Quyết định 561/QĐ-UBND

Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính văn hóa thể thao Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 04/TTr-SVHTT ngày 30/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh được công bố tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát T
THC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT t
nh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm (Mã số TTHC: BVH-279076, 01 quy trình)

 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình;

- Hồ sơ đầy đủ:

+ Ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Chuyển bước tiếp theo.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 2

Thẩm định hồ sơ:

 

 

 

- Trường hợp 1: Hồ sơ cần bổ sung: dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ, trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt; Gửi thông báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ; chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

3 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Thông báo bổ sung hồ sơ;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

- Trường hợp 2: Hồ sơ phù hợp dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

 

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Dự thảo Quyết định và Giấy công nhận gia đình văn hóa;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

- Trường hợp 3: Trường hợp hồ sơ không phù hợp, dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

 

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

Bước 3

Xem xét, phê duyt:

- Nếu đng ý, phê duyệt văn bản liên quan, chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyn lại bước 2.

Lãnh đạo

1 ngày

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Văn bản liên quan.

Bước 4

Trả kết quả:

 

 

 

Trường hợp 1:

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Gửi Thông báo bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Phiếu theo dối quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại cơ quan;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp 2:

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại cơ quan;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp 3:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

2. Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa (Mã số TTHC: BVH-279086, có 01 quy trình)

 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình;

- Hồ sơ đầy đủ:

+ Ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Chuyển bước tiếp theo.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 2

Thẩm đnh h sơ:

 

 

 

- Trường hợp 1: Hồ sơ cần bổ sung: dự thảo Thông báo bổ sung hồ sơ, trình lãnh đạo xem xét và phê duyệt; Gửi thông báo cho tổ chức bổ sung hồ sơ; chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

3 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Thông báo bổ sung hồ sơ;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

- Trường hợp 2: Hồ sơ phù hợp dự thảo kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

 

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Dự thảo Quyết định và Giấy khen gia đình văn hóa;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

- Trường hợp 3: Trường hp hồ sơ không phù hợp, dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển bước 4.

Công chức văn hóa, xã hội

 

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

c 3

Xem xét, phê duyt:

- Nếu đng ý, phê duyệt văn bản liên quan, chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyển lại bước 3.

Lãnh đạo

1 ngày

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Văn bản liên quan.

Bước 4

Trả kết quả:

 

 

 

 

Trường hợp 1:

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Gửi Thông báo bổ sung hồ sơ cho tổ chức, công dân;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại cơ quan;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

 

Trường hợp 2:

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả kết quả cho tổ chức, công dân;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại cơ quan;

- Stheo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

 

Trường hợp 3:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

3. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (Mã số TTHC: BVH-279069, có 01 quy trình)

 

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hướng dẫn cụ thể bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và kết thúc quy trình;

- Hồ sơ đầy đủ:

+ Ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

+ Vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

+ Chuyển bước tiếp theo.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có);

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Bước 2

Thẩm định hồ sơ:

 

 

 

- Trường hợp 1: Hồ sơ phù hp: Đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo, chuyển bước 4.

Công chức văn hóa, xã hội

13 ngày

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

- Trường hợp 2: Trường hợp hồ sơ không phù hợp, dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ, chuyển bước 3.

Công chức văn hóa, xã hội

 

- Hồ sơ tổ chức, công dân;

- Văn bản liên quan;

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

Bước 3

Xem xét, phê duyt:

- Nếu đồng ý, phê duyệt văn bản liên quan, chuyển bước tiếp theo;

- Nếu không đồng ý, chuyển lại bước 2.

Lãnh đạo

1 ngày

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Văn bản liên quan.

Bước 4

Trường hp 1:

- Vào Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc;

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả tại cơ quan;

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả.

Trường hợp 2:

- Ghi thông tin vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Trả hồ sơ cho tổ chức, công dân và Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ;

- Kết thúc quy trình.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

 

- Sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả;

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2019
Ngày hiệu lực27/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính văn hóa thể thao Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính văn hóa thể thao Ủy ban nhân dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu561/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành27/02/2019
        Ngày hiệu lực27/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính văn hóa thể thao Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính văn hóa thể thao Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

            • 27/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực