Quyết định 57/2015/QĐ-UBND

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND về Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp mã số thuế doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn theo các tiêu thức ban hành tại Quyết định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

BỘ TIÊU THỨC PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Định)

I. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

1. Cục Thuế trực tiếp quản lý:

a. Doanh nghiệp có vốn nhà nước.

b. Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

c. Doanh nghiệp dự án BOT, BBT, BT,...

d. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác:

- Doanh nghiệp có trụ sở chính đóng tại thành phố Quy Nhơn: vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.

- Doanh nghiệp có trụ sở chính đóng tại các huyện, thị xã: vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng trở lên.

đ. Đối với một số ngành nghề kinh doanh đặc thù (không phân biệt quy mô vốn điều lệ), cụ thể như sau:

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

1

B0510

Khai thác than cứng và than non

2

B0520

Khai thác và thu gom than cứng

3

B0610

Khai thác dầu thô

4

B0620

Khai thác khí đốt tự nhiên

5

B0710

Khai thác quặng sắt

6

B0721

Khai thác quặng uranium và quặng thorium

7

B0722

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt

8

B0730

Khai thác quặng kim loại quý hiếm

9

D3510

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

10

D3520

Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống

11

K6411

Hoạt động ngân hàng trung ương

12

K6419

Hoạt động trung gian tiền tệ khác

13

K6420

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

14

K6430

Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác

15

K6491

Hoạt động cho thuê tài chính

16

K6492

Hoạt động công tín dụng khác

17

K6511

Bảo hiểm nhân thọ

18

K6512

Bảo hiểm phi nhân thọ

19

K6520

Tái bảo hiểm

20

K6530

Bảo hiểm xã hội

21

K6611

Quản lý thị trường tài chính

22

K6612

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán

23

K6621

Đánh giá rủi ro và thiệt hại

24

K6622

Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

25

K6629

Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội

26

K6630

Hoạt động quản lý quỹ

27

M6920

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

28

R9200

Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc

29

U9900

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

e. Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý.

2. Chi cục Thuế quản lý:

Các doanh nghiệp không thỏa mãn các tiêu thức tại điểm 1 Mục này, phân công cho Chi cục Thuế quản lý theo địa bàn huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp, chi nhánh, đơn vị trực thuộc đóng trụ sở (trừ các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp Cục Thuế quản lý).

II. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 127/2015/TT-BTC ngày 21/8/2015 của Bộ Tài chính, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm rà soát quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp về doanh thu, tổng số thuế phải nộp; doanh nghiệp xuất khẩu và thường xuyên hoàn thuế GTGT... để phân công lại việc quản lý thuế theo tiêu thức sau:

1. Chuyển từ Chi cục Thuế về Cục Thuế quản lý:

a. Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu thường xuyên thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT.

b. Doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở ngoài tỉnh.

c. Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý.

2. Chuyển từ Cục Thuế về Chi cục Thuế quản lý:

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh thỏa mãn cả 2 điều kiện về doanh thu và tổng thuế phải nộp của 2 năm trước liền kề, cụ thể sau đây:

a. Doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm;

b. Tổng số thuế phải nộp dưới 100 triệu đồng/năm.

III. HIỆU LỰC ÁP DỤNG

Bộ tiêu thức này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định ban hành, cho đến hết ngày 31/12/2016.

Từ ngày 01/01/2017 trở đi, thực hiện Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn mới./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành25/12/2015
        Ngày hiệu lực04/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp Bình Định

           • 25/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực