Quyết định 565/QĐ-UBND-HC

Quyết định 565/QĐ-UBND-HC năm 2015 về Quy chế hoạt động và phân công thành viên của Ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 1200/QĐ-UBND-HC Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo Đồng Tháp 2016 và được áp dụng kể từ ngày 25/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ÐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 565/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT/BYT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo;

Căn cứ Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh;

Căn cứ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định, trình tự thủ tục và mức hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 27 tháng 5 năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy chế hoạt động và phân công thành viên của Ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan, tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động- Thương binh & Xã hội và các thành viên Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Y tế;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh;
- CT&PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT.VXKG.BM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ QUỸ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

I - Những quy định chung:

1. Các thành viên trong Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về lĩnh vực của ngành mình được phân công phụ trách.

Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố.

2. Thường trực Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Tỉnh đặt tại Sở Y tế, có con dấu, tài khoản riêng.

- Mọi vấn đề phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch khám, chữa bệnh cho người nghèo, được phản ánh về thường trực Ban quản lý để tổng hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

- Hằng năm, Sở Y tế có trách nhiệm lập dự trù kinh phí quản lý Quỹ trong kinh phí sự nghiệp y tế thường xuyên. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo trong toàn tỉnh. Quản lý và tổ chức thanh toán quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo đã khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước, từ các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, kinh phí huy động đóng góp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban quản lý Quỹ khám, chữa cho người nghèo Tỉnh.

- Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

3. Chế độ làm việc, thông tin, báo cáo:

- Tổ chức họp Ban quản lý Quỹ do Trưởng hoặc Phó Ban ký giấy triệu tập tất cả các thành viên phải tham gia đầy đủ (Trường hợp vắng mặt phải có sự đồng ý của Trưởng hoặc Phó ban).

- Đối với những trường hợp đặc biệt cần phải giải quyết ngay, Thường trực Ban quản lý Quỹ báo cáo Trưởng ban quyết định trực tiếp.

- Tổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất.

4. Kinh phí hoạt động:

Tất cả các khoản chi phí hoạt động của Ban quản lý Quỹ sẽ thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT/BYT-BTC ngày 18/10/2013 (Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính Phủ), Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

II - Phân công các thành viên trong Ban quản lý Quỹ:

1. Trưởng ban (Phó Chủ tịch UBND Tỉnh):

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Chủ trì các cuộc họp thường kỳ sơ kết, tổng kết và các cuộc họp bất thường của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Duyệt báo cáo quyết toán năm của quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo gửi về Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

2. Sở Y tế (Phó Trưởng ban thường trực):

- Giúp Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt hoạt động của Ban quản lý Quỹ, giải quyết các công việc thường ngày và chủ động xử lý một số vấn đề phát sinh trong việc khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Tổ chức quản lý và điều hành Quỹ theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh xã hội xây dựng dự toán ngân sách khám, chữa bệnh cho người nghèo hàng năm.

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị trong hệ thống ngành quản lý, tổ chức thực hiện tốt công tác khám và điều trị bệnh cho người nghèo theo quy định.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh định kỳ về tình hình thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định.

- Đối với những trường hợp đặc biệt, Sở Y tế sẽ trình Ban quản lý Quỹ xét 3 tháng/1 lần.

- Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

3. Sở Tài chính (Phó Trưởng ban):

Hằng năm cân đối kinh phí trong nguồn Ngân sách tỉnh.

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (ủy viên):

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong ngoài nước đóng góp, hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo.

- Tăng cường phối hợp giám sát việc thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

5. Sở Lao động - Thương binh & xã hội (ủy viên):

- Chỉ đạo cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện thực hiện việc lập danh sách những người đủ điều kiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp, cấp phát thẻ cho người dân và thu lại thẻ Bảo hiểm y tế đối với những hộ đã thoát nghèo hoặc chết, lập danh sách báo giảm chuyển cơ quan Bảo hiểm xã hội.

- Phối hợp Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế giám sát kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho người nghèo tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

6. Kế Toán trưởng Sở Y tế (ủy viên):

- Lập dự trù kinh phí quản lý Quỹ trong dự toán kinh phí sự nghiệp y tế hằng năm của Sở Y tế.

- Tổng hợp chi phí miễn giảm của cơ sở điều trị để báo cáo đề nghị Ban quản lý Quỹ xét duyệt chi cho cơ sở điều trị.

- Chịu trách nhiệm thông báo, nhắc nhở các cơ sở điều trị gửi báo cáo về Sở Y tế hàng tháng (từ 21 - 25) để quyết toán kịp thời.

- Xây dựng dự toán kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất.

III. Tổ chức thực hiện:

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, Ban quản lý Quỹ sẽ họp thống nhất thông qua và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

- Các thành viên Ban quản lý Quỹ hoạt động theo Quy chế và có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 565/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu565/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2015
Ngày hiệu lực18/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 565/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu565/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành18/06/2015
        Ngày hiệu lực18/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 565/QĐ-UBND-HC 2015 Hoạt động Ban quản lý quỹ khám chữa bệnh người nghèo Đồng Tháp