Quyết định 57/2004/QĐ-UB

Quyết định 57/2004/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các Dự án thuộc các chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2004/QĐ-UB tổ chức hoạt động Hội đồng phân loại chủ đầu tư,định giá bán đấu giá tài sản thu hồi nợ NN dự án đánh bắt hải sản xa bờ


 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 57/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ,ĐỊNH GIÁ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THU HỒI NỢ CHO NHÀ NƯỚC CỦA CÁC DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG  TRÌNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ của Liên Bộ Bộ Tài chính-Bộ Thủy sản-Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 304/2003/QĐ-UB ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ;
Xét Công văn số 274/CNQ-TDĐP ngày 09 tháng 3 năm 2004 của Quỹ Hỗ trợ phát triển chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư của các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành Quyết định này kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước của các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và tự hết hiệu lực sau khi Hội đồng kết thúc xử lý nợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, các đơn vị liên quan và Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá, bán đấu giá tài sản của các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận : 
- Như điều 3  
- Thường trực Thành Ủy  
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN
- Các Thành viên của Hội đồng
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ CNN, TM, ĐT
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Mai Quốc Bình

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊNH GIÁ, BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THU HỒI NỢ CHO NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số : /2004/QĐ-UB ngày tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

Hội đồng phân loại chủ đầu tư, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ cho Nhà nước các dự án thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính – Bộ Thủy sản – Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Nhiệm vụ.

2.1. Thực hiện việc phân loại chủ đầu tư, kiểm tra, lập biên bản kê biên tài sản hình thành từ vốn vay; chuyển tài sản kê biên thành tài sản thế chấp để thu hồi nợ theo đúng quy định tại Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 70/2003/TTLT/BTC-BTS-NHNN ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Liên Bộ : Bộ Tài Chính – Bộ Thủy sản – Ngân hàng Nhà nước.

2.2. Trực tiếp thực hiện việc định giá, tổ chức đấu giá hoặc Ủy quyền cho Trung tâm bán đấu giá tài sản theo Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ.

2.3. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện chủ trương của Chính phủ xử lý các dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển thuộc chương trình đánh bắt hải sản xa bờ; phối hợp có kết quả với các ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị và các địa phương liên quan để triển khai tốt chủ trương trên.

2.4. Thực hiện việc lập và gửi báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản, Quỹ Hỗ trợ phát triển theo quy định.

Điều 3. Hội đồng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện các công việc có liên quan. Về kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích từ phí bán đấu giá tài sản và được lập trong kế hoạch hoạt động của Hội đồng. Trụ sở, nơi làm việc, phương tiện đi lại của Hội đồng do Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố bố trí và đặt tại số 229 đường Đồng khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:

TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Điều 4. Hội đồng có một số chuyên viên giúp việc do các cơ quan có thành viên trong Hội đồng cử tham gia, mỗi cơ quan có từ 1 đến 3 người. Khi làm nhiệm vụ tại địa bàn nào, tùy theo tình hình cụ thể, được phép yêu cầu chính quyền sở tại huy động thêm lực lượng tại chỗ như : Công an, Bộ đội biên phòng, Viện kiểm sát, tài chính, thuế để hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm bố trí phương tiện, nơi làm việc trong thời gian Hội đồng làm việc. Hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định của Thông tư số 70, xem xét cho gia hạn nợ, giãn nợ, định lại kỳ hạn nợ thích hợp trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của từng chủ đầu tư; tổng hợp hồ sơ, báo cáo Quỹ Hỗ trợ phát triển và Bộ Tài chính theo quy định.

Điều 6. Các thành viên của Hội đồng có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với nhau để điều hành các hoạt động, tác nghiệp cần thiết cho việc phân loại, định giá, bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ.

Điều 7. Nội dung, trình tự, thủ tục liên quan đến việc định giá, bán đấu giá tài sản phù hợp với Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

Điều 8. Ủy ban nhân dân huyện Cần giờ có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ để nhanh chóng chuyển đổi chủ đầu tư các hộ ngư dân có tàu đang nằm bờ để thu hồi vốn cho Nhà nước, tránh thất thoát, xác định các tài sản hình thành từ nguồn trả nợ vay để lập biên bản, kê biên.

Điều 9. Hội đồng họp định kỳ 1 tháng 1 lần, hoặc tổ chức họp bất thường theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng.

Chương 3:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Từ nay đến 19 tháng 3 năm 2004, Hội đồng phải hoàn thành việc phân loại chủ đầu tư, triển khai thực hiện sớm việc xử lý nợ và báo cáo kết quả phân loại chủ đầu tư theo quy định.

Điều 11. Các thành viên Hội đồng, với chức năng và nhiệm vụ chuyên môn của mình, tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 12. Giao Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Quy chế, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố biện pháp xử lý các vướng mắc, nội dung cần điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện Quy chế này, phù hợp tình hình thực tế./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2004
Ngày hiệu lực12/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 57/2004/QĐ-UB tổ chức hoạt động Hội đồng phân loại chủ đầu tư,định giá bán đấu giá tài sản thu hồi nợ NN dự án đánh bắt hải sản xa bờ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 57/2004/QĐ-UB tổ chức hoạt động Hội đồng phân loại chủ đầu tư,định giá bán đấu giá tài sản thu hồi nợ NN dự án đánh bắt hải sản xa bờ
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu57/2004/QĐ-UB
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýMai Quốc Bình
     Ngày ban hành12/03/2004
     Ngày hiệu lực12/03/2004
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Quyết định 57/2004/QĐ-UB tổ chức hoạt động Hội đồng phân loại chủ đầu tư,định giá bán đấu giá tài sản thu hồi nợ NN dự án đánh bắt hải sản xa bờ

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2004/QĐ-UB tổ chức hoạt động Hội đồng phân loại chủ đầu tư,định giá bán đấu giá tài sản thu hồi nợ NN dự án đánh bắt hải sản xa bờ