Quyết định 5687/QĐ-UBND

Quyết định 5687/QĐ-UBND năm 2010 về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5687/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5687/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NGHĨA TRANG ĐA PHƯỚC TẠI XÃ ĐA PHƯỚC VÀ XÃ PHONG PHÚ, HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 5731/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố tại văn bản số 427/TTr-QLKLH-QHXD ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc đề nghị thẩm định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước; ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tại Văn bản số 3096/UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010; ý kiến thẩm định của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 3141/TTr-SQHKT ngày 09 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (kèm theo hồ sơ thiết kế do Công ty Cổ phần Tư vấn Quy hoạch và Xây dựng CPC lập).

1. Về vị trí, quy mô, phạm vi quy hoạch:

- Vị trí: Khu đất quy hoạch thuộc xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

- Quy mô diện tích lập quy hoạch: 613,88ha, trong đó ranh khu xử lý chất thải rắn và nghĩa trang được xác định trên cơ sở ranh đồ án quy hoạch trước đây đã được phê duyệt theo Quyết định số 10454/KTST-QH ngày 31 tháng 8 năm 1999 của Kiến trúc sư Trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc) và phần diện tích mở rộng thêm khoảng 55ha của Khu xử lý chất thải rắn do Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (Thông báo số 914/TB-VP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố) và bao gồm phần diện tích cây xanh cách ly 322,57ha (Văn bản số 10084/TNMT-MTĐT ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Giới hạn khu đất như sau:

+ Phía Đông giáp sông Cần Giuộc;

+ Phía Tây giáp Quốc lộ 50 và khu dân cư hiện hữu;

+ Phía Nam giáp đất nông nghiệp, đường dự phóng (cao tốc liên vùng phía Nam);

+ Phía Bắc giáp đất nông nghiệp.

2. Lý do và sự cần thiết phải lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch:

- Quy mô diện tích thay đổi so với đồ án quy hoạch trước đây phê duyệt theo Quyết định số 10454/KTST-QH ngày 31 tháng 8 năm 1999 của Kiến trúc sư Trưởng thành phố (từ 258ha tăng lên là 613,88ha).

- Điều chỉnh lại quy mô diện tích của các khu chức năng: công trường xử lý rác, xử lý bùn, xử lý phân hầm cầu, nghĩa trang, trường bắn, khu tái định cư... trong đó về phương án tái định cư giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức thực hiện

(Thông báo số 914/TB-VP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố) và khu trường bắn thi hành án chuyển đổi sang là đất dự trữ phát triển, không bố trí tại đây, đồng thời có xác định vùng cây xanh cách ly xung quanh.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đảm bảo yêu cầu hoạt động của khu xử lý chất thải hiện đại, an toàn về môi sinh, môi trường, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng huyện Bình Chánh.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch:

- Xác định tính chất, quy mô của các khu chức năng đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư như xử lý chất thải rắn, xử lý rác, xử lý bùn, xử lý phân hầm cầu, nghĩa trang...

- Bố trí các công trình phục vụ công cộng, công trình hạ tầng kỹ thuật, tổ chức các mảng cây xanh cách ly bảo vệ môi trường, cây xanh cách ly dọc các tuyến sông, kênh, rạch... trong khu vực phù hợp với quy mô yêu cầu.

- Trên cơ sở đồ án quy hoạch chung của toàn huyện, kết nối về mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, xây dựng các tuyến đường liên khu vực, đường chính khu vực, đường liên kết giữa các khu chức năng liên quan.

- Phục vụ yêu cầu nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu, kế hoạch quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng phù hợp theo đồ án quy hoạch, trong đó cần đánh giá bổ sung đầy đủ về tác động môi trường chiến lược, tác động nguồn nước ngầm, mùi, vệ sinh phòng dịch...

- Xây dựng thành khu liên hợp xử lý chất thải mang tính hiện đại, đồng bộ và an toàn về môi sinh, môi trường.

4. Cơ cấu phân khu chức năng, phân bổ sử dụng đất:

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 613,88ha, cơ cấu phân khu chức năng được phân bổ như sau:

Số TT

KHU CHỨC NĂNG

Theo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đề xuất

 

 

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

A

KHU XỬ LÝ VÀ NGHĨA TRANG

297,75

48,5

1

Khu nghĩa trang

67,26

10,95

2

Khu công trường xử lý rác, chất thải..

160,81

26,19

3

Khu xử lý bùn thoát nước

40,02

6,52

4

Khu dự trữ phát triển

13,23

2,16

5

Trục đường vào

16,43

2,68

B

KHU CÂY XANH CÁCH LY - KÊNH RẠCH

316,13

51,5

 

TỔNG CỘNG

613,88

100

 

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Mật độ xây dựng chung của khu xử lý và nghĩa trang: <10%

- Công suất hoạt động:

+ Khu nghĩa trang: dự kiến khoảng 130.000 mộ; trong đó: Mộ chôn chiếm tỷ lệ 50 - 60% (diện tích 3,85 m2/mộ)

Mộ cải táng chiếm tỷ lệ 40 - 50% (diện tích 1,5 m2/mộ)

+ Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt                      : 800 tấn/ngày

+ Khu xử lý rác                                                 : 3.000 tấn/ngày

+ Khu xử lý chất thải hầm cầu                            : 500 m3/ngày

+ Khu xử lý bùn                                                 : 3.000 m3/ngày

- Công nghệ xử lý: áp dụng các công nghệ tiên tiến cho phép xử lý chất thải với hiệu quả cao nhất, đảm bảo chất lượng môi trường đồng thời đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Chỉ tiêu cấp điện          : 350 kWh/nhân viên/năm

- Chỉ tiêu cấp nước        : 30 - 120 lít/người/ngày

- Chỉ tiêu thoát nước      : 20 - 100 lít/người ngày.

6. Lưu ý chung:

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và trên cơ sở nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước được phê duyệt, khi triển khai đồ án quy hoạch, chủ đầu tư cần bổ sung làm rõ các nội dung yêu cầu sau:

- Nội dung ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh nêu tại Văn bản số 3096/UBND ngày 17 tháng 9 năm 2010 liên quan đến các vấn đề về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật; san lắp sông, kênh, rạch theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 595/SNN-CCTL ngày 04 tháng 5 năm 2010) và Sở Giao thông vận tải (Công văn số 2355/SGTVT-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2010); các ý kiến đóng góp của dân cư tại khu vực thuộc xã Đa Phước và xã Phong Phú liên quan đến yếu tố môi sinh, môi trường, chức năng sử dụng đất...

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược cần có ý kiến thông qua của sở chuyên ngành;

- Bản đồ đo đạc hiện trạng xác định ranh của khu vực xử lý - nghĩa trang và khu vực hành lang cây xanh cách ly do đơn vị chức năng lập và Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

- Cập nhật nội dung liên quan về bến thủy nội địa và trồng cây xanh cách ly theo Văn bản số 3330/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố phối hợp các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh khảo sát, cập nhật, đảm bảo việc kết nối đồng bộ chung của khu vực, đặc biệt là hệ thống giao thông, xử lý nước thải...

Điều 2. Trên cơ sở nội dung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, tại xã Đa Phước và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh được duyệt:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ đạo Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo đúng Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ nhằm phục vụ yêu cầu quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và tổ chức công bố đồ án quy hoạch trên địa bàn quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5687/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5687/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo15/01/2011
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5687/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5687/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5687/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5687/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo15/01/2011
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5687/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5687/QĐ-UBND duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu

            • 14/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực