Quyết định 5604/QĐ-UBND

Quyết định 5604/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 5604/QĐ-UBND 2017 Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5604/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THU GOM RÁC THẢI (SINH HOẠT) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển chọn, lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện các dự án, đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục đề án, dự án bảo vệ môi trường năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6093/STNMT-BVMT ngày 17/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”, với các nội dung chính sau:

1. Thông tin chung của Đề án:

- Tên đề án: Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

- Đơn vị lập đề án: Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An.

- Địa điểm thực hiện: trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Thời gian thực hiện: trong 18 tháng kể từ ngày phê duyệt.

2. Ni dung thực hiện đề án:

2.1. Điều tra, đánh giá hiện trạng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh.

- Thu thập tài liệu từ các cơ quan quản lý (Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh UBND xã, phường), đơn vị thu gom rác thải (Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An) về khối lượng rác thải, vị trí các điểm tập kết và cơ sở hạ tầng thu gom rác thải.

- Kiểm tra thực địa hiện trạng các điểm tập kết chất thải rắn thành phố Vinh.

- Điều tra xác định nhận thức, ý thức của các tổ chức, cá nhân, các cấp chính quyền về thu gom rác thải sinh hoạt.

- Xây dựng 03 mẫu phiếu điều tra phù hợp với thông tin cần thu thập để thu thập các thông tin, số liệu phi thực nghiệm cần đánh giá trong Đề án, tổng hợp và phân tích các thông tin theo mục đích yêu cầu.

+ Phiếu điều tra thông tin dành cho các cán bộ quản lý.

+ Phiếu điều tra thông tin dành cho công nhân thu gom rác thải;

+ Phiếu điều tra môi trường hộ dân.

- Phương thức điều tra và tổ chức thực hiện:

+ Phỏng vấn trực tiếp các đối tượng điều tra bằng cách phỏng vấn sâu, điều tra và thu thập số liệu liên quan

+ Điều tra thông tin thông qua các câu hỏi thiết kế tại bảng hỏi.

- Số lượng phiếu điều tra:

+ Cán bộ quản lý: UBND xã, phường: 2 người UBND thành phố: 5 người

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An: 5 người

Tổng: 25*2 + 10 = 60 (phiếu)

+ Người dân: Mỗi xã điều tra 10 người dân

Tổng 377 x 10 = 3770 (phiếu)

+ Công nhân vệ sinh: Điều tra đối với vệ sinh viên và hợp đồng công nhân lao động thời vụ

Tổng 482+ 110 = 592 (phiếu)

- Xác định các vấn đề tồn tại trong công tác thu gom.

2.2. Tổ chức tham quan học tập:

Dự kiến địa điểm: Đà Nng

Thành phần tham gia: UBND thành phố Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Thời gian: 6 ngày

Nội dung: Tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác thu gom quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nng.

2.3. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức

a. Tổ chức các lớp tập huấn:

- Tổ chức các lớp tập huấn cho công nhân thu gom rác thải thành phố Vinh về an toàn vệ sinh lao động: 4 buổi

- Tổ chức các lớp tập huấn cho 25 phường, xã thuộc thành phố (đối tượng: Hội phụ nữ, UBMTTQ, Đoàn thanh niên,...): 25 xã/phường * buổi/lớp = 25 buổi

Nội dung tập huấn: Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung về quản lý chất thải quy định tại Luật bảo vệ môi trường 2014 và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường rộng rãi tới các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh việc xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tvề chất thải rắn; các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, xử lý chất thải rắn.

b. Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống phát thanh phường xã

- Xây dựng nội dung thu âm và in đĩa phát đến tận các phường, xã và từng khối, xóm.

- Nội dung: Các quy định cụ thể trong công tác thu gom rác thải sinh hoạt đối với cộng đồng dân cư; quyền và nghĩa vụ của các hộ gia đình; Chế tài xử phát khi vi phạm.

- Số lượng: (377 khối/xóm + 25 phường/xã) * 2 đĩa = 804 đĩa

c. Lắp đặt bảng hướng dẫn thực hiện quy định về hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại nhà văn hóa khối, xóm: 377 khối/xóm + 25 phường/xã = 402 bảng hướng dẫn

d. Lắp đặt bảng cấm đổ rác và các quy định về chế tài xử phạt về hoạt động thu gom rác tại các điểm tập kết rác tạm thời và nhà văn hóa khối xóm.

290 điểm + 377 khối/xóm = 667 bảng quy định

2.4. Rà soát điều chỉnh quy hoạch các điểm tập kết xe gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh

- Rà soát và đánh giá các biện pháp thu gom và điểm tập kết xe gom rác trên địa bàn thành phố Vinh về vị trí, thời gian lưu và số lượng xe so với nhu cầu sử dụng.

- Quy hoạch chi tiết các điểm tập kết xe thu gom rác, thời gian lưu tại mỗi điểm;

- Vạch tuyến đường cho các xe đi thu gom rác.

2.5. Tổ chức hội thảo chỉnh sửa đề án:

Địa điểm: Thành phố Vinh

- Slượng: 50 người

- Thành phần: các Sở, ban, ngành liên quan, đại diện UBND thành phố Vinh, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đại diện các phường, xã và các cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện đề án.

- Nội dung: Đánh giá nội dung kết quả thực hiện, xin ý kiến chỉnh sửa hoàn thiện đề án.

2.6. Hoàn thiện báo cáo tổng kết, nghiệm thu đề án

- Xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Hoàn thiện sản phẩm và chuẩn bị thủ tục đề nghị nghiệm thu Đề án

3. Sản phẩm của đề án

- Bộ báo cáo chuyên đề (02 bộ);

- Bộ tài liệu tập huấn (01 bộ);

- Bài truyền thanh tuyên truyền về công tác thu gom rác thải sinh hoạt (02 đĩa);

- Báo cáo tổng hợp (10 quyển);

- Đĩa CD ghi file báo cáo (01 chiếc);

- Bộ phiếu điều tra gốc (01 bộ);

- Bảng hướng dẫn và quy định tại các khối/xóm.

4. Dự toán kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện đề án: 834.794.000 đồng (Tám trăm ba mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi tư ngàn đồng chẵn). Trong đó:

Chi phí trực tiếp: 819.794.000 đồng;

Chi phí chung: 15.000.000 đồng;

Tổng: 834.794.000 đồng

- Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp tài nguyên môi trường.

(Có Đề án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Chủ tịch UBND các xã, phường (thành phố Vinh); Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c);
- Phó Chủ tịch (NN) UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo;

- Lưu VT.NN(V)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5604/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5604/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5604/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5604/QĐ-UBND 2017 Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5604/QĐ-UBND 2017 Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5604/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5604/QĐ-UBND 2017 Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải Nghệ An

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5604/QĐ-UBND 2017 Đề án Nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải Nghệ An

         • 20/11/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/11/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực