Quyết định 57/2013/QĐ-UBND

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND về phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ÐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 117/2007/NĐ-CP">01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2009 của Bộ Xây dựng - Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1068/TTr-SXD ngày 17 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành “Quy định phân cấp quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai và hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quyết định này.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thảo

 

QUY ÐỊNH

PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định phân cấp quản lý hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước hoặc nước ngoài có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng Quy định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

1. Tham gia góp ý các cơ chế, chính sách về cấp nước đô thị và khu công nghiệp khi có yêu cầu; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

2. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, quyết định của ngành Xây dựng có liên quan đến hoạt động cấp nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

3. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, quyết định của ngành Xây dựng liên quan đến hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4. Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước vùng và cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh; chủ trì thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước vùng, cấp nước đô thị và giúp UBND tỉnh soạn thảo văn bản gửi hồ sơ đến Bộ Xây dựng cho ý kiến thỏa thuận trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định hiện hành;

5. Tổng hợp, hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

6. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án giá nước sạch khu vực đô thị, khu công nghiệp. Tiếp nhận hồ sơ phương án giá nước sạch, kiểm tra định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch do đơn vị cấp nước lập để tính phương án giá nước theo quy định hiện hành, đồng thời gửi kết quả cho đơn vị cấp nước và Sở Tài chính;

7. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng sử dụng tại khu vực đô thị và khu công nghiệp;

8. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan khác tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện hoạt động cấp nước trong khu vực đô thị và khu công nghiệp cũng như quản lý chất lượng xây dựng công trình theo các quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

9. Tham gia Ban chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh với vai trò là Cơ quan thường trực. Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 08/2012/TT-BXD về Hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn;

10. Giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp đánh giá, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quy định này.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tham gia góp ý các cơ chế, chính sách về cấp nước sạch khu vực nông thôn khi có yêu cầu; tổ chức thực hiện Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn, các chương trình, kế hoạch phát triển cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

2. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, quyết định của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan đến hoạt động cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

3. Tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; chủ trì thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; giúp UBND tỉnh soạn thảo và gửi hồ sơ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ý kiến thỏa thuận trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt;

4. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định phương án giá bán nước sạch tại các khu vực nông thôn đối với các công trình cấp nước sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc vốn khác;

5. Phối hợp với Sở Tài Chính và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng sử dụng tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

6. Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện hoạt động cấp nước khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

7. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách để tham mưu cho UBND tỉnh nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư cho các công trình cấp nước, trên địa bàn tỉnh;

2. Giúp UBND tỉnh nắm bắt các thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến các dự án đầu tư phát triển cấp nước theo thứ tự ưu tiên đã được Chính phủ phê duyệt từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn vốn khác để tiếp cận đề xuất xin chủ trương cấp trên bố trí vốn làm cơ sở lập dự án cấp nước triển khai thực hiện;

3. Tham mưu bố trí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các dự án đầu tư phát triển cấp nước thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo chủ trương của UBND tỉnh;

4. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Hướng dẫn và thực hiện việc quyết toán, đánh giá tài sản đối với các công trình cấp nước do doanh nghiệp Nhà nước thuộc quyền quản lý đầu tư xây dựng, xác định giá trị tài sản giao vốn cho doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

2. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định phương án giá bán nước sạch do đơn vị cấp nước lập gửi đến theo quy định để đơn vị cấp nước trình UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể, phối hợp với Sở Xây dựng thẩm định phương án giá bán nước sạch các đô thị, khu công nghiệp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định phương án giá bán nước sạch tại các khu vực nông thôn;

3. Tham mưu bố trí kế hoạch vốn để thực hiện việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch cấp nước theo chủ trương của UBND tỉnh;

4. Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định giá nước sạch áp dụng cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh về giá nước sạch; đồng thời tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

5. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Nghiên cứu, đề xuất Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, thông tư, quyết định của ngành Y tế có liên quan đến hoạt động cấp nước;

2. Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn, thông tư, quyết định của ngành Y tế liên quan đến các hoạt động cung cấp và tiêu thụ nước sạch theo quy định hiện hành;

3. Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tiêu chuẩn nước sạch, chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

4. Cùng với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thực hiện việc cấp phép khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh;

2. Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh việc thu phí tài nguyên nước theo quy định;

3. Quản lý việc sử dụng đất cho việc xây dựng các công trình cấp nước dựa trên nhu cầu thực tế và yêu cầu phát triển từng giai đoạn theo quy hoạch cấp nước đã được phê duyệt;

4. Trên cơ sở đồ án quy hoạch cấp nước đã được phê duyệt tổ chức quản lý, bảo vệ quỹ đất đã được xác định phục vụ cho các công trình cấp nước;

5. Thẩm định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn theo quy định;

6. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phải bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống cấp nước có liên quan và được Sở Xây dựng xem xét, thống nhất bằng văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tạo điều kiện cho đơn vị cấp nước chủ động khắc phục sự cố để bảo đảm an toàn cấp nước, đồng thời yêu cầu đơn vị cấp nước phải bảo đảm an toàn giao thông tại nơi có sự cố và hoàn trả mặt bằng theo quy định (theo hiện trạng ban đầu).

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh; UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn ở khu vực đô thị; UBND các xã ở khu vực nông thôn

1. Tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước trên địa bàn do mình quản lý; trường hợp công trình cấp nước có phạm vi cấp nước vùng trong tỉnh thì UBND tỉnh tổ chức lựa chọn đơn vị cấp nước, có sự tham gia của những địa phương trong vùng cấp nước;

2. Khi có nhu cầu về cấp nước, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND, lựa chọn đơn vị cấp nước (nếu đã có nhiều đơn vị cấp nước) hoặc thành lập mới đơn vị cấp nước (nếu chưa có đơn vị cấp nước), hỗ trợ, tạo điều kiện và tổ chức giám sát việc thực hiện;

3. Ký kết thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước trên địa bàn theo nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và Thông tư số 117/2007/NĐ-CP">01/2008/TT-BXD;

4. Phê duyệt kế hoạch phát triển cấp nước hàng năm và dài hạn (giai đoạn 05 năm, 10 năm và đến 20 năm) trong vùng phục vụ của đơn vị cấp nước do đơn vị cấp nước lập;

5. Phát triển các dịch vụ cấp nước cho các nhu cầu sử dụng nước sạch theo địa bàn quản lý, phù hợp với sự phát triển công cộng và tham gia vào quy hoạch chung của vùng về cấp nước;

6. Thỏa thuận nội dung kế hoạch cấp nước an toàn và dịch vụ cấp nước của đơn vị cấp nước trên địa bàn do mình quản lý, đảm bảo các dịch vụ cấp nước đầy đủ, có sẵn để sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của cộng đồng;

7. Phối hợp thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn và tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn trên địa bàn do mình quản lý theo Thông tư số 08/2012/TT-BXD;

8. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, UBND, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cấp nước phải xây dựng chương trình chống thất thoát, thất thu nước, có cơ chế khoán, thưởng trình UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời quy định hạn mức thất thoát, thất thu tối đa theo Điều 6 của Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

9. Báo cáo tình hình hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6) và một năm (trước ngày 10 tháng 12) về cấp nước đô thị và khu công nghiệp cho Sở Xây dựng và tình hình cấp nước sạch khu vực nông thôn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao (khi được cơ cấu).

Điều 11. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC):

1. Kiểm định vật tư thiết bị PCCC chuyên dùng (họng, trụ nước chữa cháy, lăng, vòi, đầu nối chữa cháy...) trên hệ thống cấp nước PCCC theo quy định trước khi lắp đặt;

2. Phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC (đơn vị cấp nước, đơn vị quản lý hạ tầng) xây dựng phương án quản lý, sử dụng hệ thống cấp nước PCCC; đồng thời phối hợp với đơn vị cấp nước trong việc dự kiến kế hoạch sử dụng nước cần thiết cho công tác PCCC hàng năm và xác nhận số lượng nước đã sử dụng cho công tác PCCC từ hệ thống cấp nước đô thị và khu công nghiệp làm cơ sở thanh toán tiền sử dụng lượng nước thực tế cho đơn vị cấp nước;

3. Cơ quan Cảnh sát PCCC và các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC có trách nhiệm định kỳ kiểm tra chất lượng hệ thống cấp nước PCCC. Trường hợp phát hiện hệ thống cấp nước PCCC bị hư hỏng thì đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước PCCC phải có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng trong thời gian sớm nhất.

Điều 12. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường

Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao.

Điều 13. Trách nhiệm của các Đơn vị cấp nước

1. Lập phương án giá nước, điều chỉnh giá nước theo quy định hiện hành cho từng vùng phục vụ cấp nước đã được xác định trình UBND tỉnh xem xét quyết định;

2. Lập thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước trình UBND thị xã, thị trấn ở khu vực đô thị, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các xã ở khu vực nông thôn theo nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP và thực hiện theo Thông tư số 117/2007/NĐ-CP">01/2008/TT-BXD;

3. Thực hiện việc lập kế hoạch cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước do mình quản lý theo nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 08/2012/TT-BXD về Hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn trình Sở Xây dựng thẩm định và thực hiện nhiệm vụ được quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 08/2012/TT-BXD;

4. Các họng cứu hỏa phải đảm bảo luôn luôn có nước với áp lực tối thiểu theo tính toán của mạng lưới đường ống và lắp đặt họng cứu hỏa phải được đặt theo quy định của Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng - Bộ Công an Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước PCCC tại đô thị và khu công nghiệp; đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước tập trung và các họng, trụ nước PCCC được lắp đặt trên các tuyến ống do mình quản lý tại các khu dân cư tập trung phục vụ công tác PCCC; cùng với Phòng Cảnh sát PCCC xây dựng phương án quản lý, sử dụng hệ thống cấp nước PCCC;

5. Trong trường hợp có sự cố xảy ra trên hệ thống cấp nước, đơn vị cấp nước thông báo ngay với cơ quan quản lý giao thông, cơ quan quản lý cấp phép có liên quan và có quyền chủ động khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cấp nước, đồng thời phải đảm bảo an toàn giao thông tại nơi có sự cố và hoàn trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu;

6. Cung cấp nước sạch đảm bảo quy định QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009; QCVN 02:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009;

7. Tự tổ chức kiểm tra chất lượng nước theo định kỳ hàng tuần để bảo đảm nước cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định;

8. Báo cáo định kỳ kết quả xét nghiệm mẫu nước khu đô thị, khu công nghiệp về Sở Xây dựng, khu vực nông thôn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế, trường hợp mẫu nước không đạt tiêu chuẩn quy định thì phải có trách nhiệm xử lý;

9. Báo cáo tình hình hoạt động về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và báo cáo định kỳ 6 tháng (trước ngày 10 tháng 6) và một năm (trước ngày 10 tháng 12) về cấp nước đô thị và khu công nghiệp cho Sở Xây dựng và tình hình cấp nước sạch nông thôn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Tham gia Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn cấp tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo giao (khi được cơ cấu).

Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng và các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn ở khu vực đô thị; UBND các xã ở khu vực nông thôn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, thị trấn ở khu vực đô thị; UBND các xã ở khu vực nông thôn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2013
Ngày hiệu lực 26/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Nguyễn Thảo
Ngày ban hành 16/12/2013
Ngày hiệu lực 26/12/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2013/QĐ-UBND phân cấp quản lý sản xuất cung cấp tiêu thụ nước sạch Tây Ninh

  • 16/12/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực