Quyết định 565-BCNNg/KT4

Quyết định 565-BCNNg/KT4 năm 1966 ban hành bản quy định về độ mòn cho phép đối với các nồi hơi có áp suất làm việc đến 22 at do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 565-BCNNg/KT4 quy định độ mòn cho phép đối với nồi hơi có áp suất đến 22 at


BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 565-BCNNg/KT4

Hà Nội, ngày 15  tháng 6 năm 1966

 

QUYẾT ĐỊNH 

BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐỘ MÒN CHO PHÉP ĐỐI VỚI CÁC NỒI HƠI CÓ ÁP SUẤT LÀM VIỆC ĐẾN 22 AT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG

Căn cứ Nghị định số 183-CP ngày 2-11-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định quyền hạn nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng.
Để đưa việc quản lý các thiết bị nồi hơi vào nề nếp nhằm phục vụ tốt hơn nữa yêu cầu của sản xuất.
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay tạm thời ban hành "Quy định về độ mòn cho phép đối với các nồi hơi có áp suất làm việc đến 22 at".

Điều 2 - Quy định này áp dụng cho tất cả các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học thuộc Bộ Công nghiệp nặng và có hiệu lực từ ngày ban hành.

Điều 3. - Các ông Chánh văn phòng Bộ, Giám đốc các vụ, cục, tổng công ty và công ty, các ông Giám đốc xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học căn cứ quyết định thi hành.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP NẶNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Lâm

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐỘ MÒN CHO PHÉP ĐỐI VỚI CÁC NỒI HƠI CÓ ÁP SUẤT LÀM VIỆC ĐẾN 22 AT

1. Văn bản này quy định độ mòn cho phép đối với các bộ phận chính của tất cả các loại nồi hơi có áp suất làm việc không quá 22 at đang được sử dụng ở các xí nghiệp, công trường, cơ quan, trường học… thuộc Bộ Công nghiệp nặng.

2. Khi một bộ phận nào đó của nồi hơi mòn đến mức quy định thì phải ngừng vận hành để sửa chữa, hoặc phải hạ thấp áp suất làm việc.

3. Nếu nồi hơi đã đạt đến độ mòn quy định, nhưng qua phép tính kiểm tra độ bền thấy không cần thiết phải hạ áp suất làm việc thì cho phép giữ nguyên áp suất cũ.

4. Những kết quả tính toán kiểm tra độ bền các bộ phận của nồi hơi phải được ghi vào lý lịch nồi hơi.

5. Để xác định độ mòn các bộ phận nồi hơi có thể lấy kích thước theo bản vẽ chế tạo để so sánh hoặc đo ngay trên những chỗ mòn.

6. Độ mòn cho phép đối với các bộ phận chính của nồi hơi được ghi theo bảng dưới đây:

 

Số thứ tự

Tên bộ phận mòn

Độ mòn cho phép

Chú thích

1

2

3

4

 

I. Phần hình trụ của ba-lông nồi hơi

 

 

1

Độ mòn chiều dày của thành ở ngoài khu vực mối tán đinh, mối hàn, hoặc khu vực các lỗ ống tùy theo hình dạng mối nối dọc, quy định như sau:

a) Mối tán chồng mép hai hàng đinh

b) Mối tán chồng mép ba hàng đinh

c) Mối tán có hai miếng lót, hai hàng đinh

d) Mối tán có hai miếng lót, ba hàng đinh

đ) Mối hàn hai phía

 

 

 

35%

30%

25%

20%

20%

Giải thích khu vực mối tán đinh, mối hàn hoặc khu vực các lỗ ống ở phụ lục (hình vẽ 1, 2, 3). ([1])

2

Độ mòn chiều dày của thành ở trong khu vực mối tán đinh, mối hàn hoặc các lỗ ống

15%

 

3

Những chỗ phồng hoặc lõm (không cần nắn) ở ngoài khu vực mối tán đinh, mối hàn hoặc các lỗ ống được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chiều cao chỗ phồng hoặc lõm so với kích thước của nó không được quá:

a) Về phía khí quyển (phồng)

b) Về phía hơi (lõm)

 

 

 

 

 

2%

5%

Giải thích kích thước chỗ phồng hoặc lõm ở phụ lục (hình vẽ 4).

 

II. Các đáy ba-lông (đáy cong)

 

 

4

Độ mòn chiều dày đáy ở ngoài vùng bán kính chuyển tiếp

25%

Giải thích bán kính chuyển tiếp của đáy ba lông  ở phụ lục (hình vẽ 5).

5

Độ mòn chiều dày đáy ở trong vùng bán kính chuyển tiếp

15%

 

III. Mối tán đinh

 

 

6

Độ mòn chiều dày các miếng lót

20%

Giải thích chiều rộng mối tán ở phụ lục (hình vẽ 1)

7

Độ mòn chiều rộng cạnh mối tán

20%

8

Độ mòn chiều cao đầu đinh tán

20%

9

Độ mòn đường kính đầu đinh tán

10%

 

IV. Các thành phẳng

 

 

10

Độ mòn chiều dày thành phẳng được giữ chắc bằng các thanh néo hoặc thanh giằng của các nồi hơi đầu máy xe hỏa và các nồi hơi kiểu đầu máy

a) Ở ngoài khu vực mối tán đinh hoặc mối hàn

b) Ở trong khu vực mối tán đinh hoặc mối hàn

 

 

 

50%

15%

 

Giải thích về thành phẳng, thanh néo, thanh giằng ở phụ lục (hình vẽ (6)

11

Độ mòn chiều dày thành phẳng được giữ chắc bằng các thanh néo hoặc thanh giẳng của các nồi hơi kiểu khác:

a) Ở ngoài khu vực mối tán đinh hoặc mối hàn

b) Ở trong khu vực mối tán đinh hoặc mối hàn

 

 

 

30%

15%

 

12

Những chỗ phồng hoặc lõm của các thành phẳng ở khu vực giữa 4 thanh néo hoặc thanh giằng không được quá:

a) Về phía lửa hoặc phía khí quyển

b) Về phía hơi nước

 

 

 

4mm

6mm

Giải tích ở phụ lục (hình vẽ 7).

13

Độ phồng chung của cả thành phẳng được giữ chắc bằng các thanh néo hoặc thanh giằng tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với kích thước lớn nhất của thành là:

2% nhưng không quá 15mm

 

 

V. Trần lò uốn làn sóng

 

 

14

Độ mòn chiều dày trần lò;

a) Ở ngoài khu vực uốn làn sóng

b) Ở trong khu vực uốn làn sóng

 

20%

10%

Giải thích ở phụ lục (hình vẽ 9).

15

Độ võng của trần lò uốn làn sóng so với kích thước lớn nhất của nó tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) là:

2% nhưng không quá 15mm

 

 

VI. Mặt sàng

 

 

16

Độ mòn chiều dày mặt sàng của các nồi hơi đầu máy xe hỏa và các nồi hơi kiểu đầu máy:

a) Ở giữa các lỗ ống

b) Ở khu vực bán kính cong chuyển tiếp

 

 

40%

15%

Giải thích ở phụ lục (hình vẽ 10).

17

Độ mòn chiều dày mặt sàng của các nồi hơi kiểu khác:

a) Ở giữa các lỗ ống

b) Ở khu vực bán kính cong chuyển tiếp

 

 

23%

15%

 

18

Độ phồng của mặt sàng so với kích thước lớn nhất của nó tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) là:

2% nhưng không quá 25mm

Giải thích ở phụ lục (hình vẽ 8).

19

Đường kính lỗ ống cho phép tăng thêm

10%

 

 

VII. Các ống lò

 

 

20

Độ mòn chiều dày thành ống nhẵn hoặc uốn làn sóng

20%

Giải thích ở phụ lục (hình vẽ 11, 12).

21

Độ lõm của ống (về phía lửa) so với đường kính.

1,5%

 

VIII. Thanh néo và thanh giằng

 

 

22

Độ mòn đường kính thanh néo hoặc thanh giằng

20%

 

 

IX. Ống góp

 

 

23

Độ mòn chiều dày thành ống góp:

a) Các ống góp, tròn ở trong khu vực bị yếu bởi các lỗ ống hay lỗ kiểm tra

b) Các ống góp tròn ở ngoài khu vực nói trên

c) Các ống góp chữ nhật ở trong khu vực nói trên

d) Các ống góp chữ nhật ở ngoài khu vực nói trên

 

 

20%

30%

15%

20%

 

 

X. Ống sinh hơi, ống hàm nước, ống sấy hơi và ống lửa

 

 

24

Độ phồng đường kính của các ống hơi sinh, ống hâm nước và ống sấy hơi

5%

 

25

Độ võng của các ống thẳng và các đoạn thẳng của ống cong tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với chiều dài của ống là:

2% nhưng không quá 0,9 lần đường kính trong của ống

Giải thích ở phụ lục (hình vẽ 13).

 ([1]) Bản phụ lục giải thích và 13 hình vẽ không đăng công báo. Nếu cần xin nghiên cứu tài liệu của Bộ Công nghiệp nặng đã in.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 565-BCNNg/KT4

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu565-BCNNg/KT4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/1966
Ngày hiệu lực15/06/1966
Ngày công báo15/09/1966
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 565-BCNNg/KT4

Lược đồ Quyết định 565-BCNNg/KT4 quy định độ mòn cho phép đối với nồi hơi có áp suất đến 22 at


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 565-BCNNg/KT4 quy định độ mòn cho phép đối với nồi hơi có áp suất đến 22 at
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu565-BCNNg/KT4
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp nặng
        Người kýNguyễn Xuân Lâm
        Ngày ban hành15/06/1966
        Ngày hiệu lực15/06/1966
        Ngày công báo15/09/1966
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 565-BCNNg/KT4 quy định độ mòn cho phép đối với nồi hơi có áp suất đến 22 at

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 565-BCNNg/KT4 quy định độ mòn cho phép đối với nồi hơi có áp suất đến 22 at

            • 15/06/1966

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/09/1966

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/1966

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực