Quyết định 5605/QĐ-UBND

Quyết định 5605/QĐ-UBND năm 2015 điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5605/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đô thị Khu dân cư Nam đường Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5605/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TỶ LỆ 1/2000 KHU DÂN CƯ PHÍA NAM ĐƯỜNG TÂN KỲ TÂN QUÝ (KHU 1), PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng về ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lập, thm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 6012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt đồ án quy hoạch chung quận Bình Tân;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tại Công văn số 1542/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 và Sở Quy hoạch-Kiến trúc tại Tờ trình số 3638/TTr-SQHKT ngày 06 tháng 10 năm 2015 về trình duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Vị trí: thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

- Giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Thuộc ô phố có ký hiệu D1 trên bản vẽ tng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 nêu trên; thuộc thửa đất số 516, tờ bản đồ số 21, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

+ Phía Đông giáp: khu dân cư A3;

+ Phía Tây giáp: đường Mã Lò;

+ Phía Nam giáp: đường N3;

+ Phía Bắc giáp: đường N1.

- Lộ giới các tuyến đường có liên quan:

+ Đường Mã Lò: 30m;

+ Đường số N3: 20m;

+ Đường N1: 16m.

2. Cơ quan tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

3. Hồ sơ bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

- Bản sao bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/ Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1) đã được phê duyệt;

- Bản đồ vị trí lô đất, khu đất cần điều chỉnh cục bộ trích từ bản đồ quy hoạch tng mặt bng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt (trong đó có thể hiện nội dung điều chỉnh);

4. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch:

 

Theo đ án QHCTXD đô thị tỷ lệ 1/2000 đã được duyệt

Theo đề xuất điều chỉnh của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

Chức năng sử dụng đất

Ô phố có ký hiệu D1

Ô phô có ký hiệu D1

Ô ph có ký hiệu D1- A:

Ô phố có ký hiệu D1-B:

Giáo dục (trường phổ thông cơ sở)

Giáo dục

Đất nhà ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang

Diện tích (m2)

24.500

21.737,6

2.762,4

Dân số (người) (nếu có)

0

0

65

Mật độ xây dựng tối đa (%)

25

25

60

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)

1

1

1,5

Tầng cao

2 - 4

2 - 4

2 - 5

Điu 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ, bản vẽ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), quận Bình Tân.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân có trách nhiệm cập nhật những nội dung điều chỉnh nêu trên vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), quận Bình Tân theo quy định. Sau khi rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án này theo định kỳ thời hạn đã được quy định, cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa vào nội dung nghiên cứu điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), quận Bình Tân (trong đó có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội). Trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ đcó giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt.

- Ủy ban nhân dân quận Bình Tân thực hiện việc cập nhật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa điểm khu đất được điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 này theo quy định.

- Công tác cắm mốc giới theo nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được tổ chức thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng.

Điều 3. Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 6881/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), quận Bình Tân.

Điều 4. Quyết định này có đính kèm bản vẽ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Tân Kỳ Tân Quý (khu 1), quận Bình Tân được nêu tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ban - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-  Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, Các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT-MTu) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5605/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực03/11/2015
Ngày công báo15/12/2015
Số công báoSố 58
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5605/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5605/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đô thị Khu dân cư Nam đường Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5605/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đô thị Khu dân cư Nam đường Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5605/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýNguyễn Hữu Tín
     Ngày ban hành03/11/2015
     Ngày hiệu lực03/11/2015
     Ngày công báo15/12/2015
     Số công báoSố 58
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 5605/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đô thị Khu dân cư Nam đường Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 5605/QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng đô thị Khu dân cư Nam đường Tân Kỳ Tân Quý Hồ Chí Minh

        • 03/11/2015

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 15/12/2015

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/11/2015

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực