Quyết định 57/QĐ-UBND

Quyết định 57/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 57/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 CỦA THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật đất đai, ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP , ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP , ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT , ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 286/NQ-HĐND, ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4595/TTr-STNMT, ngày 31/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, với các nội dung như sau:

1. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

1.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2021.

Bảng 2: Chỉ tiêu sử dụng đất năm 2021 phân theo đơn vị hành chính.

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường Cái Vồn

Phường Đông Thuận

Phường Thành Phước

Xã Đông Bình

Xã Đông Thành

Xã Đông Thạnh

Xã Mỹ Hoà

Xã Thuận An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.502,90

101,93

196,19

190,40

728,35

1.175,87

1.248,77

1.224,00

1.637,39

1.1

Đất trồng lúa

LUA

3.332,74

6,84

29,71

64,25

482,35

718,69

960,42

0,29

1.070,19

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

3.332,74

6,84

29,71

64,25

482,35

718,69

960,42

0,29

1.070,19

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

146,58

1,21

9,66

2,51

16,39

4,09

1,86

22,94

87,92

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

3.005,65

92,74

156,55

122,63

229,50

452,93

285,10

1.195,71

470,49

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

17,93

1,14

0,27

1,01

0,11

0,16

1,39

5,06

8,79

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.860,38

118,33

193,59

162,21

285,85

452,49

153,76

1.121,24

372,91

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,60

-

10,40

3,20

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

3,48

0,03

0,06

2,36

-

-

-

-

1,03

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

467,55

-

-

-

110,75

239,25

-

117,55

-

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

12,01

5,16

-

2,15

0,07

0,15

-

4,39

0,09

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

51,08

3,28

17,43

2,21

2,01

4,12

0,04

17,71

4,28

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

587,78

35,47

64,12

28,16

32,76

57,90

72,11

147,83

149,43

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

4,31

-

-

0,36

0,28

0,34

0,35

2,76

0,22

 

- Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

2,65

2,07

-

0,10

0,03

0,21

0,05

0,07

0,12

 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

DGD

20,65

4,91

1,41

2,10

2,33

2,85

1,50

3,25

2,30

 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

DTT

3,61

3,28

-

-

-

-

-

-

0,33

2.10

Đất có di tích lịch sử -văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.11

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

0,04

-

0,04

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

406,87

-

-

-

76,31

65,11

41,24

120,68

103,53

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

158,51

47,09

71,17

40,25

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,13

1,57

0,55

6,37

0,87

0,31

0,20

0,58

0,68

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,30

0,21

-

0,08

-

-

-

-

0,01

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

15,29

1,12

2,14

0,54

4,96

2,25

0,61

1,79

1,88

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

31,56

3,89

2,62

1,45

1,53

11,33

1,03

4,65

5,06

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,25

-

-

0,04

-

0,04

-

0,17

-

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

7,94

-

-

-

-

-

-

7,94

-

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,33

0,19

0,03

-

-

0,16

0,01

0,66

0,28

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1.091,56

20,25

25,03

75,39

56,59

71,87

38,52

697,29

106,62

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,10

0,07

-

0,01

-

-

-

-

0,02

3

Đất chưa sử dụng

CSD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Đất khu công nghệ cao *

KCN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Đất khu kinh tế *

KKT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Đất đô thị*

KDT

962,65

220,26

389,78

352,61

-

-

-

-

-

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

 

1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2021.

Bảng 3: Kế hoạch thu hồi đất phân theo đơn vị hành chính.

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diên tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường Cái Vồn

Phường Đông Thuận

Phường Thành Phước

Xã Đông Bình

Xã Đông Thành

Xã Đông Thạnh

Xã Mỹ Hoà

Xã Thuận An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp

NNP

410,16

4,11

-

5,55

132,34

243,53

-

19,38

5,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA

305,37

0,42

-

2,92

95,85

203,40

-

1,07

1,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

305,37

0,42

-

2,92

95,85

203,40

-

1,07

1,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

16,70

-

-

-

4,74

9,49

-

-

2,47

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

88,09

3,69

-

2,63

31,75

30,64

-

18,31

1,07

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

13,45

1,60

-

0,31

4,01

5,89

-

1,42

0,22

2.1

Đất quốc phòng

CQP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

6,65

0,28

-

0,22

2,24

3,88

-

-

0,03

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

- Đất xây dựng cơ sở y tế

DYT

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo

DGD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao

DTT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4

Đất có di tích lịch sử -văn hóa

DDT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

4,06

-

-

-

1,71

1,96

-

0,27

0,12

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

0,43

0,34

-

0,09

-

-

-

-

-

2.7

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,04

0,04

-

-

-

-

-

-

-

2.8

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất cơ sở tôn giáo

TON

0,04

-

-

-

-

-

-

-

0,04

2.10

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,14

-

-

-

0,06

0,05

-

-

0,03

2.11

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.12

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

2,08

0,93

-

-

-

-

-

1,15

-

2.13

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

0,01

0,01

-

-

-

-

-

-

-

 

1.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.

Bảng 4: Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất phân theo đơn vị hành chính.

TT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính (ha)

Phường Cái Vồn

Phường Đông Thuận

Phường Thành Phước

Xã Đông Bình

Xã Đông Thành

Xã Đông Thạnh

Xã Mỹ Hoà

Xã Thuận An

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)+...

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

426,99

5,38

1,20

7,18

134,55

244,90

0,68

24,77

8,33

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

306,33

0,42

-

3,21

95,95

203,40

-

1,13

2,22

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

306,33

0,42

-

3,21

95,95

203,40

-

1,13

2,22

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

16,73

-

-

-

4,74

9,50

-

-

2,49

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

103,02

4,96

1,20

3,97

33,86

32,00

0,68

22,73

3,62

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

0,91

-

-

-

-

-

-

0,91

-

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

6,11

0,18

1,86

0,26

1,38

-

-

2,32

0,11

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

5,74

0,18

1,86

0,26

1,38

-

-

1,95

0,11

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

7,29

0,66

5,75

0,42

0,05

-

-

0,38

0,03

Ghi chú: PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

 

1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2021: Trong năm 2021, trên địa bàn thị xã Bình Minh không có nhu cầu đưa đất chưa sử dụng vào khai thác sử dụng.

2. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Bản vẽ các dự án, công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các xã, phường trên địa bàn thị xã Bình Minh. Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh và đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Bình Minh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Minh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, P.CT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 4.08.04.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Trung

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2021
Ngày hiệu lực11/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành11/01/2021
        Ngày hiệu lực11/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 57/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/QĐ-UBND 2021 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

              • 11/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực