Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 571/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Ủy ban Kon Tum


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 530/TTr-SNV ngày 27/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Nội vụ): 80 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Công chức, viên chức (09 TTHC)

01

Thủ tục thi tuyển công chức

02

Thủ tục xét tuyển công chức

03

Thủ tục thi nâng ngạch công chức lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

04

Thủ tục chuyển ngạch công chức từ loại A1 trở xuống (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền trực tiếp quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh)

05

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

06

Thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức (không thuộc diện Ban Thường vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý)

07

Thủ tục thuyên chuyển cán bộ, công chức

08

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức loại A2 và nâng bậc lương trước hạn đối với công chức (trừ các chức danh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý), bao gồm: nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn

09

Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc UBND tỉnh quản lý

II

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ (24 TTHC)

01

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

02

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

03

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

04

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

05

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

06

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

07

Thủ tục quỹ tự giải thể

08

Thủ tục đổi tên quỹ

09

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

10

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

11

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

12

Thủ tục Cấp đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

13

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

14

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

15

Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện

16

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

17

Thủ tục Hội tự giải thể

18

Thủ tục đổi tên hội

19

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

20

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

21

Thủ tục thành lập hội

22

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

23

Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

III

Lĩnh vực Xây dựng chính quyền (02 TTHC)

01

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

02

Thủ tục thi tuyển công chức cấp xã

IV

Lĩnh vực Thanh tra (01 TTHC)

01

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

V

Lĩnh vực Công tác thanh niên (01 TTHC)

01

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

VI

Lĩnh vực Tôn giáo (20 TTHC)

01

Thủ tục về việc đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng (đối với những lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu, lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn hoặc được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước đây)

02

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

03

Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04

Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

05

Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

06

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

07

Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

08

Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

09

Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

11

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

12

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh.

13

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP

14

Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP

15

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

17

Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

18

Thủ tục quản lý hành chính đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo

19

Thủ tục đi học, thọ giới của chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo

20

Thủ tục cho chủ trương xây dựng tượng, tượng đài có liên quan đến tôn giáo

VII

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (22 TTHC)

01

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

02

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

03

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo công trạng và thành tích đạt được

04

Thủ tục công nhận Tập thể Lao động xuất sắc

05

Thủ tục tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

06

Thủ tục công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh"

07

Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình gương mẫu

08

Thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ

09

Thủ tục phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

10

Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất

11

Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì

12

Thủ tục khen thưởng Huân chương Độc lập hạng ba

13

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất

14

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

15

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba

16

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (cống hiến)

17

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (cống hiến)

18

Thủ tục khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba (cống hiến)

19

Thủ tục Cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng

20

Thủ tục phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

21

Thủ tục tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VIII

Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ (01 TTHC)

01

Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 39 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ (19 TTHC)

01

Thủ tục thẩm định và phê duyệt giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

02

Thủ tục thẩm định và phê duyệt tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

03

Thủ tục thẩm định và phê duyệt thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

04

Thủ tục quỹ tự giải thể

05

Thủ tục đổi tên quỹ

06

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

07

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

08

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

09

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

10

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

11

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ.

12

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

13

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường

14

Thủ tục hội tự giải thể

15

Thủ tục đổi tên hội

16

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

17

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội

18

Thủ tục thành lập hội

19

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

II

Lĩnh vực Tôn giáo (09 TTHC)

01

Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

02

Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đi)

03

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (nơi đến)

04

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

05

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

06

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

07

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

08

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

09

Thủ tục tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo (đối với cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh)

III

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (07 TTHC)

01

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

02

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

03

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố về thành tích đột xuất

04

Thủ tục Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến

05

Thủ tục công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"

06

Thủ tục công nhận Tập thể Lao động tiên tiến

07

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, thành phố cho gia đình gương mẫu

IV

Lĩnh vực Công chức, viên chức (04 TTHC)

01

Thủ tục bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố.

02

Thủ tục bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp huyện.

03

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn cho với cán bộ, công chức, viên chức loại A1 trở xuống (thuộc thẩm quyền quản lý).

04

Thủ tục hưởng và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức loại A1 trở xuống (thuộc thẩm quyền quản lý).

C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 14 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

01

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

02

Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (không áp dụng đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước)

03

Thủ tục đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành

04

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo

05

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

06

Thủ tục đăng ký người vào tu

07

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú

08

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

09

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

10

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

II

Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng (04 TTHC)

01

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

02

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích

 

thi đua theo đợt, chuyên đề

03

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất

04

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 571/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Ủy ban Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 571/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Ủy ban Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu571/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýLại Xuân Lâm
       Ngày ban hành06/11/2017
       Ngày hiệu lực06/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 571/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Ủy ban Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 571/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ Ủy ban Kon Tum