Quyết định 561/QĐ-UBND

Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI .

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 165/TTr-STNMT ngày 04 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP (đ/c Yên) UBND tỉnh;
- Phòng CNTT - Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái;
- Chuyên viên: XD, GT, TC, CN, TH, TNMT;
- Lưu: VT
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY KHÔNG NUNG VÀ HẠN CHẾ SẢN XUẤT, SỬ DỤNG GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kế hoạch tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 567/QĐ-TTg) và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg).

- Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giảm thiểu phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế chung cho xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

Việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai thực hiện với những nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách của Chính phủ nhằm khuyến khích sản xuất và ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung; hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung và lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí).

2. Phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung đạt tỷ lệ: 20 - 25% vào năm 2015, 30 - 40% vào năm 2020. Sử dụng phế thải công nghiệp (tro xỉ lò đốt, lò nung,…) để sản xuất vật liệu xây không nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp và đất chứa phế thải.

3. Thực hiện việc phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung đến 2020 với lộ trình theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

4. Thực hiện việc chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí) với lộ trình như sau:

a) Các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sản xuất gạch đất sét nung hoạt động tại các khu vực đô thị, khu tập trung đông dân cư, khu vực canh tác nông nghiệp tập trung hoặc có sử dụng nhiều đất canh tác nông nghiệp (trong đó đặc biệt là đất lúa nước) để làm nguyên liệu sản xuất phải chấm dứt hoạt động sản xuất trước ngày 31 tháng 12 năm 2014;

b) Các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sản xuất gạch đất sét nung hoạt động tại các khu vực còn lại chấm dứt hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 2015.

5. Thực hiện nghiêm Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh áp dụng hoặc ban hành các cơ chế chính sách đồng bộ nhằm tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung theo hướng:

- Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước theo quy định hiện hành bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung theo lộ trình:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung kể từ ngày Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng có hiệu lực.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu không nung kể từ ngày Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng có hiệu lực đến hết năm 2015, sau năm 2015, phải sử dụng 100%.

- Các công trình xây dựng từ 09 tầng trở lên không phân biệt nguồn vốn, từ nay đến 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vật liệu xây (tính theo thể tích khối xây).

b) Tham mưu xây dựng và rà soát Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái phù hợp các nội dung quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên cấm sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất gạch đất sét nung;

c) Nghiên cứu, áp dụng, phổ biến và hướng dẫn các loại hình công nghệ, thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung và cơ chế chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân có các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sản xuất gạch đất sét nung bị chấm dứt sản xuất để áp dụng chuyển đổi mô hình sản xuất;

d) Chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra giám sát việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng;

đ) Tổ chức việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung; hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu, khí);

e) Hàng năm hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung; hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; lộ trình chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng theo quy định.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì phối hợp với các ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc khai thác và sử dụng tài nguyên (đất sét, than,…) để sản xuất gạch nung; kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc việc sử dụng đất nông nghiệp làm gạch đất sét nung. Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân sản xuất gạch đất sét nung phải theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

b) Kiểm tra công tác môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, đặc biệt là các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng theo đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên quan điểm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

c) Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng.

3. Các sở, ngành liên quan

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, chứng nhận đầu tư cho các dự án phải yêu cầu chủ đầu tư ưu tiên sử dụng vật liệu xây không nung trong quá trình thi công xây dựng dự án; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích các dự án đăng ký đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung, không chứng nhận đầu tư mới cho các dự án sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh;

b) Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung và các dự án sản xuất vật liệu xây không nung phát triển;

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan đưa giá các loại vật liệu xây không nung vào bảng công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trong năm 2013 và tổ chức quản lý về giá các loại vật liệu xây không nung trên thị trường;

- Rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nâng mức phí bảo vệ môi trường đối với việc khai thác đất sét làm gạch nung lên mức tối đa theo quy định của pháp luật trong năm 2013.

c) Sở Công Thương không sử dụng kinh phí khuyến công hàng năm vào việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung sử dụng công nghệ nung bằng lò thủ công cải tiến, lò vòng;

d) Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho các đề tài, dự án nghiên cứu, áp dụng công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung và sản xuất thiết bị cho sản xuất vật liệu xây không nung; hướng dẫn áp dụng ưu đãi về chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung;

đ) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư phải kiểm tra, xem xét trình độ công nghệ đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng vào trong khu công nghiệp; ưu tiên, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng không nung và không cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án sản xuất gạch đất sét nung đầu tư mới tại các khu công nghiệp.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

a) Phổ biến, hướng dẫn và triển khai tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để việc chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình quy định;

b) Phối hợp với ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát: việc thực hiện các quy định về sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung; việc sử dụng tài nguyên, đất nông nghiệp để sản xuất gạch nung; công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất gạch nung trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng theo đúng lộ trình quy định;

c) Chủ trì, phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng chấm dứt hoạt động chuyển đổi sang loại hình sản xuất vật liệu xây không nung hoặc mô hình sản xuất kinh doanh mới phù hợp;

d) Báo cáo tình hình triển khai thực hiện sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung; hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò vòng trên địa bàn.

5. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Báo Yên BáiĐài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung cũng như tình hình, kết quả việc triển khai thực hiện Quyết định và Chỉ thị này tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc, các Sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu561/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng Yên Bái

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực