Quyết định 5628/QĐ-UBND

Quyết định 5628/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5628/QĐ-UBND Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được Hà Nội 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5628/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 24/8/2015 của Bộ Tư pháp vviệc ban hành Kế hoạch triển khai Đán đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3076/TTr-STP ngày 14 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành Thành phố; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Chủ tịch Hội Luật gia, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- VPUBND TP: CVP, PCVP
- Các phòng CV;
- TTTH công báo,Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, NCo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5628/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) giai đoạn 2015 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015, giúp các đối tượng được TGPL trên địa bàn thành phố hưởng dịch vụ TGPL ngày càng tốt hơn.

- Xác định rõ các nội dung cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu:

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ năm 2015 đến khi Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực:

1.1. Tchức hội nghị quán triệt triển khai nội dung Đề án:

UBND thành phố giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt về việc triển khai Đề án.

- Thời gian thực hiện: tháng 10/2015.

1.2. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Chi nhánh, Câu lạc bộ TGPL, đề xuất phương án xử lý theo điểm a khoản 1 mục II Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015 - 2025.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hp: UBND các quận, huyện

- Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2016.

1.3. Xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm TGPL Nhà nước phù hợp với nội dung Đề án: chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm TGPL Nhà nước, nhu cầu TGPL, điều kiện xã hội hóa công tác TGPL; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2016.

1.4. Chuyển số biên chế dôi dư của Trung tâm TGPL nhà nước sang các đơn vị sự nghiệp, đơn vị hành chính của Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Phòng Tư pháp quận, huyện, cơ quan quản lý về TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn có liên quan.

- Thời gian thực hiện: năm 2016.

1.5. Tăng cường công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về TGPL trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo, truyền hình của thành phố, thiết lập và duy trì đường dây nóng về TGPL

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình Hà Nội.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.6. Thực hiện các hoạt động quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL: Lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thực hiện TGPL của nhà nước; Công bố danh sách Trgiúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên của Trung tâm TGPL trên trang thông tin điện tử, đồng thời niêm yết tại trụ sở của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước thành phố triển khai thực hiện.

- Đơn vị phối hp: các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố, Đoàn Luật sư thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

1.7. Xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động TGPL trình UBND thành phố bao gồm: kinh phí chi lương, chi hành chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Trung tâm TGPL Nhà nước và các hoạt động TGPL ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương và chi cho nghiệp vụ TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

2. Giai đoạn từ khi Luật Trgiúp pháp lý (sửa đổi) có hiệu lực đến năm 2025:

2.1. Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước, các đơn vị có liên quan: các cơ quan tiến hành ttụng, Sở Tài chính, Mặt trận Tquốc Việt Nam, Hội luật gia, Đoàn Luật sư thành phố.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

2.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước thực hiện.

- Đơn vị phối hp: Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

2.3. Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp là đầu mối tổng hp báo cáo, tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2018

2.4. Tổng kết thực hiện Đề án

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp là đầu mối tham mưu UBND thành phố tổ chức tổng kết việc thực hiện Đề án, báo cáo Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: năm 2025.

2.5. Thực hiện các nội dung nhiệm vụ khác theo quy định của Luật TGPL (sửa đổi), Đề án của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hp với các Sở, ban, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. S Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, Ban, Ngành có liên quan xây dựng Đề án sắp xếp vị trí, việc làm của các công chức, viên chức trong Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan bố trí đủ kinh phí cho công tác TGPL trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch và theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả từng giai đoạn triển khai thực hiện Kế hoạch trình UBND thành phố, gửi Bộ Tư pháp;

- Tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định.

2. S Tài chính:

Hướng dẫn Sở Tư pháp xây dựng Dự toán, bố trí đủ kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. S Ni v:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ngành, cơ quan, đơn vị liên quan bố trí, sắp xếp vị trí, việc làm của công chức, viên chức Trung tâm TGPL;

4. Sở Thông tin và truyền thông:

Phối hợp với Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các Báo của Hà Nội tuyên truyền pháp luật về TGPL.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá nhu cầu TGPL của người khuyết tật, người nghèo, người dân tộc thiểu số, kiến nghị biện pháp, giải pháp thực hiện TGPL có hiệu quả

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo phòng Tư pháp, các đơn vị có liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Trung tâm TGPL Nhà nước tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trợ giúp pháp lý được triển khai trên địa bàn có hiệu quả, đúng đối tượng;

7. Đề nghị:

- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai, thực hiện Đề án.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố: tích cực phối hp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng tham gia tố tụng của người thực hiện trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.

- Mặt Trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân Thành phố:

Phối hợp với các cơ quan chính quyền trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Tham gia giám sát, phản biện và đề xuất, kiến nghị về các hoạt động của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5628/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5628/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2015
Ngày hiệu lực26/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5628/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5628/QĐ-UBND Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5628/QĐ-UBND Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được Hà Nội 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5628/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành26/10/2015
        Ngày hiệu lực26/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5628/QĐ-UBND Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được Hà Nội 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5628/QĐ-UBND Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý được Hà Nội 2015

            • 26/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực