Quyết định 5673/QĐ-UBND

Quyết định 5673/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5673/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5673/QĐ-UBND

Hóc Môn, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 298/TTr-TP ngày 21 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 25 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành đã hết hiệu lực thi hành (danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện; Trưởng các phòng, ban trực thuộc UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Văn Thị Bạch Tuyết

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MỒN BAN HÀNH
(Đính kèm Quyết định số 5673/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Công văn

421/CV-UB

07/9/2000

V/v đẩy mạnh công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn các khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không đúng hình thức VBQPPL

2

Quyết định

16/2005/QĐ-UB

13/01/2005

V/v ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua và khen thưởng huyện

29/10/2012

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 6572/QĐ-UBND 29/10/2012)

3

Quyết định

02/2007/QĐ-UBND

10/5/2007

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 13/01/2005 về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện

29/10/2012

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 6572/QĐ-UBND 29/10/2012)

4

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

06/9/2007

Về thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Hóc Môn

31/12/2007

Chỉ thực hiện trong năm 2007 (theo CT số 19/2007/CT-UBND 16/7/2007 của UBND Tp)

5

Quyết định

06/QĐ-UBND

31/12/2007

Về ban hành Quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý và trả kết quả hồ sơ trên lĩnh vực nhà đất cho công dân theo cơ chế hành chính “một cửa liên thông” từ xã đến huyện và ngược lại tại 11 xã và thị trấn

14/7/2011

Có các văn bản khác thay thế (QĐ 278/QĐ-UBND 14/7/2011, 3746/QĐ-UBND 05/6/2012, 2490/QĐ-UBND 15/4/2013)

6

Quyết định

03/2007/QĐ-UBND

17/7/2007

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm tra liên ngành hoạt động văn hóa và phòng chống tệ nạn xã hội huyện Hóc Môn

08/6/2009

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 07/2009/QĐ-UBND 08/6/2009)

7

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

12/5/2008

Ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Có văn bản khác thay thế

8

Chỉ thị

19/2008/CT-UBND

09/5/2008

Về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trước tình hình mới

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không còn phù hợp tình hình thực tiễn

9

Quyết định

04/2007/QĐ-UBND

28/8/2007

V/v kiện toàn nhân sự Hội đồng tư vấn đặt mới, sửa đổi tên đường trên địa bàn huyện Hóc Môn

15/7/2009

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 87/QĐ-UBND ngày 15/7/2009; QĐ 3068/QĐ-UBND ngày 09/5/2014)

10

Chỉ thị

03/2007/CT-UBND10/5/2007

V/v thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện theo hướng dẫn của Thông tư 06/2007/TTLT-BYT-BTC

07/7/2008

Có văn bản khác thay thế (CT số 05/2008/CT-UBND
ngày 07/7/2008)

11

Quyết định

675/2006/QĐ-UBND

20/12/2006

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2006-2010

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Kết thúc giai đoạn thực hiện (2006-2010)

12

Quyết định

674/2006/QĐ-UBND

20/12/2006

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2006-2010

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Kết thúc giai đoạn thực hiện (2006-2010)

13

Quyết định

624/2006/QĐ-UBND

11/12/2006

V/v ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hóc Môn

01/10/2010

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 658/QĐ-UBND 01/10/2010)

14

Chỉ thị

02/2006/CT-UBND

09/01/2006

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

Ngày ban hành Quyết định
công bố hết hiệu lực

Đã thực hiện xong

15

Chỉ thị

02/CT-UB

18/5/2004

Về tăng cường xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không đúng hình thức VBQPPL, không còn phù hợp tình hình thực tiễn

16

Chỉ thị

03/CT-UB

13/5/2003

V/v mở đợt kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành các quy định nhà nước về cấp phép xây dựng công trình dân cư và xử lý các công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn huyện

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Đã thực hiện xong trong năm 2003

17

Chỉ thị

08/2000/CT-UB

13/10/2000

V/v tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn cho cán bộ, công chức huyện và cán bộ xã

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không phù hợp tình hình thực tiễn

18

Thông báo

135/TB-UB

13/12/1994

V/v cấm nuôi ốc bươu vàng ở huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không đúng hình thức VBQPPL

19

Chỉ thị

10/CT-UB

15/8/1994

Quy định về treo Quốc kỳ, chào cờ và hát Quốc ca

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không đúng hình thức VBQPPL, không còn phù hợp tình hình thực tiễn

20

Công văn

81/CV-UB

09/3/1999

V/v xây dựng, quản lý và sử dụng tủ sách pháp luật ở các xã, thị trấn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Không đúng hình thức VBQPPL

21

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND

23/01/2009

Về ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại UBND huyện Hóc Môn

29/4/2011

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 171/QĐ-UBND ngày 29/4/2011)

22

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND

16/3/2009

Về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Thực hiện theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp dân vừa được ban hành

23

Chỉ thị

01/2010/CT-UBND

02/6/2010

Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

Đã có các văn bản của Chính phủ, Bộ Tư pháp hướng dẫn

24

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hóc Môn

Ngày ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực

UBND huyện không còn quản lý Thanh tra Xây dựng; UBND TP ban hành QĐ 58/2013/QĐ-UBND 18/12/2013

25

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND

20/7/2012

Về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn huyện Hóc Môn

09/5/2014

Có văn bản khác thay thế (QĐ số 3603/QĐ-UBND ngày 09/5/2014)

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5673/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5673/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo15/08/2014
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5673/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5673/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5673/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5673/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVăn Thị Bạch Tuyết
       Ngày ban hành28/07/2014
       Ngày hiệu lực28/07/2014
       Ngày công báo15/08/2014
       Số công báoSố 46
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5673/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5673/QĐ-UBND 2014 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành Hóc Môn Hồ Chí Minh

           • 28/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực