Quyết định 57/2015/QĐ-UBND

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác Mác Đơn Dương do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2015/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 103/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh LĐ;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Công báo tỉnh,
- Website VP UBND tỉnh;
- Đài PT-TH và Báo Lâm Đồng;
- Lưu: VT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”
(Ban hành theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương cùng xây dựng, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thành nhãn hiệu có uy tín trong cộng đồng những người trồng, kinh doanh sản phẩm mác mác tại địa phương.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là nhãn hiệu được đăng ký độc quyền trong nước.

2. Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận với tên gọi “Mác mác Đơn Dương” cho sản phẩm quả mác mác tươi được trồng, kinh doanh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

3. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận và các tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được đề cập trong Quy chế này là nhãn hiệu chứng nhận áp dụng cho sản phẩm quả mác mác tươi được trồng, kinh doanh trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là giấy chứng nhận do cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp cho các tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi nêu trong Quy chế này là các doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác và các hộ gia đình, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Điều kiện được cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Điều kiện để tổ chức, cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác tươi trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng phải đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”:

a) Có hoạt động trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác thực sự trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và nằm trong phạm vi vùng chứng nhận theo Bản đồ - phụ lục 2 của Quy chế này.

b) Đảm bảo quy định về chất lượng theo Bản tiêu chí chất lượng sản phẩm mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” - phụ lục 3 của Quy chế này.

c) Tuân thủ các quy định trong suốt quá trình từ trồng, thu hoạch đến lưu thông nhằm đảm bảo sản phẩm có đặc tính, chất lượng quy định.

d) Cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các nội dung trong Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Điều kiện để tổ chức hoặc cá nhân trồng, kinh doanh sản phẩm quả mác mác trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là tổ chức hoặc cá nhân đó được cơ quan quản lý nhãn hiệu cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Điều 5. Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký của nhãn hiệu chứng nhận

Biểu trưng và danh mục sản phẩm đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được thể hiện tại phụ lục 1 kèm theo Quy chế này.

Điều 6. Bản đồ vùng trồng, kinh doanh sản phẩm mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận

Vùng trồng, kinh doanh sản phẩm mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được xác định tại phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.

Chương II

CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM MÁC MÁC MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”

Điều 7. Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” là trái mác mác tươi được trồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và bản đồ vùng chứng nhận quy định tại phụ lục 2 và phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.

Điều 8. Các đặc tính chất lượng

Các đặc trưng về chất lượng của sản phẩm trái mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được xác định tại phụ lục 3 kèm theo Quy chế này.

Điều 9. Phương pháp đánh giá các đặc tính chất lượng

1. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm để đánh giá chất lượng phải được lấy ngẫu nhiên của lô hàng mang nhãn hiệu do cơ quan quản lý nhãn hiệu thực hiện cùng với tổ chức/cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

2. Phương pháp đánh giá đặc tính chất lượng: Các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận phải được đánh giá theo phương pháp quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành; trường hợp phương pháp thử không có trong Tiêu chuẩn Việt Nam, phương pháp đánh giá chất lượng sẽ do cấp có thẩm quyền quy định.

Chương III

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 10. Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”

Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Đăng ký xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” tại Cục Sở hữu trí tuệ.

2. Phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

3. Quản lý, kiểm soát việc sử dụng và cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” theo các quy định tại Quy chế này.

4. Phát hiện, xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận khi đối tượng tham gia vi phạm quy chế hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Chương IV

QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải gửi 01 bộ hồ sơ, gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” và Bản cam kết sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thể hiện tại phụ lục 4 và phụ lục 5 kèm theo Quy chế này và các hồ sơ khác (nếu có) đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương để được xem xét giải quyết theo quy định; cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải viết giấy biên nhận, hẹn ngày kiểm tra và ngày trả kết quả.

2. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động trồng, sản xuất và kinh doanh của tổ chức, cá nhân yêu cầu và đánh giá chất lượng thông qua việc lấy mẫu.

3. Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày đến kiểm tra cơ sở và lấy mẫu, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”. Trong trường hợp từ chối, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Điều 12. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có các nội dung sau:

- Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

- Điện thoại, Fax, Email, Website (nếu có);

- Danh mục các loại sản phẩm được cấp giấy chứng nhận;

- Mẫu nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”;

- Quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận;

- Họ tên, chữ ký của đại diện và dấu của Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương.

2. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được làm thành 01 bản chính giao cho đơn vị sử dụng. Đơn vị cấp phát mở sổ theo dõi cấp và thu hồi Giấy chứng nhận. Trong trường hợp có yêu cầu cấp thêm các bản sao của Giấy chứng nhận thì cơ quan quản lý sẽ cấp (tối đa không quá 10 bản) nhưng trên bản sao phải có chữ “BẢN SAO” để phân biệt.

3. Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có thời hạn 03 năm.

4. Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

a) Đối với trường hợp hết thời hạn quy định mà trong quá trình sử dụng không vi phạm quy chế thì chỉ cần có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương sẽ cấp lại và thủ tục cấp lại giống như lần đầu.

b) Đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà trong quá trình sử dụng có vi phạm đến mức phải thu hồi, thì phải sau thời gian 01 năm kể từ ngày thu hồi mới được xét cấp và thủ tục đề nghị cấp lại giống như lần đầu.

c) Đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng phải có đơn xin cấp lại và nộp các khoản phí theo quy định thì cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận sẽ cấp lại. Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn xin cấp lại của các tổ chức, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương ra Quyết định cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Điều 13. Sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo.

2. Phải sử dụng đúng và chính xác dấu hiệu của nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

3. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm được cơ quan quản lý cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

4. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân, nhưng không được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

5. Tổ chức, cá nhân không được tự ý chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trường hợp tự cho phép sử dụng giữa các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty, Công ty mẹ với Công ty con và ngược lại.

6. Mọi thông tin cần thiết và liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận phải phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

7. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng, hình thức sử dụng có hoặc không có nhãn hiệu chứng nhận nhưng làm sai lệch nhận thức hoặc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhãn hiệu chứng nhận; mọi hình thức đưa thông tin sai về nhãn hiệu chứng nhận hoặc lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Điều 14. Quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

1. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để duy trì và đảm bảo những tiêu chuẩn và đặc tính riêng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

2. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền ra Quyết định đình chỉ việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện được cấp nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 4, Quy chế này.

- Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu chứng nhận tại Điều 13, Quy chế này.

- Tổ chức, cá nhân không thực hiện thanh toán đầy đủ những chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận quy định tại Điều 16, Quy chế này.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền và nghĩa vụ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật khi phát hiện có hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Điều 15. Kiểm soát chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

1. Định kỳ hàng năm Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương cùng tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận để đánh giá chất lượng. Chi phí đánh giá chất lượng do tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu đóng góp theo quy định.

2. Trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có quyền đột xuất yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu lấy mẫu để kiểm tra, đánh giá chất lượng của sản phẩm.

3. Việc kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đối với mỗi tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá 02 lần trong một năm.

Điều 16. Chi phí cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận

1. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải nộp phí cấp Giấy chứng nhận, chi phí duy trì thường niên cho Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải chịu chi phí cho việc đánh giá chất lượng mẫu để được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và kiểm tra chất lượng định kỳ hay đột xuất trong quá trình sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

3. Phí cấp giấy chứng nhận và chi phí duy trì nhãn hiệu thường niên thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về phí và lệ phí.

Chương V

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Điều 17. Quyền lợi khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đều bình đẳng về quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận.

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có quyền:

a) Gắn nhãn hiệu chứng nhận trên bao bì, phương tiện kinh doanh, thư từ giao dịch, phương tiện quảng cáo cho loại sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu do mình sản xuất, kinh doanh;

b) Có quyền khai thác, sử dụng và hưởng các lợi ích kinh tế phát sinh từ nhãn hiệu chứng nhận.

c) Được nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

3. Khi không còn nhu cầu sử dụng nhãn hiệu, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” có trách nhiệm thông báo đến cơ quan quản lý để thực hiện các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận.

Điều 18. Trách nhiệm khi tham gia nhãn hiệu chứng nhận

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung của điều 13, 16, 17 Quy chế này.

2. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

3. Duy trì và bảo đảm chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Chương VI

XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Các hành vi vi phạm

Các hành vi được xem là vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này bao gồm:

1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo Quy chế này nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định tại Điều 4, 13, 17 của Quy chế;

2. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm mác mác chưa được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Đơn Dương;

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương cho phép.

Điều 20. Hình thức xử lý vi phạm

Tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có thể bị xử lý như sau:

1. Tạm đình chỉ hoặc tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân có hành vi quy định tại điểm 1, Điều 19 của Quy chế này.

2. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm 2, 3 Điều 19 của Quy chế này

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm phát hiện và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” đều có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương làm rõ, xử lý hành vi xâm phạm.

2. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế này. Trường hợp vi phạm, tùy theo mức độ mà bị xử lý theo Quy chế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có trách nhiệm theo dõi và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Cơ chế giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận

1. Đối với các tranh chấp xảy ra trong nội bộ giữa các thành viên được cấp sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương chịu trách nhiệm chủ trì giải quyết.

2. Đối với các tranh chấp về nhãn hiệu chứng nhận với bên ngoài (của thành viên được quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương với các cá nhân, tổ chức bên ngoài) thì Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương đại diện đứng ra giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Đối với các tranh chấp giữa Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần đầu và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giải quyết lần cuối.

Điều 23. Khen thưởng

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình quản lý, sử dụng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” được khen thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 24. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU TRƯNG (LOGO) NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG” VÀ DANH MỤC SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

Nhóm 31: Trái mác mác (chanh dây) tươi.

 

PHỤ LỤC 2

BẢN ĐỒ VÙNG CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

 

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM MÁC MÁC MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. XUẤT XỨ MÁC MÁC

Mác mác được trồng tại địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và trái mác mác mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” phải xác định cụ th các thông tin sau:

- Doanh nghiệp/đơn vị/chủ hộ

- Địa chỉ

- Địa điểm sản xuất

- Giống mác mác

- Nguồn gốc giống sản xuất

- Ngày thu hoạch

II. TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG QUẢ MÁC MÁC

1. Màu sắc: Màu đặc trưng của quả mác mác

2. Mùi: Mùi đặc trưng của quả mác mác, không có mùi lạ

3. Hình thái quả: Quả mác mác đỏ tía thường là tối gần như đen, trái có dạng hình tròn hay có hình bầu dục như quả trứng, dài khoảng 05 cm, nặng khoảng 30-45g

4. Chất lượng sản phẩm quả mác mác:

- Hàm lượng carbohydrat tổng số không nhỏ hơn 11%

- Hàm lượng đường tổng không nhỏ hơn 6%

- Hàm lượng acid toàn phần của dịch quả (quy về acid citric) không nhỏ hơn 28%

5. Các chỉ tiêu vi sinh, hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: theo quy định của Bộ Y tế.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG:

1. Xác định xuất xứ mác mác:

Căn cứ vào có phiếu ghi chép các thông tin trong quá trình canh tác.

2. Xác định tiêu chí chất lượng:

2.1. Xác định màu sắc, mùi:

Việc xác định màu sắc, mùi của trái mác mác chủ yếu bằng khứu giác, thường các trái đạt các tiêu chí về đặc điểm thì màu sắc và mùi, tương đối chuẩn.

2.2. Phương pháp xác định hình thái quả:

- Đo chiều dài bằng thước thẳng độ chính xác đến milimét: đo từ gốc cho đến ngọn trái.

- Cân trái đạt chất lượng để xác định trọng lượng trái độ chính xác đến gam.

2.3. Xác định các tiêu chí chất lượng:

Gởi mẫu trái mác mác đến các Phòng kiểm nghiệm đã được chứng nhận VILAS hoặc các phòng kiểm nghiệm trong hệ thống đã được VILAS thừa nhận lẫn nhau các chỉ tiêu quy định để phân tích kết quả các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.

 

PHỤ LỤC 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”

Kính gửi: UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Tên (đơn vị, cá nhân) đề nghị: ………………………………………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………….Fax:…………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………………………..

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”, liên hệ với điều kiện cụ thể của đơn vị, chúng tôi đăng ký được cấp Giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”:

Loại sản phẩm mác mác đề nghị cấp:…………………………………………………………

Diện tích trồng hoặc quy mô kinh doanh của đơn vị:………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm trồng, kinh doanh của đơn vị: ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Hồ sơ kèm theo:

- Bản cam kết về việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Chúng tôi cam đoan những thông tin đăng ký trên là đúng sự thật; đồng thời cam kết thực hiện nghiêm, đầy đủ các yêu cầu của Nhà nước quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

 

 

Đơn Dương, ngày…tháng.... năm….
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

VỀ VIỆC SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “MÁC MÁC ĐƠN DƯƠNG”

Kính gửi: UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Tên (đơn vị, cá nhân):…………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………Fax:…………………………………………

Email:……………………………………………………………………………………………

Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):………………………………

Nếu được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”, chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”:

1. Sử dụng đúng và chính xác nhãn hiệu chứng nhận gồm cả tên nhãn hiệu và hình ảnh logo.

2. Chỉ sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho các loại sản phẩm đã được cơ quan quản lý cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

3. Nhãn hiệu chứng nhận được sử dụng kèm với nhãn hiệu chính thức của đơn vị, nhưng không sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương” làm nhãn hiệu chính cho sản phẩm của mình.

4. Không được tự ý chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Phổ biến và cung cấp đầy đủ cho các thành viên thông tin cần thiết có liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

6. Chấp hành chế độ kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị.

7. Đóng các khoản phí, lệ phí theo quy định.

8. Thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy định này và các quy định tại quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

9. Tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhằm duy trì, bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển giá trị tài sản trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

10. Duy trì và bảo đảm chất lượng hàng hóa mang nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”.

Nếu vi phạm những điều đã cam kết trên, chúng tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của cơ quan quản lý nhà nước.

 

 

Đơn Dương, ngày  tháng  năm  
Người cam kết
(ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 22/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương Lâm Đồng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lâm Đồng
Người ký Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 22/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương Lâm Đồng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2015/QĐ-UBND Quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Mác mác Đơn Dương Lâm Đồng

  • 12/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực