghép các vấn đề BĐKH vào các chiến lược chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh.

- Xây dựng lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện KHHĐ ứng phó với BĐKH theo từng giai đoạn.

- Xây dựng bản cập nhật kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030 và các tài liệu có liên quan.

- Thẩm định, xét duyệt và công bố bản cập nhật kế hoạch hành động ng phó biến đi khí hậu tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030.

3. Thời gian thực hiện: năm 2017 và 2018

4. Sản phẩm của đề án

- Mu phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan.

- Số liệu, tài liệu thu thập.

- Báo cáo phân tích kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu, số liệu liên quan.

- Báo cáo tổng hợp đánh giá KHHĐ ứng phó BĐKH của tỉnh Nghệ An đã ban hành.

- Các kịch bản, bản đồ.

- Các báo cáo, chuyên đề.

- Danh mục các nhiệm vụ, dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH của tỉnh (xếp theo thứ tự ưu tiên).

- Danh mục các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh đã ban hành/có kế hoạch ban hành hoặc các cấp có thẩm quyền ban hành/có kế hoạch ban hành được đề xuất lồng ghép vấn đề BĐKH;

- Bản “Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An”.

- Đĩa CD ghi dữ liệu.

5. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực đề án: 1.700.223.565 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi lăm đồng); trong đó:

Chi phí trực tiếp: 1.545.657.787 đồng;

Thuế VAT 10%: 154.565.779 đồng.

6. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn vốn gồm có:

- Ngân sách Trung ương: Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh;

- Ngân sách đối ứng của tỉnh: Phân bố theo ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên và môi trường.

(Có đề cương đề án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện đề án “Điều tra, đánh giá Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 và cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm nhìn tới năm 2030” theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để B/c);
- Chủ tịch UBND t
nh (để B/c);
- Phó Chủ tịch (NN) UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Lưu: VT.NN(V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5602/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5602/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5602/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5602/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5602/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5602/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5602/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5602/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Nghệ An

            • 20/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực