Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định 571/QĐ-UBND về Chương trình xúc tiến du lịch năm 2014 tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 chương trình xúc tiến du lịch Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 235/SVHTTDL-VP ngày 05/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Cà Mau năm 2014 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc Trung tâm CTIP và các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Du lịch;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- CVKT (T), VXT;
- Lưu: VT, Mi11/4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 571/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần 1.

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2020;

2. Quyết định số 2151/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2013 - 2020;

3. Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

4. Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến, thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh Cà Mau;

5. Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

Phần 2.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

I. Mục tiêu yêu cầu

- Góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của UBND tỉnh; xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương, gắn với các chương trình xúc tiến của khu vực và quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch giữ vững và phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ du lịch, tiếp tục cải thiện và mở rộng quan hệ đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu các điểm đến, tour, tuyến du lịch, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng riêng du lịch của tỉnh nhằm góp phần thực hiện thu hút lượng khách du lịch vào tỉnh Cà Mau theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước để hình thành các tour, tuyến du lịch phù hợp; phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham quan du lịch kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch trong nước và mời gọi đầu tư du lịch vào thị trường du lịch Cà Mau.

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, nâng cao năng lực đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến du lịch cũng như kỹ năng về du lịch đối với nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực dịch vụ.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch đa dạng hóa phương pháp cung cấp thông tin thông qua các kênh truyền hình, báo, đài, website; kết hợp lồng ghép các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tại nước ngoài, hội chợ thương mại, diễn đàn đầu tư với xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng của du lịch Cà Mau. Mở rộng thị trường du lịch, xúc tiến việc liên kết phát triển các dịch vụ du lịch, lữ hành, kết nối tour, tuyến với các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đến với thị trường tiềm năng, khách du lịch tại các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước.

II. Các hoạt động xúc tiến du lịch cụ thể

1. Tham gia Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian tổ chức: Quý I/2014.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiềm năng du lịch Cà Mau, giới thiệu hình ảnh về điểm đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch Cà Mau; cung cấp thông tin, ấn phẩm, sách hướng dẫn du lịch Cà Mau - Việt Nam, tờ rơi, tập gấp, bản đồ, đĩa VCD, các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng...

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 người).

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP (01 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 03 - 04 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 01 người).

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn.

2. Tham gia Hội chợ Thương mại Du lịch trong khuôn khổ Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ I năm 2014 tại tỉnh Bạc Liêu.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2014.

- Địa điểm: Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiềm năng du lịch Cà Mau, giới thiệu hình ảnh về điểm đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch Cà Mau; cung cấp thông tin, ấn phẩm, sách hướng dẫn du lịch Cà Mau - Việt Nam, tờ rơi, tập gấp, bản đồ, đĩa VCD, các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng...

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 người).

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP (01 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 03 - 04 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 01 người).

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn.

3. Tham gia triển lãm du lịch tại Hội chợ khuyến mại Cà Mau 2014.

- Thời gian tổ chức: Quý II/2014.

- Địa điểm: Thành phố Cà Mau.

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiềm năng du lịch Cà Mau, giới thiệu hình ảnh về điểm đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch Cà Mau; cung cấp thông tin, ấn phẩm, sách hướng dẫn du lịch Cà Mau - Việt Nam, tờ rơi, tập gấp, bản đồ, đĩa VCD... các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Trung tâm CTIP.

+ Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 02 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành (mỗi doanh nghiệp 01 người).

- Gian hàng: 02 gian tiêu chuẩn.

4. Tham gia Triển lãm quốc tế du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - ITE HCMC 2014.

- Thời gian tổ chức: Quý III/2014.

- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến tiềm năng du lịch Cà Mau, giới thiệu hình ảnh về điểm đến, các tour, tuyến du lịch, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch Cà Mau; cung cấp thông tin, ấn phẩm, sách hướng dẫn du lịch Cà Mau - Việt Nam, tờ rơi, tập gấp, bản đồ, đĩa VCD... các sản phẩm quà tặng lưu niệm đặc trưng. Cử nhân viên hướng dẫn trực tiếp tư vấn, giới thiệu.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 người).

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP (01 người).

+ Doanh nghiệp: Vận động 03 - 04 doanh nghiệp kinh doanh du lịch, lữ hành (mỗi doanh nghiệp 01 người).

- Gian hàng dự kiến thuê: 02 gian tiêu chuẩn.

5. Tổ chức Hội thi ẩm thực cấp tỉnh với chủ đề “Món ngon Cà Mau - 2014”.

- Thời gian tổ chức: Kết hợp tại Hội chợ Tôn vinh hàng Việt, quý IV/2014.

- Nội dung: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Cà Mau, chọn các món ăn đặc trưng Cà Mau giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến điểm đến du lịch thông qua văn hóa ẩm thực.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau.

+ Đối tượng: Vận động các đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống cũng như các hộ dân có điều kiện để tham gia (khoảng 15 đơn vị tham gia).

6. Xây dựng ấn phẩm du lịch Cà Mau.

Xây dựng ấn phẩm để quảng bá tại các sự kiện mà tỉnh tham gia hoặc tổ chức, các điểm thông tin du lịch, sân bay, bến xe tàu, khách sạn, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, cụ thể như sau:

- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP.

6.1. Cập nhật mới thông tin, in ấn và tái bản sách hướng dẫn du lịch Cà Mau - Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

- Song ngữ: Việt - Anh.

- Số lượng: 3.000 quyển.

6.2. Cập nhật mới thông tin, in ấn và tái bản sách ẩm thực Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2014.

- Song ngữ: Việt - Anh.

- Số lượng: 3.000 quyển.

6.3. Phát hành mới và nhân bản đĩa phim giới thiệu về du lịch Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

- Thời lượng: 15 - 20 phút.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt. Phụ đề: Tiếng Anh.

- Nhân bản: số lượng 5.000 đĩa.

6.4. Biên tập, in mới tờ rơi, tập gấp giới thiệu các điểm đến, các tour, tuyến, các sản phẩm du lịch Cà Mau.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2014.

- Song ngữ: Việt - Anh.

- Số lượng: 10.000 tờ.

6.5. Xây dựng 05 - 06 điểm cung cấp thông tin du lịch Cà Mau tại các siêu thị, sân bay, khách sạn, nhà hàng, khu - điểm du lịch.

7. Tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch mới, kết nối các tour, tuyến, các điểm du lịch cộng đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

- Nội dung: Khảo sát thị trường, điểm đến, xây dựng 03 - 05 sản phẩm du lịch mới, kết nối 02 - 03 tuyến du lịch...

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP; Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; vận động các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành (khoảng 05 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp 01 người).

+ Thời gian: 03 ngày.

8. Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (01 cuộc).

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

- Nội dung: Khảo sát thị trường, học tập kinh nghiệm loại hình phát triển du lịch cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm thúc đẩy cộng đồng dân cư tham gia phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

- Thành phần tham gia:

+ Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (03 người).

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP (01 người).

+ Đối tượng tham gia: Các hộ dân tiêu biểu đã, đang và sắp tham gia hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng; vận động các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành (mỗi đơn vị 01 người).

+ Số lượng tham gia: Khoảng 10 người.

+ Thời gian: 05 ngày.

9. Hỗ trợ các đoàn làm phim về quảng bá du lịch Cà Mau phát sóng trên các kênh truyền hình Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các Đài truyền hình khu vực.

- Nội dung: Phối hợp với các Công ty truyền thông, truyền hình Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thực hiện các phóng sự chuyên đề về du lịch phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ, phương tiện đi lại.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP, các khu - điểm du lịch, các doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch.

- Số lượng hỗ trợ các đoàn: 03 đoàn.

10. Tổ chức bình chọn chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch.

- Nội dung: Bình chọn định kỳ đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2014.

- Đơn vị tổ chức: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm CTIP, các Công ty truyền thông, truyền hình, báo chí, các tổ chức đoàn thể.

- Số lượng: 03 kỳ.

11. Xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động bảng pano quảng bá về du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện duy trì hoạt động các bảng pano quảng cáo tấm lớn, bản đồ hướng dẫn du lịch tại các điểm chốt giao thông quan trọng cũng như bảng hướng dẫn đường du lịch trên địa bàn tỉnh, bao gồm việc sửa chữa, thay thế in ấn hình ảnh quảng bá trong năm.

12. Thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trên mạng internet

12.1. Khai thác, cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang website: www. camautravel vn của Trung tâm CTIP; website: www. camautourism. vn của Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch và các trang website chuyên ngành, uy tín, có thương hiệu:

- Cung cấp thông tin, bài viết, hình ảnh, các điểm đến, địa chỉ nhà hàng, khách sạn, điểm vui chơi giải trí, mua sắm, các dự án du lịch trọng điểm của tỉnh, tổng hợp và cập nhật các tin tức liên quan đến hoạt động du lịch, giới thiệu và khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của du lịch Cà Mau; các chương trình, chính sách kêu gọi đầu tư về du lịch, tạo mối quan hệ trao đổi, kết hợp các tuyến, tour du lịch và đẩy mạnh phát triển du lịch Cà Mau.

- Làm đầu mối trong lĩnh vực hợp tác thông tin, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin; thu thập, tiếp nhận các thông tin du lịch từ các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh; cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau như:

+ Thông tin về các đơn vị, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch: Hình ảnh hoạt động, thương hiệu hàng hóa, chất lượng dịch vụ phục vụ;

+ Giới thiệu các điểm đến, các danh thắng, các tour, tuyến, sản phẩm du lịch, sản phẩm quà tặng đặc trưng phục vụ du lịch;

+ Đăng tải các thông tin tổng quan về điều kiện xã hội, môi trường, chính sách, các dự án mời gọi đầu tư về du lịch của tỉnh, liên kết trang web của các Trung tâm Xúc tiến Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước.

12.2. Xây dựng kho dữ liệu.

Các thông tin cần thiết dạng file, bao gồm các văn bản có liên quan, thông tin về các dự án, quy hoạch phát triển du lịch Cà Mau, hình ảnh, chương trình tour, tuyến, điểm du lịch...

12.3. Nâng cấp và khai thác có hiệu quả trang www. camautravel. vn và camautourism. vn:

- Nâng cấp giao diện, nội dung mang tính chuyên nghiệp; liên kết website với các trang thông tin, xúc tiến du lịch của các tỉnh, thành phố.

- Thiết kế nâng cấp tính năng xem trên mobile cho website Trung tâm CTIP và website Trung tâm Thông tin và Quảng bá du lịch tỉnh Cà Mau.

- Tối ưu website nhằm tăng lượng hiển thị trên công cụ tìm kiếm internet.

Phần 3.

NGUỒN KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2014 để chi:

- Chi phí tham gia các cuộc hội chợ, triển lãm, các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch tại các tỉnh, thành phố trong nước.

- Chi phí xây dựng các ấn phẩm du lịch Cà Mau: In ấn và tái bản sách, bản đồ, tờ rơi, tập gấp; phát hành mới và nhân bản đĩa phóng sự tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch Cà Mau.

- Chi phí tổ chức khảo sát, xây dựng sản phẩm và tour, tuyến du lịch tại Cà Mau; tổ chức hội thi ẩm thực, bình chọn chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch.

- Chi phí tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

- Chi phí hỗ trợ việc ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho các Công ty truyền thông, truyền hình Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực thực hiện phóng sự chuyên đề thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Cà Mau.

- Chi phí quản lý và duy trì hoạt động bảng pano quảng bá về du lịch.

- Chi phí thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch tổng hợp trên mạng internet bao gồm: Chi phí nâng cấp và khai thác các trang website: www.camautourism.vn. www.camautravel.vn. chi phí duy trì hoạt động, chi trả nhuận bút cho tác giả tham gia viết bài, thù lao cho Ban Biên tập website theo Hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-STTTT-STC ngày 19/8/2013 của Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Tài chính.

Phần 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm CTIP triển khai thực hiện nội dung Chương trình xúc tiến du lịch năm 2014.

2. Các cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố.

3. Đơn vị tham gia: Các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

4. Kết hợp lồng ghép giữa thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển du lịch cộng đồng với các hoạt động xúc tiến xuất khẩu, hội chợ thương mại, khảo sát thị trường, diễn đàn đầu tư... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và tiết kiệm chi phí.

5. Tăng cường mối quan hệ với các tỉnh, thành phố trong việc phát triển du lịch, ký kết hợp đồng, ghi nhớ những công việc phối hợp liên doanh, liên kết phát triển du lịch nhằm từng bước đưa hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch có tính chuyên nghiệp, hiệu quả.

6. Trên cơ sở nguồn kinh phí ngân sách được nhà nước phân bổ và nội dung chương trình, Trung tâm CTIP phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiệp y với Sở Tài chính để phân khai cho các Chương trình cụ thể và triển khai thực hiện.

7. Các hoạt động ngoài Chương trình này, các cơ quan được UBND tỉnh giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm lập chương trình và dự toán cho chuyến đi; tổ chức tốt chuyến đi; quản lý thu, chi, thu hồi hàng hóa, tài sản trưng bày tại hội chợ, triển lãm; thanh, quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính và báo cáo kết quả chuyến đi với UBND tỉnh và đồng gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm CTIP để tổng hợp.

8. Đơn vị tổ chức và đơn vị phối hợp thống nhất xây dựng kế hoạch và dự toán chi phí cụ thể cho các hoạt động xúc tiến du lịch, để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên đây là Chương trình xúc tiến du lịch tỉnh Cà Mau năm 2014; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản hồi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm CTIP tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2014
Ngày hiệu lực10/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 chương trình xúc tiến du lịch Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 chương trình xúc tiến du lịch Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu571/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành10/04/2014
        Ngày hiệu lực10/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 chương trình xúc tiến du lịch Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 chương trình xúc tiến du lịch Cà Mau

            • 10/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực