Quyết định 57/2003/QĐ-UB

Quyết định 57/2003/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2003/QĐ-UB

Hưng Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRỰC THUỘC UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 978/BNV-TCCB ngày 13/5/2003 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương;

Căn cứ Thông báo số 397-TB/TU ngày 19/9/2003 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học CN&MT thành Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh tại Tờ trình số 489/TT-TCCQ ngày 01/10/2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND tỉnh trên cở sở hợp nhất tổ chức hiện có của Sở Địa chính và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước ngầm, tài nguyên khoáng sản, môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công nghiệp và Sở Khoa học CN&MT.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo quy định.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài nguyên và môi trường: là cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ;

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh xây dựng phương án kiện toàn hệ thống quản lý Nhà nước về Tài nguyên và môi trường ở huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn trình UBND tỉnh Quyết định.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của sở:

1. Lãnh đạo sở:

- Giám đốc

- Các Phó Giám đốc

2. Các phòng ban chức năng thuộc sở:

- Văn phòng sở

- Thanh tra sở

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai;

+ Phòng Đăng ký - thống kê đất đai;

+ Phòng Quản lý môi trường, tài nguyên nước ngầm, khoáng sản và khí tượng thủy văn;

+ Phòng Đo đạc và bản đồ

3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm thông tin - lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường.

- Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc sở theo đúng quy định của pháp luật.

4. Biên chế của sở:

Biên chế quản lý nhà nước của Sở do UBND tỉnh giao căn cứ vào khối lượng công việc và tính chất, đặc điểm công việc đảm nhận 24 người (trong đó: chuyển sang 5 cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ).

Trung tâm thông tin - lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường: 5 người thuộc biên chế sự nghiệp.

Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của sở phải căn cứ chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công nghiệp, Tài chính - Vật giá, Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Phách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2003
Ngày hiệu lực07/10/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2009
Cập nhật21 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 57/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Đình Phách
        Ngày ban hành07/10/2003
        Ngày hiệu lực07/10/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2009
        Cập nhật21 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 57/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2003/QĐ-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân Hưng Yên

            • 07/10/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực