Quyết định 565/QĐ-UBND

Quyết định 565/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 565/QĐ-UBND 2017 Danh mục giảm thời gian giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 05 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH;
- Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Hệ thống Vnptioff
ice;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH

A. Lĩnh vực: Quy hoạch Xây dựng

1. Thủ tục: Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý

1.1. Thời gian giải quyết: theo quy định là 45 ngày làm việc, cắt giảm 28 ngày, thực hiện 17 ngày làm việc.

1.2. Trách nhiệm giải quyết:

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

- UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép và chuyển kết quả cho Sở Xây dựng (bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh): 07 ngày làm việc.

2. Thủ tục: Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù cấp quốc gia

2.1. Thời gian giải quyết: theo quy định là 45 ngày làm việc, cắt giảm 28 ngày, thực hiện 17 ngày làm việc.

2.2. Trách nhiệm giải quyết:

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình UBND tỉnh: 10 ngày làm việc.

- UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép và chuyển kết quả cho Sở Xây dựng (bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh): 07 ngày làm việc.

B. Lĩnh vực: Bất động sản

1. Thủ tục: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất đng sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định

1.1. Thời gian giải quyết: theo quy định là 30 ngày làm việc, cắt giảm 10 ngày, thực hiện 20 ngày làm việc.

1.2. Trách nhiệm giải quyết:

- Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, xin ý kiến và tổng hợp ý kiến các ngành, trình UBND tỉnh: 05 ngày làm việc.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế xem xét hồ sơ và tham gia ý kiến vào hồ sơ: 10 ngày làm việc.

- UBND tỉnh xem xét, Quyết định và chuyển kết quả cho Sở Xây dựng (bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh): 05 ngày làm việc.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 565/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu565/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2017
Ngày hiệu lực05/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 565/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 565/QĐ-UBND 2017 Danh mục giảm thời gian giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 565/QĐ-UBND 2017 Danh mục giảm thời gian giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu565/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành05/04/2017
        Ngày hiệu lực05/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 565/QĐ-UBND 2017 Danh mục giảm thời gian giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 565/QĐ-UBND 2017 Danh mục giảm thời gian giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Hà Giang

            • 05/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực