Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động tại Nghị quyết 11/NQ-CP tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện 11/NQ-CP quản lý quy hoạch xây dựng thủy điện Hòa Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 11/ND-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện được Quốc hội khóa XIII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Hòa Bình tại Tờ trình số 336/TTr-SCT ngày 22-4-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện với nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

- Xác định, phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

- Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nước, bảo đảm việc phát triển thủy điện đạt hiệu quả kinh tế, an toàn và bảo vệ môi trường - xã hội.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, loại khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng về đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Xử lý đối với các Chủ đầu tư dự án năng lực yếu, các dự án triển khai không tuân thủ các quy định của pháp luật kể cả thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.

- Rà soát, chưa cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đủ quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu khác về môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư.

- Tiếp tục rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, thủy lợi, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên địa bàn.

- Chỉ đạo các Chủ đập xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du, phương án cắm mốc chỉ giới khu vực lòng hồ các hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

- Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng, tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014. Trước tháng 12 năm 2014, các diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai.

- Tổ chức tiếp nhận cơ sở hạ tầng khu tái định cư để quản lý, vận hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân khu tái định cư.

- Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt.

(Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

3. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có dự án thủy điện khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động, đảm bảo tiến độ đã đề ra, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, theo dõi, tổng hợp báo cáo đôn đốc các Sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo, đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 


DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:571/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

STT

Nội dung công việc

Sản phẩm, kết quả

Đơn vị chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian trình, hoàn thành

1

Rà soát quy hoạch thủy điện, kể cả các dự án tạm dừng có thời hạn, bảo đảm sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bảo vệ môi trường - xã hội. Kiên quyết dừng, loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án được đánh giá không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

Báo cáo

Sở Công Thương

UBND các huyện có dự án thủy điện

Quý I và Quý II; báo cáo UBND tỉnh vào tháng 9 hàng năm

2

Rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng đảm bảo chất lượng, an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng

Kế hoạch

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, UBND các huyện có dự án thủy điện

Tháng 8/2014

3

Rà soát quy trình vận hành hồ chứa thủy điện, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của xả lũ đối với hạ du

Kế hoạch

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có dự án thủy điện

Tháng 8/2014

4

Tổ chức thẩm tra sau Thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án thủy điện theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP

Báo cáo

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có dự án thủy điện

Thường xuyên

5

Thực hiện rà soát, chưa cấp hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với các dự án đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thực hiện đủ quy định pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình, an toàn đập, trồng rừng thay thế, quy trình vận hành hồ chứa, dịch vụ môi trường rừng, các yêu cầu khác về môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư

Báo cáo

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có dự án thủy điện

Thường xuyên

6

Chỉ đạo các Chủ đập xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du, phương án cắm mốc chỉ giới khu vực lòng hồ các hồ chứa thủy điện theo quy định

Văn bản

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có dự án thủy điện

Năm 2014 và các năm sau

7

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập hồ chứa thủy điện trên địa bàn

Kế hoạch

Sở Công Thương

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện có dự án thủy điện

Trước mùa lũ năm 2014

8

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định

Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện có dự án thủy điện

Thường xuyên

9

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn đập hồ chứa thủy lợi trên địa bàn

Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Xây dựng, UBND các huyện có dự án thủy điện

Trước mùa lũ năm 2014

10

Chỉ đạo các Chủ đập xây dựng phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du, phương án cắm mốc chỉ giới khu vực lòng hồ các hồ chứa thủy lợi theo quy định

Văn bản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện có dự án thủy điện

Năm 2014 và các năm sau

11

Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng, tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014. Đảm bảo các diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai trước tháng 12 năm 2014

Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện có dự án thủy điện

Năm 2014

12

Tổ chức tiếp nhận cơ sở hạ tầng khu tái định cư để quản lý, vận hành, bảo trì đáp ứng yêu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân khu tái định cư

Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện có dự án thủy điện

Thường xuyên

13

Phổ biến quy hoạch và tăng cường công tác phòng chống lũ, lụt

Kế hoạch

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Công Thương, UBND các huyện có dự án thủy điện

Thường xuyên

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2014
Ngày hiệu lực08/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện 11/NQ-CP quản lý quy hoạch xây dựng thủy điện Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện 11/NQ-CP quản lý quy hoạch xây dựng thủy điện Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu571/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành08/05/2014
        Ngày hiệu lực08/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện 11/NQ-CP quản lý quy hoạch xây dựng thủy điện Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 571/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch thực hiện 11/NQ-CP quản lý quy hoạch xây dựng thủy điện Hòa Bình

           • 08/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực