Quyết định 5617/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 5617/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động Sở Lao động Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5617/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 4320/TTr-SLĐTBXH ngày 24/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, trong đó: 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, trong đó: 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực:

Thủ tục số 15, 16, 17, 18, 19, 20 phần III.B lĩnh vực Việc làm tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Thủ tục số 5 phần III lĩnh vực An toàn lao động tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 30/8/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bí thư Thành ủy, các PBT Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUBTP: CVP, PCVP: C.N.Trang, các phòng: KSTTHC, KGVX, THCB;
- Trung tâm Báo chí thủ đô Hà Nội;
- Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Trong thời hạn tối đa 02 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 500 người lao động Việt Nam trở lên và tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển từ 100 đến dưới 500 người lao động Việt Nam và 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tuyển dưới 100 người lao động Việt Nam

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ);

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ);

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

2

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội

Địa chỉ: số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

4

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

5

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

6

Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bộ phận Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký trực tuyến.

- Bộ Luật lao động năm 2019;

- Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ;

- Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực An toàn lao động vệ sinh lao động

1

Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại nơi sử dụng

Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích;

Đăng ký trực tuyến.

- Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/2/2023 của Chính phủ;

- Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 844/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/8/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội.

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

I

Lĩnh vực Việc làm

1

Số 15, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Quyết định số 1560/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

2

Số 16, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

3

Số 17, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4

Số 18, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

5

Số 19, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

6

Số 20, Phần III, mục B lĩnh vực việc làm phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND Thành phố

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

1

Lĩnh vực An toàn lao động

1

Số 05, Phần III lĩnh vực An toàn Lao động phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4330/QĐ-UBND ngày 30/08/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố

Khai báo dựa vào sử dụng các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Quyết định số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5617/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5617/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(10/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5617/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5617/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động Sở Lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5617/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động Sở Lao động Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5617/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành03/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (10/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 5617/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động Sở Lao động Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 5617/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Lao động Sở Lao động Hà Nội

              • 03/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực