Quyết định 57/2017/QĐ-UBND

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Sở Khoa học Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CH
Â
U
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức s 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 549/TTr-SKHCN ngày 26/9/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTQT tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp t
nh;
- Báo Lai Châu, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh Lai Châu;
- TT Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, NC,
VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc An 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm the
o Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

a) Cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Giám đốc các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ gồm: Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Giám đốc các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Tiêu chuẩn này làm cơ sở thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công chức, viên chức các chức danh cấp trưởng, cấp phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Vị trí, chức danh

1. Cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, là người đứng đầu các phòng thuộc Sở, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, giúp cấp trưởng một số lĩnh vực công tác theo sự phân công; chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công.

Điều 3. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, có ý thức đấu tranh bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Có tinh thần yêu nước, tận tụy phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm;

d) Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình và bình đẳng với đồng nghiệp, gần gũi với quần chúng;

đ) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể phát triển vững mnh, biết phối hp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nội quy của cơ quan; có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong cơ quan tín nhiệm.

2. Hiểu biết, năng lực

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy của Nhà nước về các lĩnh vực thuộc ngành Khoa học và Công nghệ và các lĩnh vực khác có liên quan;

b) Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh, địa phương; am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển khoa học và công nghệ ở địa phương.

3. Trình độ

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên với chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm và ngành, lĩnh vực được phân công;

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên trở lên;

d) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

e) Có chứng nhận bồi dưỡng kiến thức kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Điều 4. Điều kiện để b nhiệm

1. Tuổi bổ nhiệm lần đầu đối với chức danh cấp Trưng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ;

2. Có đầy đủ hồ sơ bổ nhiệm được cơ quan chức năng có thm quyền xác minh rõ ràng;

3. Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

4. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

5. Được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm;

6. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh bổ nhiệm đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt;

7. Trường hợp bổ nhiệm chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phải tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của tỉnh và pháp luật về chuyên ngành thanh tra.

8. Bổ nhiệm trong các trường hợp đặc biệt: Theo yêu cầu luân chuyển, điều động của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 và các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4;

2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, phối hợp xây dựng hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực được phân công; soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công; có năng lực tổ chức chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc; có khả năng xây dựng, thẩm định các đề án, tổng kết thực tiễn trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ; tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp kinh tế - xã hội để phục vụ cho công tác thuộc lĩnh vực được giao; có kỹ năng quản lý nhân sự, tài sản, tài chính.

3. Có ít nhất 02 m giữ chức vụ cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Đối với người chuyển công tác từ nơi khác đến phải có thời gian giữ chức vụ Phó trưởng phòng hoặc tương đương từ 02 năm trở lên và có ít nhất 01 năm làm các công việc liên quan đến vị trí dự kiến bố trí.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3 và các điều kiện để bổ nhiệm tại Điều 4.

2. Có năng lực xây dựng phương án, đề án, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; có năng lực phối hợp triển khai công việc; có kỹ năng tham mưu xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành.

3. Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực được phân công hoặc có ít nhất 01 năm giữ chức vụ cấp Trưởng các tổ chức thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Đối với người chuyển công tác từ nơi khác đến phải có ít nhất 02 năm làm các công việc liên quan đến vị trí dự kiến bố trí.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị có văn bản phản ánh, kiến nghị về Sở Khoa học và Công nghệ xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy định này cho phù hợp.

2. Đối với những trường hp đã được bổ nhiệm trước khi Quy định này có hiệu lực nhưng chưa đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng thì Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và bố trí công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng đạt tiêu chuẩn theo quy định.

3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra thực hiện Quy định này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Sở Khoa học Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Sở Khoa học Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 57/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Sở Khoa học Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2017/QĐ-UBND điều kiện tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng Sở Khoa học Lai Châu

         • 06/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực