Quyết định 561/QĐ-UBND

Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BTHUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 04/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 13/TTr-SKH-VP ngày 01/3/2019) và Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Tờ trình số 150/TTr-VP ngày 13/3/2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Các Phó Chủ tịch;
- Trung tâm tin học t
nh;
- Lưu: VT, KSTTHC(2b), NC
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

TTHC BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA), VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 561/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu )

Căn c pháp lý

1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Thời hạn thẩm định không quá 20 ngày kể từ khi nhận đhồ sơ hợp lệ

Bộ phận một cửa SKế hoạch và Đầu tư

Đc: Số 128 Đường Hoàng Diệu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Qua hệ thống Bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 132/018/NĐ-CP;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

2. Danh mc thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu )

Căn c pháp lý

1

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chquản

Thời gian thẩm định: Đối với CTMTQG, dự án quan trọng QG, CTMT không quá 90 ngày; dự án nhóm A không quá 40 ngày; nhóm B không quá 30 ngày; nhóm C, dự án hỗ trợ kthuật và dự án khác không quá 20 ngày.

Thời gian phê duyệt là 10 ngày làm việc.

Bộ phận một cửa SKế hoạch và Đầu tư

Đc: Số 128 Đường Hoàng Diệu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Qua hệ thống Bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT;

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

30 ngày ktừ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, tha thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Bộ phận một cửa SKế hoạch và Đầu tư

Đc: Số 128 Đường Hoàng Diệu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Qua hệ thống Bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 132/018/NĐ-CP;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm

Không có

Bộ phận một cửa SKế hoạch và Đầu tư

Đc: Số 128 Đường Hoàng Diệu, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Qua hệ thống Bưu chính công ích

Không

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 132/018/NĐ-CP;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

TT

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1

Đề xuất và lựa chọn Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ca Thủ tướng Chính phủ

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3

Quyết định chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trkhông hoàn lại thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chquản

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

4

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kthuật s dụng vn ODA, vn vay ưu đãi

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT .

- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu561/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch Quảng Trị

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực