Quyết định 564/2000/QĐ-BTS

Quyết định 564/2000/QĐ-BTS công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 564/2000/QĐ-BTS Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 564/2000/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 67 văn bản.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện KSNDTC;
- Toà án NDTC;
- Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá VBQPPL;
-Công báo;
- Lãnh đạo Bộ
- Lưu VT,PC

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS ngày 26 tháng 6 năm 2000)

TT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG NĂM BAN HÀNH

NỘI DUNG

I. Về tổ chức cán bộ - lao động

1

Quyết định

121 HS/LĐTL

23/1/1977

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành thuỷ sản

2.

Thông tư

5TT/TS

8/12/1981

Công tác lề lối làm việc Ban Thuỷ sản huyện

3

Quyết định

437TS-QĐ

31/5/1984

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu

4

Thông tư

3TS/TT

19/9/1985

Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH với xã viên HTX thuỷ sản

5

Thông tư

4TS/TT

19/9/1985

Hướng dẫn thực hiện trả tiền công cho cán bộ quản lý , KTNV trong HTX và tập đoàn sản xuất nghề cá

6

Quyết định

543TS/QĐ

25/9/1987

Ban hành quy chế và tiêu chuẩn cán bộ thuyền viên trên tàu vận tải hàng TSXK và sửa chữa ở nước ngoài

7

Chỉ thị

09/CT

9/9/1991

Về nhiệm vụ năm học 1991-1992 của các trường trung học và công nhân kỹ thuật thuỷ sản

8

Chỉ thị

11/CT

30/12/1996

Điều tra thống kê đội ngũ cán bộ các đơn vị trực thuộc

9

Thông tư

01TS/TT

21/4/1994

Hướng dẫn tạm thời xếp hạng doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản.

II. Về kế hoạch và đầu tư

10

Thông tư

03TT/LB

19/5/1977

Hướng dẫn thi hành việc phân công thu mua, chế biến, vận chuyển và phân phối hải sản

11

Thông tư LB

03TT/LB

5/10/1981

Về việc cung ứng vật tư cho nghề cá

12

Thông tư

04TS/VTTT

5/10/1981

Hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm vật tư thuỷ sản

13

Quyết định

05TS/VTTT

02/01/1982

Ban hành quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản

14

Thông tư

01TT/TS

27/2/1987

Hướng dẫn việc mua bán hàng hoá thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác hậu cần phục vụ nghề cá.

15

Quyết định

9201HS-NN-BT

10/11/1978

Phát triển phong trào ao cá Bác Hồ

16

Chỉ thị

30TS/CT

10/1/1979

Phát động quần chúng đẩy mạnh việc cải tạo ngành hải sản ở phía Nam

17

Thông tư

03TT/VG

21/3/1979

Hướng dẫn giá tư liệu sản xuất đưa vào tổ chức kinh tế tập thể

18

Thông tư

05TS/TT

17/9/1982

Hướng dẫn thi hành Nghị định 97/HĐBT

19

Thông tư

01 TS/TT

11/3/1983

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 187-HĐBT ngày 22/11/1982 của HĐBT về việc đẩy mạnh chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều

20

Thông tư LB

05TT/LB

8/6/1987

Hướng dẫn thi hành một số điểm về xuất khẩu thuỷ sản theo chỉ thị 96/CT của HĐBT

21

Thông tư

02TS/TT

18/5/1988

Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 125 CT của Chủ tịch HĐBT về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản

22

Chỉ thị

12CT/KHĐT

31/5/1995

Về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp

23

Chỉ thị

04CT/ KHĐT

2/1990

Tổng kết kinh tế xã hội 5 năm và kế hoạch 1991-1995

24

Chỉ thị

11CT/ KHĐT

10/1990

Tăng cường quản lý xây dựng cơ bản để hoàn thành kế hoạch 90 chuẩn bị kế hoặch 1991

25

Chỉ thị

10CT/ KHĐT

11/1994

Tổng kết kế hoạch năm 1994, phương hướng kế hoạch 1995

26

Chỉ thị

09CT/ KHĐT

10/1996

Tổng kết kế hoạch năm 1996, phương hướng kế hoạch 1997

27

Chỉ thị

05CT/TS

6/5/1983

Về việc nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác chống tiêu cực trong ngành thuỷ sản

III. Về quản lý nghề cá

28

Thông tư

04HS/VP

5/6/1978

Hướng dẫn thi hành chỉ thị 4751-VP2

29

Thông tư

01HS/HTX

30/7/1980

Hướng dẫn thi hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ trong khu tập thể và cá thể

30

Thông tư

03TS/TT

19/3/1987

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thực hiện điều lệ HTX thuỷ sản

31

Thông tư

04TS/TT

8/6/1988

Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình sản xuất kinh doanh khai thác, dịch vụ NTTS

32

Quyết định

562TS/QĐ

8/10/1983

Ban hành quy ước tập đoàn sản xuất thuỷ sản

33

Thông tư

04TS/TT

19/9/1985

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả công, tiền thưởng và các phụ cấp khác cho cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ trong các HTX, tập đoàn sản xuất thuỷ sản.

34

Thông tư

05TS/TT

13/11/1996

Hướng dẫn về quyền tự chủ sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế tập thể nghề cá

35

Chỉ thị

10CT/NC

18/3/1992

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 388 /HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy chế thành lập, giải thể doanh nghiệp Nhà nước

36

Thông tư

03TS/TT

29/6/1982

Hướng dẫn thực hiện điều lệ HTX thuỷ sản

37

Thông tư

04TS/TT

23/10/1986

Hướng dẫn thực hiện quyết định 15/CT ngày 21/6/1986 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

38

Thông tư

02TS/TT

11/4/1990

Hướng dẫn chế độ bảo hiểm đối với xã viên hợp tác xã thuỷ sản

IV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

39

Chỉ thị

6TS/CT

9/5/1984

 Về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi

40

Thông tư

01TS/TT

4/6/1991

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 437/HĐBT ngày22/12/1990 về quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước CHXHCNVN

41

Chỉ thị

08CT/VP

14/8/1992

Chấn chỉnh các hoạt động hợp tác liên doanh nghề cá và quản lý tàu thuyền nước ngoài hoạt động nghề cá trên vùng biển VN

42

Chỉ thị

08CT/BVNL

29/9/1994

Tăng cường biện pháp chống sử dụng chất nổ, hoá chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản

43

Thông tư

01TT/BVNL

2/5/1996

Hướng dẫn việc mua tàu cá nước ngoài

44

Quyết định

388TS/QĐ

27/10/1983

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Đăng kiểm tàu cá

45

Quyết định

389TS/QĐ

27/10/1983

Ban hành thể lệ, kiểm tra an toàn, đăng ký và cấp giấy phép hoạt động nghề cá

46

Quyết định

33TS/QĐ

21/6/1985

Sửa đổi một số điều của QĐ 388TS/QĐ ngày 27/10/1983 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

47

Quyết định

407TS/QĐ

7/12/1991

Ban hành quy định về đăng ký và cấp giấy phép liên quan đến hoạt động nghề cá.

48

Quyết định

579TS/QĐ

21/12/1992

Ban hành quy chế quản lý và khai thác hải sản trên ngư trường Trường sa và các vùng phụ cận.

49

Quyết định

199TS/QĐ

5/6/1992

V/v thành lập đại diện II của Cục BVNL tại Thành phố Đà Nẵng

50

Quyết định

200TS/QĐ

5/6/1992

V/v thành lập đại diện III của Cục BVNL tại TP. Hồ Chí Minh

51

Quyết định

263TS/QĐ

9/6/1997

Ban hành quy chế xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

52

Quyết định

682TS/QĐ

11/9/1993

Ban hành quy chế khai thác và quản lý nguồn lợi hải sản trên các ngư trường trọng điểm .

V. Về thanh tra

53

Chỉ thị

05TS/CT

6/8/1983

V/v nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác chống tiêu cực bảo vệ tài sản XHCN. Tăng cường Thương nghiệp XHCN, quản lý thị trường và chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch trong ngành thuỷ sản

54

Quyết định

274TS/QĐ

13/9/1990

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 240HĐBT về đấu tranh chống tham nhũng

55

Chỉ thị

04TS/CT

25/5/1991

V/v củng cố và tăng cường công tác thanh tra

56

Quyết định

168TS/QĐ

12/3/1993

Thành lập Ban thường trực chống tham nhũng, chống buôn lậu

57

Chỉ thị

04CT/TTr

24/4/1993

V/v quản lý tàu thuyền đi nước ngoài

58

Chỉ thị

20CT/TTr

5/12/1995

Về đấu tranh chống buôn lậu trên biển

59

Chỉ thị

13CT/TTr

3/6/1995

Về việc chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong thu mua nguyên liệu và chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu

VI. Về tài chính – kế toán

60

Thông tư

03TT/LB

5/10/1981

Cung ứng vật tư cho nghề cá

61

Thông tư

04TS/VTTT-VG

5/10/1981

Hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm vật tư thuỷ sản

62

Quyết định

05TS/VTTT

2/1/1982

Ban hành quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản

63

Quyết định

209TS/QĐ

27/3/1984

Ban hành bản quy định tạm thời định mức cung ứng lương thực đối lưu thu mua thuỷ sản

64

Thông tư

01TS/TT

27/2/1987

Hướng dẫn việc mua bán hàng thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác tổ chức hậu cần dịch vụ nghề cá.

65

Thông tư

22/TC/CTN

0/6/1988

Về việc thu thuế đối với hoạt động đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản

 66

Chỉ thị

10CT/TCG

14/9/1993

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp

VII. Khoa học công nghệ

67

Quyết định

1184QĐ/KHCN

21/12/1996

V/v Ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 564/2000/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu564/2000/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2000
Ngày hiệu lực11/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 564/2000/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 564/2000/QĐ-BTS Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 564/2000/QĐ-BTS Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu564/2000/QĐ-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
       Ngày ban hành26/06/2000
       Ngày hiệu lực11/07/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 564/2000/QĐ-BTS Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 564/2000/QĐ-BTS Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực

             • 26/06/2000

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/07/2000

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực