Quyết định 57/QĐ-TTg

Quyết định 57/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC - PHIA ĐÉN HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trên cơ sở chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

1. Tên gọi: Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén.

2. Tổng diện tích tự nhiên: 10.593,5 ha thuộc địa bàn 05 xã, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng: xã Thành Công, Quang Thành, Phan Thanh, Hưng Đạo và thị trn Tĩnh Túc.

Tọa độ địa lý:

+ Từ 22°31'44" đến 22°39'41" vĩ độ Bắc;

+ Từ 105°49'53" đến 105°56'24" kinh độ Đông.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Mục tiêu

+ Bảo tồn các hệ sinh thái đặc trưng, đa dạng sinh học; trong đó, đặc biệt là bảo tồn 90 loài thực vật và 58 loài động vật quý, hiếm.

+ Bảo tồn các giá trị văn hóa, danh lam thắng cảnh, môi trường sinh thái thông qua các chương trình, dự án,

+ Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng hiện có, phục hồi rừng tự nhiên và trồng rừng để nâng cao chất lượng và độ che phủ của rừng từ 84% năm 2016 lên 95% vào năm 2030, tạo không gian sống cho các loài động, thực vật.

+ Cung ứng các dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo an ninh môi trường; phòng hộ đầu nguồn.

+ Huy động các nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tăng nguồn thu dựa trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng gắn với trách nhiệm của người sử dụng lợi ích từ các hệ sinh thái rừng.

- Nhiệm vụ

+ Bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có, đồng thời khoanh nuôi phục hồi, làm giàu rừng tự nhiên, gây ươm các loài cây bản địa, đặc hữu quý hiếm để trồng rừng mới, nâng cao độ che phủ và đảm bảo an ninh môi trường.

+ Nâng cao khả năng phòng hộ của rừng về giữ nước, hạn chế xói mòn, lũ lụt, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân vùng hạ lưu.

+ Thực hiện chính sách về dịch vụ môi trường, tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo tồn, tổ chức giáo dục nâng cao nhận thc của cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

+ Tổ chức các hoạt động quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển các nguồn gien quý, hiếm; cứu hộ động vật hoang dã; nghiên cứu khoa học; đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

+ Khai thác các tiềm năng, lợi thế về du lịch sinh thái, cảnh quan, dịch vụ môi trường và các giá trị đa dạng sinh học để tăng nguồn thu cho Vườn quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong vùng.

4. Các phân khu chức năng:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Diện tích 4.035,5 ha, tại Tiu khu 338, 352 xã Thành Công; Tiểu khu 333, 334 xã Quang Thành; Tiểu khu 327, 337 xã Phan Thanh; Tiểu khu 321, 322 thị trấn Tĩnh Túc.

Chức năng, nhiệm vụ: Bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa m nhiệt đới và á nhiệt đới núi trung bình; hệ sinh thái rừng lùn hay còn gọi là “rừng rêu” kiểu rừng của khí hậu ôn đới đặc trưng của miền Bắc Việt Nam; các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm.

- Phân khu phục hồi sinh thái: Diện tích 6.417,1 ha, tại Tiểu khu 337A, 338, 345, 352, 353, 355 xã Thành Công; Tiểu khu 328, 329, 333, 334 xã Quang Thành; Tiểu khu 327, 337 xã Phan Thanh; Tiểu khu 344, 347 xã Hưng Đạo và Tiểu khu 321, 322 thị trấn Tĩnh Túc.

Chức năng, nhiệm vụ: Bảo vệ cảnh quan tự nhiên, tài nguyên rừng và các giá trị đa dạng sinh học; phục hồi các hệ sinh thái bằng diễn thế tự nhiên; phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái.

- Phân khu dịch vụ hành chính: Diện tích 140,9 ha, tại Tiểu khu 338, 345 xã Thành Công và Tiểu khu 333 xã Quang Thành.

Chức năng, nhiệm vụ: Đảm bảo các hoạt động về quản lý hành chính, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các mục tiêu, mục đích bảo tồn đa dạng tài nguyên rừng và đa dạng sinh học như: Trụ sở làm việc, Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, vườn ươm, Trung tâm cứu hộ, Vườn thực vật.

5. Vùng đệm Vườn quốc gia: Diện tích 8.276,1 ha, trên địa bàn 42 thôn thuộc 6 xã và 01 thị trấn (xã Phan Thanh, Thành Công, Quang Thành, Hưng Đạo, Vũ Nông, Thể Dục và thị trấn Tĩnh Túc), huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

6. Các chương trình hoạt động chủ yếu của Vườn quốc gia:

- Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học;

- Chương trình phục hồi sinh thái rừng;

- Chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ bảo tồn;

- Chương trình phát triển du lịch và giáo dục môi trường;

- Chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng:

- Trực tiếp quản lý Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén;

- Chỉ đạo việc lập các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén; dự án đầu tư xây dựng và phát triển vùng đệm Vườn quốc gia Phia Oắc - Phia Đén và các dự án khác có liên quan, thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Phát triển
Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NN (2b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/QĐ-TTg 2018 thành lập Vườn quốc gia Phia Oắc Phia Đén Nguyên Bình Cao Bằng

            • 11/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực