Quyết định 567/QĐ-UBND

Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 567/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 567/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TT ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 26/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của UBND huyện Lạng Giang và UBND huyện Lục Nam sang các tổ chức hành nghề công chứng.

2. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch (trừ việc chứng thực di chúc và từ chối nhận di sản thừa kế) của UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam sang các tổ chức hành nghề công chứng bao gồm:

a) Thị trấn Vôi, xã Phi Mô, xã Yên Mỹ thuộc địa bàn huyện Lạng Giang.

b) Thị trấn Đồi Ngô, xã Tiên Hưng, xã Chu Điện thuộc địa bàn huyện Lục Nam.

3. Đối với địa bàn cấp huyện, cấp xã còn lại trong tỉnh chưa thực hiện chuyển giao: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu chứng thực các hợp đồng, giao dịch được quyền lựa chọn công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh hoặc chứng thực tại UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện: Lạng Giang, Lục Nam triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện: Lạng Giang, Lục Nam; các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 567/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu567/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2014
Ngày hiệu lực28/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 567/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 567/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 567/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu567/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành28/08/2014
        Ngày hiệu lực28/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 567/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 567/QĐ-UBND 2014 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch Bắc Giang

            • 28/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực