Quyết định 5661/QĐ-UBND

Quyết định 5661/QĐ-UBND năm 2017 về thực hiện Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 5661/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5661/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016-2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An tại Công văn số 1257/NGA-THKS ngày 31/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, PCT.TT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP.KT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Nam
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1058/QĐ-TTG NGÀY 19/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG GẮN VỚI XỬ LÝ NỢ XẤU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
5661/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh)

I. Mục đích, yêu cầu

- Quán triệt các mục tiêu, nguyên tắc và các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

- Xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu của các Sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan trong việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, đảm bảo triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” (gọi tắt là Quyết định số 1058).

II. Nội dung

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An

- Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, UBND tỉnh về các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD, các giải pháp xử lý nợ xấu của các TCTD theo tinh thần Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các TCTD, Chi nhánh TCTD trên địa bàn;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông thực hiện phổ biến tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật, diễn biến về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu để tạo sự ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân;

- Chỉ đạo, đôn đốc các TCTD, Chi nhánh TCTD trên địa bàn tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu được nêu tại Đề án;

- Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các Qutín dụng nhân dân (QTDND). Phê duyệt, theo dõi, giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của TCTD, các QTDND trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng đảm bảo an toàn hệ thống, duy trì môi trường kinh doanh ổn định, an toàn cho các TCTD; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các TCTD trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, an toàn hoạt động và phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, về công tác xử lý nợ xấu; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện của các TCTD, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo triển khai Nghị quyết 42, Quyết định số 1058 và các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã giúp UBND tỉnh theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nợ xấu, tái cơ cấu TCTD; phi hp với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp trong việc xử lý các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng để tạo điều kiện xử lý nhanh nợ xấu của các TCTD trên địa bàn. Theo dõi việc xlý nợ xấu của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đkịp thời báo cáo, phản ánh về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để được xem xét tháo gỡ kịp thời.

Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Cơ quan phối hợp: S Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng; thực hiện lộ trình cập nhật và công khai thông tin các giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên hệ thống thông tin điện tử của cơ quan tài nguyên và môi trường để các bên liên quan nắm bắt.

Cơ quan phối hợp: S Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Công an tnh

- Phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh tỉnh Nghệ An và các cơ quan, tổ chức có liên quan đy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, đặc biệt là việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức tín dụng và người gửi tiền;

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp tăng cường phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng, VAMC đảm bảo an ninh trật tự trong việc thu giữ, xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ.

Cơ quan phối hợp: NHNN tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Phối hợp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án về xử lý tài sản bảo đảm; Chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

Cơ quan phi hợp: NHNN tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của các tổ chức, cá nhân về việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên mạng internet phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Cơ quan phối hợp: NHNN tỉnh và các S, ban, ngành có liên quan.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong phạm vi nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 42, Chỉ thị số 32 và Quyết định số 1058 tại địa phương; đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn trong quá trình thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết số 42.

Cơ quan phối hợp: NHNN tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh: làm đơn vị đầu mối định kỳ hàng năm trước ngày 25/5 và ngày 25/11 tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Đề án và đề xuất giải pháp để đạt được các mục tiêu mà Đề án đã đề ra, gửi UBND tỉnh để báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã: định kỳ trước ngày 15/5 và ngày 15/11 hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện, nhũng khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp thực hiện của đơn vị gửi về NHNN Chi nhánh tỉnh đ tng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nội dung, số liệu báo cáo thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý nhà nước được giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5661/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5661/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5661/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5661/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5661/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5661/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành22/11/2017
        Ngày hiệu lực22/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5661/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5661/QĐ-UBND 2017 Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu Nghệ An

            • 22/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực