Quyết định 570/QĐ-TTg

Quyết định 570/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 570/QĐ-TTg hành động quốc gia vì trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS bao gồm:

a) Trẻ nhiễm HIV;

b) Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

c) Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sng trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

2. Các mục tiêu đến năm 2020

a) Phấn đấu 90% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định.

b) Phấn đấu 90% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

c) 100% trường học tạo cơ hội cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

3. Các nội dung hoạt động và giải pháp chủ yếu

a) Quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Nâng cao năng lực quản lý của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

b) Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hằng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển chương trình, sản xuất các sản phm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên các trường sư phạm, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

c) Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em:

- Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, tác động cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

d) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS vbảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không phân biệt đi xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

đ) Đẩy mạnh xã hội hóa và hợp tác quốc tế công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS:

- Huy động sự tham gia rộng rãi của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất;

- Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự giúp đỡ về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ ngành, y ban nhân dân các cấp theo quy định ca pháp luật ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động khác.

5. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tổ chức triển khai Kế hoạch trên phạm vi cả nước;

- Tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Rà soát, sửa đổi, b sung theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thm quyền sửa đổi bổ sung chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch và định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quyết định vào năm 2016; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch vào cuối năm 2020.

b) Bộ Y tế:

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

c) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho thực hiện Kế hoạch.

đ) Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của pháp luật ngân sách nhà nước.

e) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020;

- Bố trí ngân sách thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp của Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan;

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn;

- Thí điểm xây dựng mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác làm cơ sở đánh giá nhân rộng tại địa phương;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

h) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (03b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 570/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu570/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 570/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 570/QĐ-TTg hành động quốc gia vì trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 570/QĐ-TTg hành động quốc gia vì trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu570/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành22/04/2014
        Ngày hiệu lực22/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 570/QĐ-TTg hành động quốc gia vì trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 570/QĐ-TTg hành động quốc gia vì trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020

            • 22/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực