Quyết định 570/QĐ-UBND

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Lai Châu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 769/TTr-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh tỉnh Lai Châu

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GD&ĐT;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 570 /QĐ-UBND ngày 04 /6/ 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông nhằm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo các điều kiện và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Yêu cầu

- Xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và xây dựng lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Nội dung

Thực hiện theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

2. Lộ trình thực hiện

- Từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1.

- Từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 2 và lớp 6.

- Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Căn cứ các môn học, hoạt động giáo dục và thời lượng giáo dục của mỗi cấp học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông mới, tổ chức tổng rà soát hiện trạng, xác định nhu cầu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở đó sắp xếp, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có; thực hiện tinh giản biên chế phù hợp với đặc thù của ngành giáo dục và địa phương đồng thời tuyển dụng đảm bảo đủ giáo viên, nhân viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Có cơ chế chính sách thu hút, động viên người có trình độ chuyên môn cao, nhà giáo, cán bộ quản lý có học hàm, học vị công tác tại tỉnh. Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Rà soát, sắp xếp, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Lựa chọn đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và làm nòng cốt để triển khai tập huấn, bồi dưỡng đại trà tại địa phương, đảm bảo 100% giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng trước thời điểm triển khai áp dụng theo lộ trình, cụ thể:

- Trước tháng 8/2020: Đối với giáo viên dạy lớp 1;

- Trước tháng 8/2021: Đối với giáo viên dạy lớp 2, lớp 6;

- Trước tháng 8/2022: Đối với giáo viên dạy lớp 3, lớp 7, lớp 10;

- Trước tháng 8/2023: Đối với giáo viên dạy lớp 4, lớp 8, lớp 11;

- Trước tháng 8/2024: Đối với giáo viên dạy lớp 5, lớp 9, lớp 12.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 22/01/2018 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học và sáp nhập trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Tổng rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu; xây dựng kế hoạch tổng thể và từng năm thực hiện “Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với lộ trình áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông mới và các tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ưu tiên đầu tư phòng học đối với cấp tiểu học, phòng học bộ môn đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, từng bước xóa bỏ phòng học tạm, phòng học xuống cấp. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu, hiện có; đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Phát huy tính chủ động, tự chủ trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

Các mốc thời gian cụ thể:

- Trước tháng 7/2020: Chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu cho lớp 1 năm học 2020 - 2021;

- Trước tháng 7/2021: Chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu cho lớp 2, lớp 6 năm học 2021 - 2022;

- Trước tháng 7/2022: Chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu cho lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022 - 2023;

- Trước tháng 7/2023: Chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu cho lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023 - 2024;

- Trước tháng 7/2024: Chuẩn bị xong cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu cho lớp 5, lớp 9, lớp 12 năm học 2024 - 2025.

4. Xây dựng tài liệu giáo dục địa phương

Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương về văn hóa, lịch sử, truyền thống; địa lí, kinh tế, hướng nghiệp; chính trị - xã hội, môi trường của tỉnh Lai Châu và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Căn cứ tài liệu giáo dục địa phương đã được phê duyệt, ban hành theo mốc thời gian sau:

- Trước tháng 8/2021: Ban hành Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6;

- Trước tháng 8/2022: Ban hành Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, lớp 10;

- Trước tháng 8/2023: Ban hành Tài liệu giáo dục địa phương lớp 8, lớp 11;

- Trước tháng 8/2024: Ban hành Tài liệu giáo dục địa phương lớp 9, lớp 12.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra, kiểm tra; tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, điều chỉnh kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

6. Kinh phí

Bố trí ngân sách nhà nước hàng năm đảm bảo cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn từ chương trình, đề án, dự án; huy động nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện theo giai đoạn và hàng năm:

+ Kế hoạch truyền thông.

+ Rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

+ Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu.

+ Biên soạn, thẩm định, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; ban hành tài liệu giáo dục địa phương của tỉnh.

+ Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo giai và từng năm gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm định và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từng năm, giai đoạn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp lãnh đạo theo yêu cầu.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các nhiệm vụ khác có liên quan, đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh theo lộ trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cân đối và bố trí nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách và các chương trình, dự án khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm và giai đoạn đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình, phù hợp với điều kiện của tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch truyền thông; chủ động đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận của xã hội về đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.

6. Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đưa tin biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới có hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chỉ đạo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Kế hoạch của tỉnh về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới của huyện, thành phố phù hợp với địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả từng năm và giai đoạn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo.

9. Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu

Tích cực thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để đào tạo giáo viên đủ điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

10. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và vận động các tổ chức, nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền phổ biến, thực hiện và giám sát thực hiện Kế hoạch.

12. Đề nghị Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới tỉnh Lai Châu; tham gia biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu cần điều chỉnh, bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu570/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 570/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu570/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 570/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Lai Châu

         • 04/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực