Quyết định 570/QĐ-UBND

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30 CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 240/SCT-QLTM ngày 06/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Công Thương (B/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HDND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN t
inh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Tỉnh đoàn Đắk Lắk;
- Hội LHPN t
nh;
- Hội Nông dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Bảo vệ QLNTD tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các phòng: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KT (TVT-60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 570/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng và trách nhiệm về sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và tạo động lực phát triển, đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

- Nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, các Cấp ủy đảng, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hên địa bàn tỉnh Đk Lk.

2. Yêu cầu

- Các Cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của Cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể, xã hội

- Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của các ngành, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyn li người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đk Lk

Thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QHH12 ngày 17/11/2010; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh về tăng cưng lãnh đạo và quản lý hoạt động của Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

- Thường xuyên tuyên truyền, ph biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội nghị, tọa đàm, hội thảo... truyền thông trên các phương tiện truyền hình, truyền thanh, báo, trên các trang Website của tỉnh, ngành và bản tin địa phương; xây dựng phóng sự truyền hình, tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các chủ thể tham gia thị trường để các chủ thể tham gia thị trường phải nhận thức rõ nghĩa vụ của mình đối với người tiêu dùng và những hậu quả pháp lý phải gánh chịu khi vi phạm.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công v, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đảm bảo các cán bộ, công chức thuộc cơ quan qun lý nhà nước, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng; các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa dịch vụ, kiểm tra giám sát việc thực hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp hoạt động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đo lường chất lượng, hàng giả hàng kém chất lượng... ảnh hưởng đến người tiêu dùng và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp vi phạm.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, đặc biệt là trong các lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Đảm bảo công cụ, phương tiện, thiết bị kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

- Hỗ trợ tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng độc lập khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để cảnh báo cho người tiêu dùng.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua các hoạt động như đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào các chính sách, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn cho ban lãnh đạo, nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện công cộng nhằm gia tăng quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hình thành, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Đồng thời khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tt, có uy tín, thương hiệu trên thị trường.

- Tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Các hoạt động khác

- Căn cứ tình hình thực tế của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp phù hợp với Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

- Hàng năm, căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTG ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Trung ương phát động 1

(Phụ lục Kế hoạch kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm các nguồn vốn sau: Ngân sách nhà nước bố trí hàng năm; đóng góp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tài trợ của các tổ chức, cá phân; nguồn vốn huy động hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí: Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Bạn Bí thư, cụ thể:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Ngày Quyn của người tiêu dùng Việt Nam;

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Triển khai chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng; Xây dựng kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng doanh nghiệp liên quan đến việc thực thi pháp luật bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng;

- Căn cứ nội dung kế hoạch được phê duyệt, tổ chức triển khai nội dung và dự toán kinh phí chi tiết cho từng hoạt động cụ thể, thiết thực;

- Phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội của tỉnh tuyên truyền phổ biến về Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư;

- Phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tuyên truyền về các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Tuyên truyền về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng của các cơ quan chức năng; tuyên truyền về Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng;

- Xây dựng các nội dung tuyên truyền gửi cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố làm cơ sở tuyên truyền.

3. Sở Tài chính

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động về Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng hàng năm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Nội vụ

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và đoàn thể các cấp về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

- Phát động phong trào thi đua và động viên khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân và tập thể điển hình trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hàng năm.

5. SY tế

Chủ trì, phối hợp với ngành có liên quan trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các vn đnhư an toàn thực phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế, dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Trong đó tập trung vào công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đầu vào trong quá trình sn xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thực phẩm.

7. Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh Đắk Lắk

Phối hợp Với các sở, ngành và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

8. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan có kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động cổ động lưu động tuyên truyền, quảng bá về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các tổ chức, cá nhân để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

9. Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk

Thực hiện giám sát, kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không nhãn mác, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

10. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/6/2014 của UBND tỉnh về tăng cường lãnh đạo và quản lý hoạt động của Hội Bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thực hiệp Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ gắn với quản lý nhà nước;

- Thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2474/UBND- TCTM ngày 24/05/2010;

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng; hướng dẫn, giải quyết các phản ảnh, khiếu nại của người tiêu dùng theo đúng quy định của Luật định; rà soát, củng cố bộ máy tổ chức của Hội người tiêu dùng cơ sở trên địa bàn tỉnh.

11. Các sở, ban, ngành liên quan

- Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư;

- Định kỳ vào tháng 01 hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Tháng 3 hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3;

- Phối hợp với Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh cử cán bộ tham gia Ban chấp hành Hội và xử lý các vụ khiếu nại liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng.

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Khẩn trương thành lập các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các địa phương chưa thành lập;

- Xây dựng nội dung, bố trí kinh phí hàng năm và tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư để lồng ghép với các nội dung hoạt động của địa phương nhằm thực hiện tiết kiệm, hiệu quả;

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu sản xuất và lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng trên địa bàn.

- Vào tháng 01 hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Vào tháng 3 năm hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3;

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

13. Các Cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp

- Các Cấp ủy đảng, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức giám sát các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chuyên môn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư;

- Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng.

14. Các tchức xã hội của tỉnh tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu, đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức tiêu dùng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động, triển khai và phối hợp chặt chẽ thực hiện Kế hoạch này.

 

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 22/01/2019 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Quyết định số: 540/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Lk)

STT

Nội dung

Nhiệm vụ

Cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

I. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

1

Tổ chức lễ phát động, mít tinh, hội thảo... với nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Triển khai lồng ghép theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam; Chủ đề do Bộ Công Thương phát động hàng năm và Kế hoạch của tỉnh.

Sở Công Thương, Sở Thông tin và truyền thông

Các Sở, ban ngành có liên quan; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

Xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm

II. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến phố chính và các địa điểm công cộng và các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở sản xuất

Tháng 01 hàng năm, triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Tháng 3 hàng năm, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3.

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố

Các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD, các doanh nghiệp.

Tháng 01 và tháng 3 hàng năm

2

Xây dựng ấn phẩm, phóng sự truyền hình, tờ rơi và tổ chức các chương trình, sự kiện với nội dung về quyền lợi người tiêu dùng

Theo chủ đề của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyn lợi người tiêu dùng của tỉnh

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm

3

Kết nối tổng đài tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

2019-2020

4

Xây dựng hệ thng thông tin dữ liệu về hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Trung ương và địa phương

Hỗ trợ giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

2019-2020

5

Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

Xây dựng tin, bài tuyên truyền

Báo Đắk Lắk, Đài PTTH

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã thành phố, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

2019-2020

III. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho công chức, viên chức làm công tác kiêm nhiệm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Sở Nội vụ

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp.

2

Xây dựng, tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho tổ chức, doanh nghiệp

Triển khai thực hiện lồng ghép theo kế hoạch đào tạo hàng năm tỉnh giao

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

2019-2020

IV. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng

1

Theo dõi sát sao diễn biển thị trường, cung cầu hàng hóa tại địa bàn để kịp thời đề xuất biện pháp ứng phó nhằm ổn định thị trường khi cần thiết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Thực hiện lồng ghép theo Chỉ thị của tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán hàng năm

Sở Công Thương; Sở Tài Chính

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

2

Xây dựng quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng năm; kế hoạch kiểm tra chuyên đề; kế hoạch kiểm tra đột xuất

Sở Y tế

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

3

Tiếp tục triển khai công tác tiếp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Tiếp tục triển khai theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg.

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp.

Hàng năm

4

Trang bị thiết bị công cụ, thiết bị kiểm tra đánh giá chất lượng hàng hóa

Test nhanh các mẫu thực phẩm... đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng

Sở Y tế

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các phố

Hàng năm

V. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng

1

Phát hành tài liệu hướng dẫn, các ấn phẩm, trơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tăng cường thông tin, hướng dẫn, trang bị kiến thức nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, để mỗi người tiêu dùng tự ý thức bảo vệ quyền lợi của mình trước các thủ đoạn lừa đảo, gian lận từ phía những nhà sản xuất, kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD

Hàng năm

2

Thành lập chi hội người tiêu dùng

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thành lập các chi hội người tiêu dùng tại địa phương

Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

2019-2020

3

Tổ chức các lớp tập huấn cho các đối tượng doanh nghiệp hiểu rõ về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Theo kế hoạch hàng năm của Bộ Công Thương và Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đon 2017-2020 của tỉnh.

Sở Công Thương

các Sở, Ban, Ngành liên quan, Hội BVQLNTD tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức xã hội tham gia BVQLNTD; các doanh nghiệp.

mỗi năm dự kiến tổ chức từ 1-2 lớp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu570/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu570/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Tuấn Hà
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW Đắk Lắk

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW Đắk Lắk

         • 15/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực